PIT-38 Kapitał

Redakcja PIT.pl

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut.

Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • przychody z inwestycji w kryptowaluty (przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej). 

Dochody kapitałowe w PIT-38
Źródło: FORUM

Dochody kapitałowe w PIT-38

Nie ma znaczenia, czy podatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywanych papierów wartościowych. Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Uwaga !

Bardzo często podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. W przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym PIT-8C może nie obejmować wszystkich kosztów nabycia papierów wartościowych. Warto przeanalizować kwoty wynikające z informacji podatkowej.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-38 (16)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2022 r.

PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
ZAP-3 (6)Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38.

Deklarację składa się do 30 kwietnia 2024 r.

W deklaracji wykazuje się również niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2023 z tych źródeł przychodów. Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 2 maja 2023 r., są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobny PIT-38 dla małżonków

Małżonkowie wypełniają PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.

Handel kryptowalutami w PIT-38

W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej wykazywane są przychody i koszty, a nadwyżkę kosztów nad przychodami nie stanowią straty podatkowej, lecz przenoszone są na kolejne lata jako koszty nieznajdujące pokrycia w przychodach poprzednich lat. Koszty z tytułu handlu kryptowalutami oraz z tytułu innych inwestycji kapitałowych nie łączą się i nie można ich wzajemnie kompensować (na PIT-38 stanowią osobne źródła, rozliczane osobno). 

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-38?

PIT-38 to deklaracja, za pomocą której rozliczamy dochody kapitałowe. Wykazujemy w niej przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w ...

2. Ile wynosi podatek od zysku z akcji?

Stawka podatku wynosi 19%. Jeśli poniesione przez ciebie koszty uzyskania przychodów są wyższe niż uzyskany ze sprzedaży przychód, oznacza to, że poniosłeś stratę. W takim przypadku nie płacisz podatku.

3. Kto musi wypełnić PIT-38?

Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38. Deklarację składa się do 2 maja 2023 r. W deklaracji wykazuje się również niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2023 z tych źródeł przychodów.

4. Co można odliczyć od PIT-38?

Rozliczenie PIT 38 nie daje możliwości odliczenia wielu ulg. Jedyne ulgi, jakie nam przysługują z racji rozliczania dochodów giełdowych, to odliczenie od dochodów straty giełdowej z lat ubiegłych oraz podatku zapłaconego za granicą.

5. Jak uniknąć podatku od sprzedaży akcji?

Nie zapłacisz podatku od dochodu osiągniętego ze sprzedaży akcji, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, jeśli nabyłeś te akcje przed dniem 1 stycznia 2004 roku na podstawie ...

6. Czy trzeba składać PIT-38 przy stracie?

Tak, nawet w przypadku wygenerowania straty z tego źródła przychodów mają obowiązek złożyć PIT-38.

7. Jak rozliczyć dochód ze sprzedaży akcji pracowniczych?

Przychód ze zbycia akcji pracowniczych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który podlega samodzielnemu rozliczeniu przez pracownika w rocznej deklaracji PIT-38 składanej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Kryptowaluty przynoszą coraz większe dochody. Jak je rozliczać? Na PIT-38

W ostatnich tygodniach kryptowaluty osiągają rekordowe ceny. Od początku roku kurs Bitcoina wzrósł z 30 tys. do przeszło 200 tys. złotych. Zachęca to inwestorów, którzy lokują środki w elektronicznych portfelach. Gorącym tematem staje się zarazem rozliczanie przychodów uzyskiwanych z obrotu kryptowalutami ...

Kryptowaluty przynoszą coraz większe dochody. Jak je rozliczać? Na PIT-38