Skala podatkowa, progi PIT 2022 (Polski Ład)

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:02 (aktualizacja: )

Skala podatkowa na 2022 roku (Polski Ład) - z mocą wsteczną od 1 stycznia, zmiana na 1 lipca br.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł12% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 10.800 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

 

Skala podatkowa od stycznia do czerwca 2022 roku (Polski Ład)

obniżenia stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. od 1 lipca 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 15.300 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

 

Skala podatkowa na 2020-2021 rok

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2020-2021 roku podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł
 • Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

Ustalając skalę podatkową nie można pominąć kwoty zmniejszającej podatek. Jej wysokość jest różna w zależności od wysokości podstawy opodatkowania. W 2019 r. w trakcie roku płatnicy wykorzystywali inną wysokość kwoty zmniejszającej podatek, a inna może wynikać z rozliczenia rocznego. W efekcie wypełniając deklarację PIT nie należy sugerować się rozliczeniami przeprowadzonymi w trakcie roku przez płatnika, lecz samodzielnie obliczyć kwotę zmniejszającą podatek, dotyczącą całego roku podatkowego. Kwota zmniejszająca, wpływająca na skalę podatkową za cały 2019 r. wynosi:

wynosi:

 • 1420 zł => dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 • 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 548 zł 30 gr => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Po wyliczeniu powyższych kwot należy je odjąć od podatku ustalonego według skali podatkowej na 2019 r. Następnie odjęciu podlegają sładki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odliczane od podatku. 

 

 

 

Skala podatkowa została uregulowana w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9a jest to także domyślny sposób opodatkowania, chyba że podatnik zadeklaruje inaczej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i ma prawo do skorzystania z innej formy opodatkowania.

 

 

Skala podatkowa: kto z niej korzysta?

 

Podatnicy, których dochody są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, najczęściej korzystają ze skali podatkowej. W ten sposób mogą rozliczać się zarówno przedsiębiorcy, którzy nie wybrali innej formy opodatkowania (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego) oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, dla których jest to zasadniczo jedyna dostępna forma podatku dochodowego (z wyjątkiem wynajmu i podobnych umów, które mogą być opodatkowane ryczałtem).

Podstawa obliczenia podatku

Z punktu widzenia podatnika kluczowe znaczenie zyskuje podstawa obliczenia podatku, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz przysługujące ulgi i odliczenia od dochodu. Należy przy tym rozróżnić je od tych ulg i odliczeń, które można następnie odliczyć od samego należnego podatku dochodowego.

Podatników korzystających ze skali podatkowej dotyczy również kwota zmniejszająca podatek. Jest ona zależna od wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu. Kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł, wówczas kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 1360 zł, a więc całość należnego podatku dochodowego. Będzie również ulegała obniżeniu wraz ze wzrostem dochodu. W przypadku osób, których podstawa opodatkowania wyniesie 13 001–85 528 zł (kwotę progu podatkowego), kwota zmniejszająca podatek to 525,12 zł. Kwota zmniejszająca podatek nie występuje natomiast, jeżeli podatnik osiągnął podstawę opodatkowania wyższą od 127 001 zł. 

Skala podatkowa: jakich dochodów dotyczy?

 

 

Nie wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika będą rozliczone na podstawie skali podatkowej. Nie znajduje ona zastosowania m.in. w przypadku dochodów:

 

 • opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową (należy w takim przypadku złożyć PIT-28) czy liniowo (podatnik skorzysta wówczas z PIT-36L),
 • z tytułu sprzedaży nieruchomości i podobnych praw (PIT-39),
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach i podobnych (PIT-38),
 • uzyskanych w wyniku działalności wykonywanej osobiście, których kwota nie przekracza sumy 200 zł,
 • z tytułu gier losowych,
 • osiągniętych w wyniku pomocy organom ścigania,

 

Co ważne: za przychód, który podlegałby skali podatkowej, nie uznaje się również m.in. spadków i darowizn, które są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Jak rozliczyć dochody? Deklaracja PIT

 

 

Jednym z podstawowych obowiązków podatników, których dochody są opodatkowanie na podstawie skali podatkowej, jest złożenie odpowiedniej deklaracji PIT. Do ich dyspozycji pozostaje:

 

 • PIT-37: formularz PIT-37 jest przeznaczony dla osób, za których zaliczki na podatek dochodowy rozlicza płatnik. Skorzystają więc z niego np. podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo zleceniobiorcy, którzy w ciągu roku podatkowego nie osiągnęli dochodu, za który musieliby samodzielnie odprowadzać zaliczki.
 • PIT-36: zdecydowanie bardziej uniwersalnym typem deklaracji podatkowej jest PIT-36. Składają go podatnicy, którzy musieli za jakąkolwiek część dochodu samodzielnie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy rozliczają się przy pomocy skali podatkowej, osoby rozliczające w ten sposób prywatny wynajem nieruchomości czy otrzymujące za granicą dochody, z których tytułu płatnik nie odprowadza zaliczek.

 

 

Co ważne: w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność skorzystania przez podatnika z kilku rodzajów deklaracji podatkowej. Stanie się tak np., jeśli skala podatkowa dotyczy części dochodu (np. z tytułu umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej), a inne źródła (np. wynajem nieruchomości) są opodatkowane ryczałtem. Wówczas podatnik powinien złożyć PIT-37 lub PIT-36 (skala podatkowa) oraz PIT-28 (podatek ryczałtowy).

Łatwe rozliczenie PIT

 

Skala podatkowa daje podatnikowi sporo możliwości na obniżenie zobowiązania względem fiskusa (można zastosować m.in. kwotę zmniejszającą podatek oraz ulgi i odliczenia). Jednak z drugiej strony oznacza to, że prawidłowe rozliczenie deklaracji PIT nie jest tak łatwe jak w przypadku np. ryczałtu, w którym podatek płaci się od przychodów. Nie oznacza to jednak, że rozliczenie się z fiskusem musi być trudne. PIT można obliczyć i złożyć w wygodnej formie dzięki dostępnym narzędziom. Osoby rozliczające się poprzez skalę podatkową mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT (nie zrobią tego jednak przedsiębiorcy), systemu e-Deklaracje, a także programu PIT. Dzięki temu rozliczenie deklaracji podatkowej i jej złożenie będzie proste. W niektórych przypadkach zostanie również złożona automatycznie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań.