PIT-38

08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Dochody kapitałowe w PIT-38

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia:
    • papierów wartościowych,
    • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
    • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
    • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Nie ma znaczenia, czy podatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywanych papierów wartościowych. Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Uwaga !

Bardzo często podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. W przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym PIT-8C może nie obejmować wszystkich kosztów nabycia papierów wartościowych. Warto przeanalizować kwoty wynikające z informacji podatkowej.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-38 (13)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2018 r.
PIT/ZG (6)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
ZAP-3 (5)Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38.

Deklarację składa się do 30 kwietnia 2019 r.

W deklaracji wykazuje się również niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2018 z tych źródeł przychodów. Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 30 kwietnia 2018 r., są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Małżonkowie wypełniają PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.

Podatek PIT Rozliczenie roczne