PIT-36L

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2021 z działalności gospodarczej. Jeżeli jednak takie przychody uzyskali w miesiącu grudniu - oświadczenie musieli złożyć do końca roku.

PIT-36L - podatek liniowy

Źródło: shutterstock

Deklarację skłądać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2021 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Rónież w ich przypadku obowiązkowym jest oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2021 z działów specjalnych produkcji rolnej, a jeśli takie przychody uzyskali w grudniu - jeśli oświadczenie złożyli do końca roku. W 2022 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2021 rok deklarację PIT-36L.

Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (lub działów specjalnych), nie powinni wybierać tej deklaracji. Forma liniowa to stosowanie stawki podatku 19% niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej). Liniowa forma opodatkowania nie zakłada kwoty wolnej od podatku (13.000 zł rocznie) oraz 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł dochodu. Przedsiębiorca rozliczający się na druku PIT-36L może natomiast być zmuszony złożyć dodatkowo inne deklaracje podatkowe, o ile łączy zarobki firmowe z innymi źródłami przychodów.

PIT-36L złożą wyłącznie podatnicy prowadzący działalność, którzy:

  • prowadząc ją jeszcze w 2020 r., do 20 lutego 2021 r. złożyli oświadczenie, że chcą się rozliczać w formie liniowej lub
  • rozpoczynając ją w trakcie roku 2021, złożą na CEIDG-1 oświadczenie i wybiorą opodatkowanie liniowe.
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-36L / PIT-36LS (17)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.
- druk dostępny niebawem
PIT/O (25)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
- druk dostępny niebawem
PIT/M (7)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
- druk dostępny niebawem
PIT/B (18)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r.
- druk dostępny niebawem
PIT/Z (9)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
- druk dostępny niebawem
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
- druk dostępny niebawem

Jeżeli podatnik w trakcie roku uzyska w działalności przychody z tytułu wykonywania usług (ale sprzedaż towarów może już występować), odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L, gdyż traci on możliwość rozliczania się w formie liniowej. W takim przypadku jest on obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości rozliczyć się wspólnie z innych przychodów, tych opodatkowanych według skali podatkowej, które rozlicza się już na standardowym PIT-36 lub PIT-37 w przypadku, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo.

Zatem podatnik może od osiągniętego dochodu opodatkowanego liniowo odliczać w PIT-36L wyłącznie:

Natomiast od ustalonego podatku odliczyć może wyłącznie:

Dodatkowo podatnik rozliczający się liniowo może przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Oświadczenie o wyborze podatku liniowego a PIT-36

Oświadczenie o wyborze rozliczenia liniowego należy złożyć w 2022 r. - do 20 lutego roku. Brak oświadczenia nie podlega uzupełnieniu, tzn. nie można go złożyć po upływie terminu. 

Gdy podatnik rejestruje działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego należy dokonać w CEiDG-1, a jeżeli podatnik nie dokonał zgłoszenia w tej formie - nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oświadczenie o podatku liniowym składa się wyłącznie raz. W latach kolejnych korzysta się z liniowej formy opodatkowania, chyba że złoży się w terminie do 20 stycznia danego roku oświadczenie przeciwne, tj. oświadczenie o rezygnacji z tej formy.

<< więcej o wyborze podatku liniowego


Łączenie innych form opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych i opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej. Nie można zatem uzyskać z działalności gospodarczej przychodów opodatkowanych liniowo oraz być wspólnikiem spółki osobowej opodatkowanej na zasadzie skali podatkowej. Wspólnik, który wybierze PIT-36L musi rozliczać wszystkie przychody z działalności na zasadzie podatku liniowego, ewentualnie może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wyboru opodatkowania liniowego dokonują wyłącznie rozliczający przychód na podstawie prowadzonych ksiąg (a nie w formie stawek z tabeli działów specjalnych produkcji rolnej). Oświadczenie o wyborze rozliczenia działów specjalnych w formie podatku liniowego złożyć należy do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku podatników rozpoczynających rozliczenie w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów. Oprócz PIT-36L podatnik może być zmuszony na koniec roku wypełnić również inne deklaracje - PIT-37, PIT-36, PIT-28 (najem), PIT-39. Inne źródła przychodów rozlicza on bowiem niezależnie od przychodów z PIT-36L.

Na przykład:

Podatnik prowadzi działalność liniowo oraz rozlicza umowę o pracę. Wypełni wówczas PIT-36L oraz PIT-37.

Uwaga!

Zgłoszenia o formie opodatkowania liniowego dokonać można poprzez CEiDG-1. W przypadku aktualizacji danych i zmiany formy opodatkowania – warto złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio do urzędu, niezależnie od aktualizacji CEiDG-1.