PIT-28

08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28 / PIT-28S (21) ryczałt ewidencjonowany

Druk PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-28 / PIT-28S (21) złożyć należy do 31 stycznia 2019 r.

Podatnik składa PIT-28 / PIT-28S (21) za 2018 r., pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Ma zatem obowiązek złożyćPIT-28, gdy:

  • zawiadomił do 22 stycznia 2018 r. organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej; w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – poprzez CEiDG-1,
  • zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie (zawiadomienie) nie jest wymagane.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28 / PIT-28S (21)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (18)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (15)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/O (23)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/M (7)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (16)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT-28 dotyczy:

  • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
  • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne do 31 stycznia 2019 r.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie. Wyjątkiem jest, gdy nie miał w ogóle prawa do prowadzenia tej działalności na ryczałcie za ten rok - wtedy to za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.

Jeżeli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 250.000 euro – za dany rok składa PIT-28, a za rok następny nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu.

Na PIT-28 nie można rozliczyć się łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybierając ryczałt ewidencjonowany nie można się rozliczać wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, np. podatkiem 18% według skali podatkowej. Ryczałt eliminuje taką możliwość rozliczeń. Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Wówczas uzyskiwanie takich przychodów nie wyłącza prawa do opodatkowania innych przychodów łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ryczałtowcy na PIT-28nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Podatnik opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie: rodzaj działalności – odpowiednia stawka. Możliwe jest stosowanie kilku stawek ryczałtu na raz. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa - wynosi on 20% albo 17%.

W przypadku rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji złożyć trzeba do 20 stycznia danego roku (jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy). Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór formularza PIT-28 / PIT-28S (21), który stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Wypełnienie deklaracji rozpoczyna się od podania numeru identyfikacji podatkowej dla danego podatnika. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają numer PESEL, a przedsiębiorcy najczęściej numer NIP.

PIT-28 / PIT-28S (21) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28: Cześć A i B / Opracowanie własne PIT.pl 

Dane identyfikujące podatnika w PIT-28

W części A należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osoby fizycznej), do którego będzie przesłana deklaracja PIT-28 (wyślij PIT-28 w programie PIT). Natomiast w części B należy podać dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania podatnika, łącznie z podaniem gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przychody podatnika objęte ryczałtem

W części C zeznania podatkowego należy wpisać przychody objęte ryczałtem. Osoby fizyczne wynajmujący prywatnie mieszkanie, czy wydzierżawiający zarobkowo lokal, wpisują roczną kwotę przychodu w pole nr 34. Te dochody są opodatkowane 8,5 procentową stawką ryczałtu.

W najprostszym przypadku podatnicy nie rozliczają żadnych kosztów ani nie odliczają od tego przychodu składek ZUS, więc omijają części:

  • D. odliczenia od przychodów
  • E. obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów
  • F. podstawa opodatkowania
  • H. odliczenia od ryczałtu

 

PIT-28: Cześć K / Opracowanie własne PIT.pl 

Dopiero w części G i I należy obliczyć według odpowiedniej stawki procentowej ryczałtu wysokość należnego podatku oraz podać sumę wpłaconych zaliczek. Dzięki temu w części K zostanie obliczona kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku.

Najprościej PIT-28 wypełnić korzystając z intuicyjnego programu do rozliczeń PIT, w którym nie tylko szybko i bezbłędnie wyliczymy należny podatek, ale wyślemy deklaracje online do urzędu skarbowego.

Nowa stawka ryczałtu w 2018 r.

Podatnicy, któzy rozliczają przychodu z prywatnego najmu i dzierżawy, dla których przychody przekorczyły 100.000 zł, maja obowiązek korzystać od nadwyżki ponad tę kwotę, ze stawki 12,5% (zamiast 8,5%). W przypadku małżonków limit obejmuje oboje małżonków co oznacza, że dla każdego z nich nie może on przekroczyć 100.000 zł, lecz jeśli oboje rozliczają najem, dzierżawę - to u każdego z nich może być niższy i jeśli suma przychodów rozliczanych przez nich przekroczy 100.000 zł, to nadwyżka będzie już opodatkowana 12,5% stawką. 

RyczałtWynajemRozliczenie roczne Płatnik PIT