Limity ulg podatkowych

Rok 2019 był obfity w zmiany podatkowe. Pojawiły się nie tylko nowe obowiązki ale i nowe ulgi dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wśród kluczowych zmian pojawiły się m.in. modyfikacje w progach podatkowych.

Nowa skala podatkowa, zmiany w kosztach uzyskania przychodów, czy też nowa kwota zmniejszająca podatek – to tylko nieliczne modyfikacje, do których będziemy musieli się przystosować w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy listę kluczowych zmian w ulgach podatkowych, jakie będą miały zastosowanie w latach 2019/2020.

Nowa skala podatkowa 2019 / 2020

Jedną z kluczowych zmian, jakie miały miejsce w 2019 roku była zmiana w skali podatkowej. Od 1 października 2019 roku pojawił się nowy próg podatkowy w wysokości 17% dla dochodów z pracy do wysokości 85 528 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkować będzie opodatkowaniem w wysokości 32%. Warto jednak zaznaczyć, że opodatkowaniu stawką 32% podlegać będzie nie cała kwota dochodu uzyskana w roku podatkowym, lecz jedynie ta część dochodów, która przekracza pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 828 zł.

Zmianie ulegnie również skala podatkowa dla rocznych rozliczeń PIT w 2020 roku. Kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł zmieni się z 15.395,04 zł na 14.539,76 zł.

Więcej na ten temat w artykule ,,Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku”.

Nowa kwota zmniejszająca podatek w 2020 roku

Wraz ze zmianami w progach podatkowych zmianie ulegnie również wysokość kwoty zmniejszającej podatek. O ile w 2019 roku kwota zmniejszająca podatek wynosiła 1440 zł, to w 2020 r. kwota ta zostanie obniżona do wysokości 1360 zł. Będzie ona dotyczyła jednak wyłącznie podatników uzyskujących dochód rzędu 8.000 zł. W przypadku podstawy opodatkowania pomiędzy 13.001 zł a 85.528 zł kwota zmniejszająca ulegnie obniżeniu z 548,30 do 525,16 zł.

Więcej na ten temat w artykule ,,Kwota zmniejszająca podatek w latach 2019/2020”.

Koszty uzyskania przychodów za 2019 rok

W październiku 2019 roku podwyższeniu uległy koszty uzyskania przychodów. Wpłynęło to bezpośrednio na wzrost wynagrodzeń netto pracowników.

W myśl zmian pracownik tzw. miejscowy, czyli taki który nie ma potrzeby dojeżdżania do zakładu pracy do innej miejscowości, pracujący na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie. Przypomnijmy, że dotychczas była to kwota 1.335 zł. Z kolei pracownik, który dojeżdża do zakładu pracy odliczy od podstawy opodatkowania 3.600 zł zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł.

Zmiany dotkną również osoby pracujące na więcej niż jednym etacie. W ich przypadku koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 • 4.500 zł rocznie (dotychczas 2.002,05 zł) – dla pracowników niedojeżdzających,
 • 5.400 zł rocznie (dotychczas 2.502,56 zł) – dla pracowników dojeżdżających.

Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wspomniane nowe – wyższe kwoty obowiązują w trzech ostatnich miesiącach 2019 roku (październik – grudzień). Oznacza to, że roczne koszty uzyskania przychodów dla całego 2019 roku nie będą mogły przekroczyć kwoty:

 • dla pracownika miejscowego zatrudnionego na podstawie jednej umowy -1751,25 zł,
 • dla pracownika miejscowego zatrudnionego na podstawie wielu umów – 2626,54 zł.
 • dla pracownika zamiejscowego zatrudnionego na podstawie jednej umowy – 2151,54 zł,
 • dla pracownika zamiejscowego zatrudnionego na podstawie wielu umów – 3226,92 zł.

Więcej na ten temat w artykule ,,Koszty uzyskania przychodów”.  

Zerowy PIT – nowa ulga dla młodych

Rozliczając przychody uzyskiwane w 2019 roku osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia mają możliwość skorzystania z tzw. zerowego podatku PIT. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie dotyczy jednak wszystkich form zarobkowania. Skorzystać z ulgi mogą osoby uzyskujące przychody wyłącznie na podstawie:

 1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
 2. Pracy nakładczej,
 3. Spółdzielczego stosunku pracy,
 4. Umów zlecenia.­

Chcąc skorzystać z zerowego podatku PIT warto mieć na uwadze, że ulga ta objęta jest limitem. Aby z niej skorzystać dochody uzyskiwane w 2019 roku przez osoby młode nie mogą przekroczyć miesięcznie kwoty 7127,33 zł brutto. 

­Więcej na ten temat znajdziesz w artykule  ,,PIT zero, czyli ulga dla młodych w rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok”.

Ulga emerytalna IKZE – nowy limit w 2019 roku

Jak co roku podatnik będzie miał możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu PIT za 2019 rok kwot wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego tzw. IKZE. Odliczenia mogą dokonać wyłącznie podatnicy rozliczający się:

 1. 1Na zasadach ogólnych (wypełniających PIT-36, PIT-37),
 2. Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanym (wypełniający PIT-28),
 3. Na zasadach podatku liniowego (PIT-36L).

Warto pamiętać, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Kwota limitu IKZE za 2019 rok wynosi 5718 zł.

Więcej na ten temat w artykule ,,Wpłaty na emerytury IKZE”

Podatek solidarnościowy – limity

Do zapłaty podatku solidarnościowego tzw. podatku od najbogatszych zobowiązane będą osoby, których dochody w roku podatkowym przekroczą kwotę 1 mln złotych. Rok 2020 będzie kluczowy pod tym względem. Osoby najbogatsze w 2020 roku zapłacą bowiem ten podatek po raz pierwszy. Będzie to miało miejsce w trakcie rozliczeń podatkowych za 2019 rok.

Kwota podatku solidarnościowego wynosić będzie 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł i będzie musiał być uiszczona najpóźniej do ostatniego dnia rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok, a więc do 30 kwietnia 2020 roku.

Więcej na ten temat w artykule ,, Podatek solidarnościowy od najbogatszych: źródła przychodów, metody opodatkowania, ulgi podatkowe”.

Ulga termomodernizacyjna – nowa ulga w PIT 2020

W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok, składanych w roku 2020 po raz pierwszy  rozliczać będzie można nową ulgę tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulga ta przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na ocieplenie – termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej mają prawo podatnicy będący właścicielami bądź też współwłaścicielami budynku, który został poddany termomodernizacji. Ulgę tą mogą jednak rozliczyć wyłącznie osoby dokonujące rozliczenia:

 1. Na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37),
 2. Na zasadach podatku liniowego PIT-36L oraz
 3. Na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego PIT-28.

Ustawodawca dając możliwość rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu PIT nałożył jednak na nią pewne obostrzenia. Podatnik ma prawo dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, maszyn i usług umożliwiających dokonanie termomodernizacji budynku, pod warunkiem, że zostanie ono zakończone w terminie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnik ma zatem prawo do systematycznego odliczania poniesionych wydatków – osobno za każdy rok w rocznym zeznaniu PIT.

Więcej na ten temat w poradniku ,,Ulga termomodernizacyjna w PIT”.

Nowa ulga – darowizna na oświatę

Od rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok obowiązywać będzie nowa ulga – tzw. ulga na oświat. Jest ona skierowana wyłącznie do przedsiębiorców. Od dochodu podatnik będzie mógł odliczyć darowizny przekazane na publiczne szkoły kształcenia zawodowego. Chodzi w szczególności o szkoły artystyczne, pięcioletnie technika, dwu i trzyletnie szkoły branżowe, czy też szkoły policealne. Warto przy tym zaznaczyć, że ulga na oświatę nie dotyczy darowizn pieniężnych, lecz wyłącznie tzw. darowizn w naturze, przy czym przekazane materiały dydaktyczne, czy środki trwałe muszą być kompletne, zdatne do użytku, bądź nie starsze niż 12 lat.

Limit odliczenia ulgi na oświatę w PIT za 2019 rok wynosi 6% dochodu. Przy czym jest to łączna kwota wszystkich przekazanych darowizn, w tym m.in. na cele kultu religijnego, pożytku publicznego oraz krwiodawstwa.

Podatek PITOdliczenia w PIT