Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-2

Ewelina Czechowicz 08.01.2020 10:48 (aktualizacja: )

PIT-2 to formularz, który pracownicy składają zwykle po rozpoczęciu zatrudnienia. Nie ma potrzeby jego zmian, jeżeli nie dochodzi do zmiany sytuacji pracownika. Jednak warto przyjrzeć się informacjom zawartym w tym druku i sprawdzić, czy pracodawca otrzymał wszystkie oświadczenia pracownika. Treści zawarte w druku PIT-2 wpływają na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Warto by płatnik miał wszystkie informacje, tym bardziej że Polski ład rozbudował zakres oświadczeń, które powinien złożyć pracownik. 

>>> Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 na 2023 rok

Oświadczenie składa się jedynie raz, tzn. jeśli stan faktyczny w kolejnych latach nie ulega zmianie, wówczas nie trzeba ponawiać corocznie oświadczenia. Jeśli sytuacja podatnika ulega zmianie, ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o modyfikacji co do warunków wskazanych w oświadczeniu (np. podatnik zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, uzyskuje emeryturę za pośrednictwem płatnika - ZUS). Informacja taka powinna być przekazywana na bieżąco w trakcie roku – wówczas zakład pracy nie zmniejsza zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Kto powinien złożyć PIT-2?

Nie każdy pracownik może złożyć PIT-2. Wypełniając druk PIT-2 pracownik oświadcza, że  

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z:
 1. działalności gospodarczej,
 2. najmu lub dzierżawy.

PIT-2

Źródło: shutterstock

Termin na złożenie PIT-2

Druk PIT-2 najczęściej składany jest przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu dają możliwość złożenia tego oświadczenia również w trakcie roku. W sytuacji kiedy pracownik składa oświadczenie w trakcie roku płatnik składek ma obowiązek odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał od pracownika druk PIT-2.

W sytuacji, kiedy nie ma żadnych zmian w sytuacji podatkowej pracownika, np. nie zaczął on pobierać emerytury, nie ma przychodów z najmu, czy nie rozpoczął działalności gospodarczej, to nie ma obowiązku składania żadnego oświadczenia. 

Stąd pracownik u którego nic się nie zmienia może korzystać z treści oświadczenia złożonego przy zatrudnieniu, bez względu na to że obowiązują jego kolejne wersje. Raz złożone oświadczenie jest ważne do czasu jego odwołania przez pracownika. 

Nowy PIT-2 na 2023 rok. Rząd opublikował obszerny wzór oświadczenia - PIT.pl

Czy złożenie PIT-2 jest obowiązkowe? 

Pracownik nie ma obowiązku składania oświadczenia PIT-2 w każdym roku. Raz złożone oświadczenie jest ważne i nie trzeba składać kolejnego PIT-2. Oświadczenie trzeba złożyć tylko kiedy doszło do zmian w stosunku co do wcześniejszego oświadczenia. Pracodawca stosuje ulgę w zakresie obliczania zaliczki na podatek  do momentu, kiedy zatrudniona osoba nie poinformuje go o zmianach i nie wycofa  PIT-2. Dlatego tak ważne jest bieżące informowanie pracodawcy o wszelkich zmianach. 

Dodatkowo pracownik, który nie złoży PIT2 nie będzie miał zmniejszanej zaliczki na podatek. Pracodawca stosuje ulgę tylko kiedy są do niej przesłanki wynikające z treści druku PIT-2. 

PIT-2 a zaliczka na podatek dochodowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika. W ramach Polskiego ładu z uwagi na zmiany w skali podatkowej, wprowadzenie 12% PIT w I progu podatkowym oraz zmianę kwoty wolnej od podatku zmieniła się wysokość zaliczki. 

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od przychodów: 

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Przed zmianą stawki podatku w I progu podatkowym schemat wyliczania zaliczki na podatek wyglądał następująco:

(Dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) * 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku schemat wyliczenia zaliczki na podatek w I progu podatkowym wygląda następująco:

(Dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) * 12% – 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek).

PIT-2 a kilka miejsc pracy 

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik ma więcej miejsc pracy niż jedno. Aktualnie pracownik może korzystać tylko z PIT-2 złożonego u jednego pracodawcy. Zmieni się to dopiero od stycznia 2023 roku. Stąd w 2022 r. u pracowników, którzy maja więcej niż jedno miejsce pracy wynikała spora różnica w wynagrodzeniu, kiedy nie była stosowana ulga w liczeniu zaliczki na podatek dochodowy w miejscu pracy, w którym pracownik nie złożył PIT-2. 

Działalność gospodarcza a PIT-2

W sytuacji, kiedy pracownik decyduje się na zatrudnienie na etacie i prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku informowania pracodawcy, że prowadzi działalność. Taki pracownik powinien pamiętać o tym aby wycofać oświadczenie PIT-2. Kwota wolna od podatku powinna być rozliczana zgodnie z przepisami w działalności gospodarczej. Pracownik nie musi informować pracodawcy co jest powodem wycofania oświadczenia PIT-2.

WAŻNE!

W sytuacji kiedy pracownik nie wycofa PIT-2 i będzie stosował pomniejszone o kwotę wolną od podatku zaliczki w działalności gospodarczej i na etacie może się zdarzyć, że przy rozliczeniu rocznym będzie miał do zapłaty sporą niedopłatę w podatku. 

Trzeba też przypomnieć, że PIT-2 odnosi się tylko do przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest bowiem wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Stąd podatnicy, którzy jednocześnie są zatrudnieni na etacie a przychody z działalności gospodarczej rozliczają ryczałtem lub liniowo nie muszą wycofywać PIT-2 u pracodawcy. 

» MF przygotowało przewodnik dla podatnika po PIT-2 w 2022 roku

oświadczenie pracownika PIT-2

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Ważne zmiany w PIT-2 od 1 stycznia 2023 roku

Za sprawą Polskiego ładu zmianie ulegną zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku w przypadku wieloetatowców. Aktualnie kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą zaliczki na podatek dochodowy może stosować tylko jeden pracodawca. Od stycznia 2023 roku to się zmieni. Nowe przepisy pozwolą na to że kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im  PIT-2. 

Po zmianie kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

 1. 300 zł – w przypadku jej rozliczania z jednej umowy u jednego pracodawcy
 2. Po 150 zł w przypadku jej rozliczania przez dwóch pracodawców
 3. Po 100 zł w przypadku jej rozliczania przez trzech pracodawców 

Dodatkowo od stycznia 2023 roku PIT-2 będą mogli składać również osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie.

Ponadto w druku PIT-2 w wersji 9 pojawia się oświadczenia, w których pracownik przekaże pracodawcy informacje:

 1. o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 2. w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 3. w sprawie zwolnień z podatku (np. ulgi na powrót)
 4. o niestosowaniu ulgi dla młodych
 5. o niestosowaniu 50%kosztów.

Dzieki rozbudowaniu druku PIT-2 w wersji 9 pracownik będzie mógł:

 1. upoważnić płatnika (np. pracodawcę, zleceniodawcę) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Będzie mogł podzielić kwotę zmniejszajacą między 1, 2 lub 3 płatników, jeśli ma kilka etatów.
 2. wykazać prawo do ulg i zwolnień podatkowych, z których można korzystać w trakcie roku. Chodzi tu o wspólne rozliczanie się z małżonkiem, preferencję dla samotnych rodziców, ulgę dla powrót, ulgę 4+ i ulgę dla pracujących seniorów;
 3. określić jakie koszty uzyskania przychodów powinien zastosować płatnik;
 4. zrezygnować z ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 5. zawnioskować by płatnik nie pobierał za zaliczek na PIT, ale tylko wtedy kiedy roczny dochód podatnika nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

PIT-2 wersja 9 do stosowania od stycznia 2023 r.

aktualizacja i FAQ
Katarzyna Sudaj

Najczęściej zadawane pytania

1. O co chodzi z PIT-2?

Dawniej mało istotne oświadczenie PIT-2 nabrało na znaczeniu na początku 2022 roku, gdy 10-krotnie wzrosła kwota wolna od podatku, do 30 tys. zł, a Polski Ład wprowadził ulgę dla klasy średniej. Wtedy w styczniu 2022 roku powstało wielkie zamieszanie, kto i po co ma składać ponownie oświadczenie PIT-2. Wcześniej pracodawca w momencie zatrudnienia nowego pracownika pytał o to. Na początku 2022 roku działy kadrowe wysłały hurtowe zapytania do wszystkich pracowników, również wieloletnich.

2. Kto wypełnia PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 jest dla osób pracujących na etacie (głównie). Osoby zatrudnione na umowie o pracę mogą w ten sposób zawiadomić pracodawcę, że nie ma potrącać wyższych zaliczek na podatek od dochodów przekraczających próg podatkowy 120 tys. zł rocznie, bo podatnik za cały rok rozliczy zeznanie roczne wspólnie z małżonkiem.

3. Kiedy wypełnia się PIT 2?

Począwszy od 2023 r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument powinien być zastosowany przed rozliczeniem pierwszej zaliczki za danego zatrudnionego.

PIT-2Kwota wolna od podatkuRozliczenie roczne