PIT/O

08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

PIT/O ulgi i odliczenia podatkowe

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tychulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

PIT/O jest załącznikiem doPIT-36, PIT-37, PIT-28. Podatnicy rozliczający pozostałe przychody, na innych deklaracjach, z ulg skorzystać nie mogą, więc załącznika nie zastosują. Ulg nie rozlicza się w związku np. z prywatną sprzedażą akcji lub zbyciem nieruchomości – gdy podatek pobiera się ryczałtem i nie łączy z pozostałymi źródłami przychodów. Wyjątkiem jest PIT-36L, którego składający korzysta z odliczenia składek na IKZE. W tym przypadku kwotę odliczenia wpisać należy bezpośrednio na druku PIT-36L, nie składając łącznie z nim druku PIT/O.

PIT/O służy do wykazania takich ulg, jak:

Uwaga - w 2019 r. rozliczamy po raz pierwszy ulgę termomodernizacyjną oraz darowizny na cele edukacji zawodowej.

Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. Samodzielnie nie wywoła skutków złożenia deklaracji rocznej. W przypadku załączenia go do druku PIT, należy wskazać ilość druków załączonych.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/O (24)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r.

Na PIT/O nie należy wskazywać odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych,kosztów uzyskania. Te wykazywane są bezpośrednio na poszczególnych deklaracjach. Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie.

Kolejność wypełniania deklaracji wymaga, by początkowo uwzględnić wszystkie przysługujące nam ulgi w załączniku PIT/O, a potem ich łączną wartość – odrębnie dla odliczeń od dochodu i podatku – przenieść do właściwej deklaracji podatkowej.

Ilość złożonych załączników PIT/O należy wymienić w deklaracji podatkowej. Jeżeli bowiem nie starczy miejsca na wykazanie wszystkich rozliczanych ulg – składa się kolejny załącznik określając go kolejnym numerem. W kolejnym załączniku oznaczyć należy w poz. 4 numer załącznika oraz część której kontynuacja dotyczy, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub częścią C. Każdorazowo należy podać swoje dane osobowe, a w przypadku części D i E wykazuje się wyłącznie numer NIP lub PESEL (własny i małżonka, jeśli rozliczają się wspólnie), numer załącznika (poz. 4) oraz brakujące dane w części D.

Uwaga !

Ulgi niewykazane w zeznaniu rocznym nie przepadają! Można z nich korzystać także po zakończeniu roku na zasadzie korekty deklaracji za rok 2019. Nie ma natomiast możliwości przenoszenia niewykorzystanych kwot ulg na lata następne, tzn. jeżeli przychody podatnika lub wartość podatku była zbyt niska w stosunku do wykazanej w PIT/O ulgi, to część niewykorzystana przepada.

W przypadku ulg odliczanych od dochodu ich łączna wartość (suma wszystkich odliczeń) nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego (którego w deklaracji po prostu się nie wykazuje), strat oraz składek ZUS.

W przypadku ulg odliczanych od podatku ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne. Korzystając z PIT/O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie przysługujących podatnikowi ulg. Dokumentów tych nie należy dołączać do zeznania podatkowego, należy je natomiast przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2019 (czyli do końca roku 2025).

Informacje o przysługujących podatnikowi ulgach, które wskazywane są w PIT/O uzyskasz w dziale ulgi i odliczenia.

Uwaga! Rozliczanie ulgi prorodzinnej na druku PIT/O

W rozliczeniach rocznych PIT za 2019 rok ulgę w części niewykorzystanej wpisuje się bezpośrednio w deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-37. W załączniku ujmujemy wyłącznie kwotę ulgi odliczanej od podatku. O zwrot niewykorzystanej czesci lub całości ulgi prorodzinnej występować można na podstawie samej deklaracji. 

<< więcej o zmianach w uldze prorodzinnej

Ulga na dzieciPIT-37PIT-36Ulga rehabilitacyjnaRozliczenie roczneOdliczenia w PIT