PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga internetowa

W zeznaniu za rok 2013 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego.

Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 

Lata, w których
korzystano z ulgi
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Odliczenie ostatni raz

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Przysługuje za 2013 i 2014 r. albo

w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

 

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2013 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

 

Lata, w których korzystano z ulgi 2012 2013 2014 2015 2016

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa w PIT za 2013 rok

 

Jak ujmujemy ulgę

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.


Czego dokładnie ulga dotyczy?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.


Dowody na poniesienie wydatku 2011, 2012, 2013

Począwszy od rozliczenia za 2011 r. (a zatem również w rozliczeniu za 2013 r.) nie mamy obowiązku posiadać faktur dokumentujących wydatek na Internet.

Nie oznacza to, że faktury nie są już potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.

Nie oznacza to, że faktury nadal nie są potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rok Rozliczenie za 2013 (za rok obecny) składane w 2014 r.

Faktura łącznie  z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2013 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2013 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2014 r. za Internet z grudnia 2013 r. czy listopada 2013 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2013 r. za Internet z 2012 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.


Małżonkowie

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.


Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Autor: Zdezorientowany (29-04-2014 19:07:01)
Temat: Do Stwórcy
Kto stworzył tych, którzy stworzyli takie zakręcone przepisy? Boże, chyba ktoś Ci "dorobił rogi"...
Autor: Zdezorientowany (29-04-2014 19:05:18)
Temat: Do Stwórcy
Kto stworzył tych, którzy stworzyli takie zakręcone przepisy? Boże, chyba ktoś Ci "dorobił rogi"...
Autor: Iwona (29-04-2014 09:43:05)
Temat: odliczenie ugli internetowej
Nie wiem jaką zapisać kwotę w " podaj sumę wydatków na internet w ciągu całego roku " jeśli za internet płace miesięcznie 108,78 zł...pokaż całą treść
Nie wiem jaką zapisać kwotę w " podaj sumę wydatków na internet w ciągu całego roku " jeśli za internet płace miesięcznie 108,78 zł zwiń
Autor: ula200 (23-04-2014 20:32:09)
Temat: odliczenie ulgi internetowej
Faktury i wpłaty za internet są na obu małżonków,wspólność majątkowa. Dotychczas ulgę rozliczała żona. Czy w takiej sytuacji w roku 2013 może odliczyć mąż.U niego nie...pokaż całą treść
Faktury i wpłaty za internet są na obu małżonków,wspólność majątkowa. Dotychczas ulgę rozliczała żona. Czy w takiej sytuacji w roku 2013 może odliczyć mąż.U niego nie było odliczeń ulgi z tytułu internetuzwiń
Autor: realista (23-04-2014 20:07:10)
Temat: do doktorka
No tak bo gdyby nie podatki to wszystkich tych rzeczy o których napisałeś by nie było...
Autor: Mat (23-04-2014 14:46:34)
Temat: do DR
Z czego Ty się urwałeś człowieku?...pokaż całą treść
Z czego Ty się urwałeś człowieku? zwiń
Autor: MX (21-04-2014 18:17:18)
Temat: DO DR
Acha, żebyś się nie zdziwił! Już cię omamiła propaganda rządzących. Żyj sobie w nieświadomości :D
Autor: zielony (21-04-2014 10:00:48)
Temat: ulga
Nie wiem czy dobrze rozumiem - jeśli odliczałem wydatki za Internet za 2011 i 2012 rok, to już nie mogę odliczyć za rok 2013?...pokaż całą treść
Nie wiem czy dobrze rozumiem - jeśli odliczałem wydatki za Internet za 2011 i 2012 rok, to już nie mogę odliczyć za rok 2013? zwiń
Autor: DR (18-04-2014 15:17:17)
Temat: do DR Who
Nikt Cie nie okrada. Płącisz podatki a za otrzymujesz, drogi, przedszkola, komunikacje miejscka, opieke zdrowotna, policje, straz pozarna, szkoly, uczelnie wyzsze itd. Napewno kraj dal Ci wiecej...pokaż całą treść
Nikt Cie nie okrada. Płącisz podatki a za otrzymujesz, drogi, przedszkola, komunikacje miejscka, opieke zdrowotna, policje, straz pozarna, szkoly, uczelnie wyzsze itd. Napewno kraj dal Ci wiecej niz Ty jemu. zwiń
Autor: DR Who (12-04-2014 14:15:38)
Temat: Kij im w oko
Dlaczego muszę w ogóle się z nimi rozliczać okradają mnie na każdym kroku a w tym roku nawet internetu nie odliczę. Życzę im z całego serca żeby...pokaż całą treść
Dlaczego muszę w ogóle się z nimi rozliczać okradają mnie na każdym kroku a w tym roku nawet internetu nie odliczę. Życzę im z całego serca żeby zdychali w męczarniach... Złodziejskie państwo. Więcej kasy na ukraińców przeznaczcie bo w POLSCE żyje się świetnie....zwiń
Autor: mloda (10-04-2014 20:56:56)
Temat: ulga
Michasia, sama sobie odpowiedziałaś na końcu ;) Przecież nie masz obowiązku odliczania teraz i lepiej z tym zaczekać, odliczyć za cały rok w przyszłym roku. Sama mam...pokaż całą treść
Michasia, sama sobie odpowiedziałaś na końcu ;) Przecież nie masz obowiązku odliczania teraz i lepiej z tym zaczekać, odliczyć za cały rok w przyszłym roku. Sama mam Internet od listopada zeszłego roku i czekam z odliczeniem do 2015 roku. zwiń
Autor: michasia (10-04-2014 10:14:17)
Temat: ulga
witam, chciałam zapytać czy jeśli korzystałam z internetu od września 2013 do nadal czy mogę odliczyć ta ulgę? czy to musi być za pełny rok korzystania? czy...pokaż całą treść
witam, chciałam zapytać czy jeśli korzystałam z internetu od września 2013 do nadal czy mogę odliczyć ta ulgę? czy to musi być za pełny rok korzystania? czy mi się to kalkuluje- czy nie lepiej poczekać z tym do przyszłego roku i odliczać wtedy za cały 2014 i potem za 2015? zwiń
Autor: Wielbiciel Władimira (09-04-2014 18:54:39)
Temat: Nie tylkjo internet
Krótko mówiąc Rządzący starają się okraść społeczeństwo do kaleson, a może i nawet je z nich zdjąć. Dlaczego oni biorą za nieudolne rządzenie tysiące a NIEPEŁNOSPRAWNYM zabrali...pokaż całą treść
Krótko mówiąc Rządzący starają się okraść społeczeństwo do kaleson, a może i nawet je z nich zdjąć. Dlaczego oni biorą za nieudolne rządzenie tysiące a NIEPEŁNOSPRAWNYM zabrali grosze. Coś mi to przypomina 1939 rok. zwiń
Autor: Maciek (07-04-2014 21:26:26)
Temat: do Eryk moglaj
Jak dla mnie można odliczyć ten internet. Mam takie faktury i jest tam wyraźnie wpisywane co i ile kosztuje: abonament XYZ zł, pakiet GB XYZ zł
Autor: Peter (07-04-2014 19:47:36)
Temat: niepełne odliczenie
Co w przypadku, gdy za 2011 odliczyłem 158zł, a w za 2012 juz pełną kwotę 760zł? czy przysługuje mi jakiekolwiek odliczenie za '13? pozdrawiam
Autor: Eryk (07-04-2014 10:07:47)
Temat: moglaj, agata, Halina Zbych
moglaj raczej nie możesz takowej faktury odliczyć (musiał bym ja przejżec) ale z tego co napisałeś wynika że kupiłes telefon na abonament w którym jakaś cześć to...pokaż całą treść
moglaj raczej nie możesz takowej faktury odliczyć (musiał bym ja przejżec) ale z tego co napisałeś wynika że kupiłes telefon na abonament w którym jakaś cześć to 1gb internetu w takim razie nie możesz odliczyć owej ulgi Agata niby od czego chcesz odliczyć ten internet? przecież nie odprowadziłaś nawet 1 zł podatku.... Halina owszem możesz rozliczyć to, z tym ze w US musisz sie upierać ze to ty faktycznie płaciłas za ten internet (mogą być potrzebne dowody wpłaty jesli jest to twoje internetowe konto nie bedzie problemu) z drygiej strony US może nawet o to nie pytać.... Zbych - rozumiem ze na zone są faktury? jesli tak to masz prostą sytułacje żona nie pracuje więc faktem jest ze to ty poniosłes koszty związane z internetem czyli bez problemu możesz odliczyć taką ulge ps. na wszystkie pytania są odpowiedzi w tekscie - wystarczy dobrze przeczytać :)zwiń
Autor: moglaj (27-03-2014 10:32:20)
Temat: internet
Czy jezeli na f-vat (play) mam napisane pakiet smartfon 1 gb to moze to byc uznane za internet czy na fakturze musi byc zapisane słowo internet
Autor: agata (19-03-2014 17:52:40)
Temat: rozliczenie podatkowe za internet
mam pytanie czy moge rozliczyc sie za internet jezeli nie pracuje i nie mialam dochodu.
Autor: HALINA (16-03-2014 17:03:33)
Temat: internet
czy jako żona mogę odliczyć internet do tej pory odliczał mąż bo jest na jego imię i faktury też.ROZLICZAMY SIĘ WSPÓLNIE
Autor: zbych (16-03-2014 12:04:09)
Temat: ulga internetowa
rozliczamy się wspólnie,lecz żona nie pracuje i od 2013r opłaca internet,czy można odliczyć ulgę
Autor: płatnik (13-03-2014 22:55:25)
Temat: internet
Kolejny kant rządu.
Autor: Marta (10-03-2014 17:07:53)
Temat: czy mogę odliczyć internet?
dowiedziałam się,że nie mogę odliczyć internetu bo muszę zmienić operatora a odliczałam tylko za 2012...pokaż całą treść
dowiedziałam się,że nie mogę odliczyć internetu bo muszę zmienić operatora a odliczałam tylko za 2012 zwiń
Autor: Administrator (07-03-2014 10:56:20)
Temat: pytania do redakcji PIT.pl
Pytania prawne do redakcji prosimy składać w bezpłatnym systemie e-porad http://www.pit.pl/eporady-darmowa-baza-rozwiazan-podatkowych/
Autor: ewelina (07-03-2014 09:06:39)
Temat: czy mogę odliczyc internet
internet rozliczałam w roku 2010 po raz pierwszy w późniejszych latach nie korzystałam już z tej ulgi czy teraz mogę rozliczyć internet po raz ostatni...pokaż całą treść
internet rozliczałam w roku 2010 po raz pierwszy w późniejszych latach nie korzystałam już z tej ulgi czy teraz mogę rozliczyć internet po raz ostatni za rok 2013??zwiń
Autor: Ewa (05-03-2014 14:26:12)
Temat: czy mogę odliczyc internet?
Do tej pory internet odliczał mój mąż, w połowie zeszłego roku podpisaliśmy nową umowę która jest na nas oboje, z czego główna osobą w umowie jestem ja....pokaż całą treść
Do tej pory internet odliczał mój mąż, w połowie zeszłego roku podpisaliśmy nową umowę która jest na nas oboje, z czego główna osobą w umowie jestem ja. Moje pytanie jest następujące: czy przysługuje ulga za internet, jeżeli tym razem to ja bym ją odliczała? (wcześniej nigdy nie odliczałam internetu) dodam, że rozliczamy się wspólnie.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj