Pobierz e-pity 2022

Zryczałtowane koszty PIT

StawkaPodstawa naliczenia
50%Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela.
50%Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.
50%Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
20%Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 (m.in. działalność artystyczna, naukowa, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów, przychody z umów zlecenia i o dzieło)

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w zakresie dotyczącym własności intelektualnej umożliwiają odliczenie od przychodu niewymiernej wartości wkładu intelektualnego, a w zakresie dotyczącym umów o świadczenie różnego rodzaju usług zwalniają podatnika z obowiązku dokumentowania wydatków faktycznie ponoszonych w celu uzyskania przychodu.

Jeżeli podatnik udowodni (tzn. udokumentuje), że poniesione przez niego koszty uzyskania przychodu przekraczają koszty określone ryczałtem w ustawie, wówczas może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione wydatki. Pośród nich może znaleźć się wyposażenie, koszty przejazdu, wydatki na zakup literatury czy prasy.

W związku ze zmianami w zakresie podatku vat, od 1 maja 2005r. warto ukształtować stosunek prawny związany ze świadczonymi usługami w taki sposób, aby - zależnie od woli podatnika - usługa była zwolniona z podatku vat, albo była nim opodatkowana. Fakt opodatkowania związany jest z prawem do odliczenia podatku vat związanego z zakupami, zatem opodatkowanie podatkiem vat może być w pewnych wypadkach również metodą optymalizacji podatkowej.

  • Art. 22. 9.  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)