PIT-37

08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Jak wypełnić i rozliczyć online PIT-37

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników lub uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacali w 2019 r. wynagrodzenia tym podatnikom. W ich przypadkuumowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. W przypadku takich podatników należy zatem ustalić kwoty ustalane na podstawie z PIT-11 i wpisywane na  PIT-37  Istotna będzie zatem zależność pomiędzy PIT-11 a PIT-37.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zatrudniony otrzymujący PIT-11 uzyskuje kwotę netto wynagrodzenia i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji. Jeżeli natomiast posiada on umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37.

PIT-37 nie złoży wówczas zarówno w zakresie zarobków, od których zaliczki opłaca samodzielnie, jak również od pozostałych zarobków, za których rozliczenie odpowiadają płatnicy. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w PIT-36.

PIT 37 wzory i druki

PIT-37 jest typową deklaracjąskładaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego  do końca lutego druku PIT-11. Podatnik wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

PIT-37 jest w 2019 r. również deklaracją, w której rozliczane są wynagrodzenia uzyskane od osób, które nie są płatnikami, a które przekazały PIT-11. Chodzi m.in. o przychody z pracy przy zbiorach, zasiłki z tytułu umowy zlecenie wypłacane przez zleceniobiorcę, umowy aktywizacyjne. 

Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada, lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą łącznie PIT-36.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-37 (26)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r.
PIT/O (24)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r.
PIT/M (7)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r.
PIT/B (17)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r.
PIT/Z (8)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy w 2019 r.
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

W przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie roku podatkowego - doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37.

PIT-37 składają podatnicy jeśli:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji podatkowej uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

W przypadku organu rentowego, podmiot ten standardowo rozliczy podatnika za niego (PIT-40A). Podatnik PIT-40A może potraktować jako informację, na podstawie której złoży PIT-37 (lub inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).
 

SkładamNa podstawieDo kiedyKto składaKto otrzymuje PIT
PIT-37PIT-11, PIT-8C, faktyczne przychody30.IV.2020PodatnikOrgan skarbowy
     
PIT-11Uzyskanych przychodów30.IV.2020PłatnikUS i podatnik

PIT-37 za 2019 r. instrukcja jak wypełnić

Podatnicy rozliczani wyłącznie za pośrednictwem płatników mają możliwość swoje rozliczenie podatkowe złożyć na deklaracji PIT-37.

Pola 1-2 służą ustaleniu NIP lub PESEL podatnika.

Identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i ją wyrejestrowała, w zeznaniu podatkowym o wysokości dochodów (poniesionej straty) uzyskanych z tego tytułu wpisuje NIP jako swój identyfikator podatkowy, a w pozostałych - PESEL. Na PIT-37 pojawi się wówczas PESEL. Gdyby firma funkcjonowała – i składane były deklaracje podatkowe, w tym PIT-37, wówczas przedsiębiorca posłużyłby się numerem NIP również na tej deklaracji.

Pole 6 służy wyborowi, którego należy dokonać obowiązkowo w zeznaniu podatkowym. Korekta w tym zakresie nie jest ograniczona co do wyboru rozliczenia z małżonkiem lub wspólnie z dzieckiem. Zaznaczyć należy w chwili składania deklaracji:

 • Kwadrat nr 1 przy rozliczeniu samodzielnie,
 • Kwadrat nr 2 przy rozliczeniu z małżonkiem,
 • Kwadrat nr 3 dotyczy rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, gdy rozliczający się w PIT-37:
  • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
 • Kwadrat nr 4 przy rozliczeniu na PIT-37 łącznie z dzieckiem podatnika będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (w przypadku doliczania dochodów małoletnich wypełnić należy PIT-36 i załącznik PIT/M, a nie PIT-37

Pola 7-8 wypełniają nierezydenci lub osoby, których małżonkami, z którymi dochodzi do rozliczenia – są nierezydentami. Którzy:

 1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
 2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

- oraz uzyskane przychody nie chcą rozliczać ryczałtowo lecz według skali na deklaracji podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w trakcie roku przez płatnika traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Pole 9 służy wskazaniu właściwego dla podatnika urzędu. Obowiązuje zasada, że właściwym jest urząd ustalony ze względu na miejsce pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, jeśli podatnik posiada miejsce zamieszkania – to decyduje urząd właściwy w tej dacie ze względu na miejsce zamieszkania. U małżonków rozliczających się wspólnie właściwość można ustalić dla jednego z nich.

Pole 10 – służy wskazaniu czy dochodzi do rozliczenia podatkowego, czy też do korekty wcześniejszej deklaracji. Korektę składa się bez druku ORD-ZU (nie trzeba jej uzasadniać).

Część C deklaracji PIT-37

Część C (pola 36-106) wypełnić należy faktycznymi zarobkami podatnika i jego małżonka ustalonymi na podstawie informacji z PIT-11, Pit-8C oraz IFT-1R.

Pola 36-39 służą wykazaniu kwot zwolnionych z opodatkowania do wysokości 35636,67 zł, uzyskanych za okres od 1 sierpnia 2019 r. z tytułu umowy o pracę lub zlecenie przez osoby do ukończenia 26 r. ż. 

W zakresie przychodów (kolumna b), w przypadku błędów w informacjach od płatników, na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego wskazania prawidłowych kwot zarobków (wpisać należy tyle, ile faktycznie wynosiło wynagrodzenie brutto). W przypadku gdyby płatnik nie wystawił w ogóle informacji – wpisać należy samodzielnie ustaloną wartość. Zasadą jest, że w PIT-37 rozliczać należy wyłącznie kwoty faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika, a nie kwoty należne niezapłacone.

W zakresie kosztów (kolumna c) kontrolować należy samodzielnie ich limity. W informacjach PIT-11 i PIT-8C, IFT-1R pochodzących z kilku tytułów, limity łączne mogą nie zostać zachowane. W przypadku umów o pracę obowiązującymi pozostają:

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy111 zł 25 gr (od 1.10.2019 - 250 zł)1751 zł 25 gr z jednej umowy 2626 zł 54 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający139 zł 06 gr (od 1.10.2019 - 300 zł)2151 zł 54 gr z jednej umowy 3226 zł 92 gr z wielu umów

 Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

W przypadku wypłat z tytułu praw autorskich, koszty uzyskania ze wszystkich tytułów oblicza się według poniższej zasady:

Koszty autorskie w rozliczeniu 2019 roku
Osiągam przychody z tytułu:Standardowo wykazuję koszty:Koszty nie mogą przekroczyć:
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychódrównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł

  Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

Limit 85.528 zł obejmuje wszystkie tytuły rozliczeń praw autorskich na PIT-37 jednocześnie, zatem przekroczenie go zmusza do ograniczenia kosztów od nadwyżki nawet, jeśli w poszczególnych informacjach PIT od płatników koszty byłyby wyższe (koszty należy ograniczyć).

Kosztów z poszczególnych źródeł (wierszy) nie łączy się, tzn. najpierw odlicza się koszty od przychodu z danego źródła, a dopiero następnie ustala dochód. Nie można natomiast najpierw sumować przychodów i kosztów ze wszystkich źródeł, a dopiero następnie – ustalać dochodu.

Koszty 50% obejmują wyłącznie przychody uzyskiwane w związku z wykorzystywaniem praw autorskich z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Część D deklaracji PIT-37

Wykazać w niej należy w odpowiednich wierszach przychody uzyskiwane lub postawione do dyspozycji w 2019 r. PRzychody podzielić należy według źródeł, nie łącząc ich ze sobą. Odpowiednio do każdego rodzaju przychodów wykazać należy koszty uzyskania oraz pobrane lub wpłacone w danym roku zaliczki na podatek. Podsumowanie części D służące do kolejnych wyliczeń podatkowych obejmuje kwotę dochodu i sumę pobranych zaliczek na podatek. 

 

Część E deklaracji PIT-37

W części E deklaracji wpisać należy odliczenia od dochodu:

 • poz. 106-112 – dotyczy składek na ubezpieczenia opłacanych za i przez osoby zatrudnione, pobierane z ich wynagrodzenia brutto. Jeśli składki pobierane były w kwotach zbyt niskich – pracownik ma prawo wpisać składki prawidłowe, takie, jak powinny były zostać pobrane. Składki nie muszą dotyczyć wyłącznie tytułów skazanych w PIT-37, są to dowolne składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
 1. zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
 • odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
 • zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (składki w części dotyczącej składek od kwot opodatkowanych i niezwolnionych z opodatkowania, nie zaliczonych do kosztów lub nieodliczonych w innych rozliczeniach podatkowych).
 • poz. 108-110 – dotyczą ulg podatkowych pomniejszających dochód. W celu wypełnienia niezbędne jest posłużenie się załącznikami PIT-O lub PIT/D. Kwoty ulgi które przekroczyłyby wartość dochodu powodują, że nie należy ich dalej rozliczać (w części niewykorzystanej przepadają). Jednocześnie ulgi wyszczególnić należy wyłącznie do wartości dochodu (w wartości wyższej nie należy ich wprowadzać Anie do PIT-37, ani do załączników z wyjątkiem ulgi mieszkaniowej, którą można rozliczać w kolejnych latach).

Część F deklaracji PIT-37

Dochód po odliczeniu składek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych:

 • końcówki 0-49 gr. pomija się,
 • końcówki 50-99 groszy zaokrągla się w górę.

Kwotę podstawy obliczenia podatku wpisać należy w pole 113.

Pole 114 służy wyliczeniu podatku. Kwotę ustala się według wzoru:

Kwota wolna od podatku 2018
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku)Kwota dochodu
wolna od podatku (zł)
Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł)Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek
OdDoOdDoOdDo 
0,018.001,49Cały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49Cały wyliczony podatek – do 1440 
8.001,5013.000,498.0003091 1440556,021440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
13.000,5085.528,493091556,02 
85.528,50127.000,4930910556,020556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
Od 127.000,5000 

  Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

  

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Pole 115 wynika z doliczeń do podatku związanych z rozliczeniami zaliczek przez płatników za rok poprzedni lub w związku z zapłatą obniżonego podatku z roku poprzedniego (np. ze względu na decyzję organu skarbowego o odroczeniu lub zapłacie w ratach).

Pola 116-121 służą ustaleniu kwot odliczanych od wartości podatku. Jeśli podatek jest niższy niż kwota ulg, należy je ograniczyć do wysokości obliczonego wcześniej podatku. Ulgi wprowadza się początkowo w załączniki PIT/O lub PIT/D a dopiero sumy z załączników trafiają na PIT-37. Wyjątkiem są odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 116-119 Pit-37), przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Podobnie na Pit trafia bezpośrednio wykazana w PIT/D kwota ulgi mieszkaniowej, wykazanej w PIT/D. W polach dotyczących ulg podatkowych nie należy wykazywać wskazanego w części H wnioskowanego zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Kwoty ulg ogranicza się do wysokości podatku do zapłaty (nie podaje ich w wyższej wartości).

W polach 122-124 ustala się różnicę pomiędzy podatkiem (po odjęciu ulg podatkowych) a kwotą zaliczek, wpłaconych w trakcie roku.

Część I PIT-37

Oprócz nadpłaty podatnik może uzyskać zwrot kwoty ulgi na dzieci, w części, w jakiej nie odliczył ulgi od podatku. Podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych PIT-36L lub PIT-28, Pit-16A, Pit-19A. Przysługującą po ustaleniu różnicy kwotę zwrotu wskazuje się w pozycji 114, a kwotę w połączeniu z kwotą nadpłaty.

 

1% podatku

Pole 132-136 służy przekazaniu 1% (lub kwoty mniejszej) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik 1% oblicza z kwoty podatku do zapłaty (pole 122), a nie z kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. W polach 134 i 136 przekazywane są dane dla organizacji pożytku publicznego, szczególnie w związku z prowadzonymi subkontami dla konkretnych osób.

PIT-37Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPodatek PIT