PIT-28/B

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28/B ryczałt - spółka cywilna i spółka jawna

Łącznie z deklaracją PIT-28, podatnicy zobowiązani są złożyć druki PIT-28/A lub PIT-28/B. Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Danych z PIT-28/B nie należy wpisywać – sumować - na załączniku PIT-28/A. Są to załączniki traktowane rozłącznie – prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej złoży dwa niezależne druki załączników. Jeden z tytułu działalności w spółce – drugi, w którym wskaże przychody prywatne (jeśli posiada je poza spółką). Jeżeli występuje on tylko i wyłącznie jako wspólnik – składa PIT-28 oraz PIT-28B, bez konieczności składania PIT-28/A.


Źródło: FORUM

Dopiero po wyszczególnieniu powyższych przychodów osobno na PIT-28/A i PIT-28/B – należy je wpisać łącznie w PIT-28. Przychody wykazane w wierszu 3 części B.2 załącznika PIT-28/A, należy w części C zeznania PIT-28 zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B. Pozycje 20-26 służą wykazaniu przychodów z PIT-28/A, natomiast w pozycjach 27-33 – podać należy wyłącznie wartości z PIT-28/B.

Deklarację PIT-28 oraz załącznik składają wspólnicy, a nie spółka cywilna lub jawna. Nie trzeba dodatkowo składać łącznie z nimi druku PIT/B.

W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem wielu spółek – składa on jeden PIT-28/B, na którym wskazuje wszystkie te spółki. Jeżeli nie starcza miejsca w załączniku – składa on kolejny załącznik, w którym wskazuje on kolejne spółki, których jest wspólnikiem. Część C.3 PIT-28/B wypełnić wystarczy na jednym załączniku, niezależnie od ilości składanych formularzy.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28 / PIT-28S (23)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- druk dostępny niebawem
PIT-28/A (18)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
- druk dostępny niebawem
PIT-28/B (17)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
- druk dostępny niebawem

RyczałtWynajemRozliczenie roczne