PIT/M dochody dzieci

Redakcja PIT.pl

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.

 

Uwaga! Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu zmianie uległ limit dochodów dziecka, który pozbawia rodziców skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT. Od 2022 roku wynosi on 16 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej). Więcej w artykule ,,Dziecko może zarobić więcej w 2023 roku a rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej w PIT". 

Gdy dziecko uzyska w roku podatkowym przychody, pojawia się pytanie, czy nie powodują one obowiązku złożenia deklaracji za małoletniego lub doliczenia dochodów do tych, które wykazują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku doliczania do dochodów rodziców (opiekunów) zarobków małoletnich dzieci, oprócz własnej deklaracji podatkowej, rodzice złożą załącznik PIT/M (małoletni), w którym wskazać powinni wartość zarobków dziecka. Dziecko w takim przypadku nie składa dodatkowo deklaracji za siebie samego. Do organu podatkowego trafia zatem deklaracja rodziców, którą podpisują rodzice, a nie dziecko – z wyszczególnioną kwotą, jaką w danym roku zarobiło dziecko. Wyjątkiem jest przypadek, gdy dziecko uzyskuje dochody, których nie dolicza się do dochodów rodziców (patrz- uwaga).

Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo naPIT-37muszą zmienić deklaracje podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36 oraz wliczyć na niej przychody małoletniego.

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, w związku z przychodami małoletniego wypełnią dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. W takich przypadkach kwota zarobku rodzica, wykazanego na PIT-36 będzie zerowa, ale w odpowiedniej rubryce podać będzie trzeba kwotę zarobku dziecka.

PIT/M łącznie z deklaracją rodzica należy złożyć również w takim przypadku, gdy dziecko zarabiało, natomiast rodzic nie uzyskiwał przychodów lub uzyskiwał tylko takie, które pozostają zwolnione z opodatkowania (np. niektóre z kwot alimentów).

Uwaga !

W PIT/M wskazuje się przychody małoletniego z wyjątkiem przychodów z pracy (stosunku pracy, zlecenie i pokrewnych), stypendiów oraz rozporządzania przedmiotami oddanymi im do osobistego użytku. Te przychody małoletni rozlicza bowiem samodzielnie, tzn. wypełnia własną deklarację podatkową, w której podpis składa za niego opiekun (z reguły rodzic).

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/M (8)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/M nie jest równoważny opodatkowaniu się łącznie z dzieckiem, jak powszechnie nazywana jest forma opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. PIT/M składa się, gdy dochody dziecka są doliczane do dochodów rodzica. Opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko pozwala doliczyć dochody dziecka, również niedoliczane standardowo do przychodów rodzica.

W przypadku PIT/M nie stosuje się dodatkowych ulg i uproszczeń podatkowych, rozliczenie jako osoba samotna pozwala natomiast na ustalenie zobowiązania podatkowego w podwójnej wysokości podatku liczonego od połowy łącznych przychodów dziecka i osoby samotnie wychowującej. Często pozwala to dwukrotnie wykorzystać kwotę wolną od podatku lub obniżyć próg skali podatkowej z 32% na 12% dla 2023 roku. Oczywiście, jeżeli ulgi przysługują małżonkom, w tym uprawnieni są do rozliczania ulgi prorodzinnej – mogą oni je stosować, doliczając zarobki małoletniego.

W przypadku dziecka małoletniego, którego rodzice nie żyją przychodów nie dolicza się do dochodów opiekunów prawnych – dziecko wyszczególni je jako przychody własne, deklarację podpisuje opiekun prawny.

PIT/M składa również rodzic, który przysposobił prawnie zarobkujące dziecko. Faktyczne wychowywanie cudzego dziecka nie zobowiązuje do doliczania jego zarobków do własnych.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Jeżeli składają oni wspólne zeznanie podatkowe – zarobki dzieci (te zarobki, które podlegają doliczaniu) dolicza się do wspólnych dochodów rodziców. Podatek oblicza się bowiem wówczas w podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty dochodów małżonków – rachunkowo kwota zostanie zatem i tak podzielona po połowie na każdego z nich.

Przy orzeczeniu rozwodu lub separacji przychody dziecka powinny być doliczane małżonkowi, który zgodnie z orzeczeniem posiada władzę rodzicielską (a więc posiada również prawo do rozporządzania majątkiem dziecka). W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom, oboje powinni uwzględniać przychody dziecka w zeznaniach rocznych, niezależnie od faktycznego sprawowania tej władzy.

Ulga na dzieci