PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga internetowa

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2015 nadal prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 

Lata, w których
korzystano z ulgi
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Odliczenie ostatni raz

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Przysługuje za 2015 i 2016 r. albo

w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

 

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

 

Lata, w których korzystano z ulgi 2014 2015 2016 2017 2018

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

PIT-y 2014: Kto skorzysta z ulgi internetowej? (wideo)

 

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa w PIT za 2015 rok

 

Jak ujmujemy ulgę internetową

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.


Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.

Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2015 r.

Choć nie ma obowiązku posiadać faktur za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, to nadal warto jest je gromadzić. Stanowią one bowiem najbezpieczniejszy i bardzo wygodny dowód, którym można posługiwać się przed organem skarbowym. 

Faktury nie są jednak jedynym dowodem, którym można udowodnić poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi. Katalog tych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi internetowej jest szeroki. 

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rok Rozliczenie za 2015 (za rok obecny) składane w 2016 r.

Faktura łącznie  z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2015 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2015 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2015 r. za Internet z grudnia 2014 r. czy listopada 2014 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2015 r. za Internet z 2014 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.


Małżonkowie

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.


Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: ZYX (04-07-2016 12:26:15)
Temat: brak odpowiedzi
bo zarabiają kasę, a portal prowadzą tylko z tego powodu nie żeby odpowiadać
Autor: zdzislaw (29-06-2016 15:16:52)
Temat: ulga internetowa za 2015
Jeśli odliczalem ulgę internetową za 2007 i2008 czy należy się za 2015.
Autor: zdzislaw (29-06-2016 15:15:46)
Temat: ulga internetowa za 2015
Jeśli odliczalem ulgę internetową za 2007 i2008 czy należy się za 2015.
Autor: zdzislaw (29-06-2016 15:09:14)
Temat: ulga za 2015
Jeśli korzystałem z ulgi w 2007 i w2008 nie mogę za 2015.o to
Autor: XYZ (10-05-2016 10:59:00)
Temat: Brak odpowiedzi
Dlaczego redakcja nie odpowiada na zadawane pytania?
Autor: munio (20-04-2016 21:33:49)
Temat: Faktura
Faktura ma być potwierdzona wpłatą dlaczego? jeżeli posiada faktury kolejne z lat to znaczy że opłacał ale urzędy robią utrudnienia i nie wiedzą zatem że w przyszłości...pokaż całą treść
Faktura ma być potwierdzona wpłatą dlaczego? jeżeli posiada faktury kolejne z lat to znaczy że opłacał ale urzędy robią utrudnienia i nie wiedzą zatem że w przyszłości z rodzinami mogą pojechać na białe niedźwiedzie bo dla takich tam droga, rzygać się chce na polskie urzędy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1zwiń
Autor: sk (16-04-2016 11:51:14)
Temat: chyba wiem o co chodzi
Artur, zwróć uwagę że ten artykuł został napisany w 2015 roku, później tylko zmodyfikowany, ale ten fragment, który przytoczyłeś, jest poprawny jeśli przyjąć że wciąż mamy 2015...pokaż całą treść
Artur, zwróć uwagę że ten artykuł został napisany w 2015 roku, później tylko zmodyfikowany, ale ten fragment, który przytoczyłeś, jest poprawny jeśli przyjąć że wciąż mamy 2015 rok ;-)zwiń
Autor: Artur (15-04-2016 10:33:57)
Temat: Błędy merytoryczne
"... Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2015 r. za Internet z grudnia 2014 r. czy listopada 2014 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast...pokaż całą treść
"... Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2015 r. za Internet z grudnia 2014 r. czy listopada 2014 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2015 r. za Internet z 2014 r." - Kto to napisał? Wzajemne sprzeczne!zwiń
Autor: Marek (14-04-2016 18:06:54)
Temat: internet
zmieniłem operatora cz na nowo mogę rozliczyć internet, dzięki
Autor: Marcin (13-04-2016 16:43:41)
Temat: Co zaliczyć do wydatków na internet?
Czy do wydatków na internet można zaliczyć także zabezpieczenie antywirusowe internetu dostarczane przez dostawcę internetu? Na fakturze wyszczególnione są pozycje: 1) Internet start eko (usługa dostępu do internetu) 2)...pokaż całą treść
Czy do wydatków na internet można zaliczyć także zabezpieczenie antywirusowe internetu dostarczane przez dostawcę internetu? Na fakturze wyszczególnione są pozycje: 1) Internet start eko (usługa dostępu do internetu) 2) Bezpieczny internet (ochrona komputera i telefonu przed wirusami, oprogramowaniem spy-ware i spamem pochodzącymi z internetu). Chodzi o to, czy tę drugą pozycję również mogę zaliczyć do wydatków na internet?zwiń
Autor: zagubiona (12-04-2016 16:49:58)
Temat: czy można znowu?
jeśli już 2 razy skorzystałam z ulgi na internet to znaczy że już nigdy nie moge z niej skorzystać? czy po iluś tam latach znowu przysługuje mi prawo...pokaż całą treść
jeśli już 2 razy skorzystałam z ulgi na internet to znaczy że już nigdy nie moge z niej skorzystać? czy po iluś tam latach znowu przysługuje mi prawo do dwukrotnego skorzystania z ulgi ???zwiń
Autor: Kondzio (07-04-2016 18:36:09)
Temat: 2 lat żona, 2 lata ja?
Dzień dobry. Rozliczamy się z żoną zawsze oddzielnie. Prze dwa kolejne lata internet był na żonę i żona korzystała z ulgii. Od zeszłęgo roku umowa jest na...pokaż całą treść
Dzień dobry. Rozliczamy się z żoną zawsze oddzielnie. Prze dwa kolejne lata internet był na żonę i żona korzystała z ulgii. Od zeszłęgo roku umowa jest na mnie. Czy mogę skorzystać z ulgi? zwiń
Autor: Paula (04-04-2016 17:56:19)
Temat: czy mogę?
wcześniejsze lata NIE 2009 TAK 2010 TAK 2011 TAK 2012 TAK 2013 NIE 2014 NIE czy w 2015 mogę odliczyć ulgę??...pokaż całą treść
wcześniejsze lata NIE 2009 TAK 2010 TAK 2011 TAK 2012 TAK 2013 NIE 2014 NIE czy w 2015 mogę odliczyć ulgę?? zwiń
Autor: Evani (04-04-2016 13:25:23)
Temat: e-faktura
Witam Co w przypadku gdy otrzymuję fakturę PDF, na której mam wyszczególnione opłaty za internet i za rozmowy telefoniczne mobilne ale płacę za fakturę przelewem bankowym łączną...pokaż całą treść
Witam Co w przypadku gdy otrzymuję fakturę PDF, na której mam wyszczególnione opłaty za internet i za rozmowy telefoniczne mobilne ale płacę za fakturę przelewem bankowym łączną kwotę z faktury a w tytule przelewu podaję tylko numer faktury? Czy US zaakceptuje taki wydatek jeżeli w tytule przelewu nie wpiszę oddzielnie kwoty za internet? zwiń
Autor: Gola (28-03-2016 14:56:55)
Temat: tylko jeden raz
Witam, Jeżeli skorzystałam z ulgi internetowej tylko jeden raz w 2012 roku, to mogę w tym roku odliczyć sobie internet? Czy koniecznie można to zrobić tylko dwa lata...pokaż całą treść
Witam, Jeżeli skorzystałam z ulgi internetowej tylko jeden raz w 2012 roku, to mogę w tym roku odliczyć sobie internet? Czy koniecznie można to zrobić tylko dwa lata z rzędu?zwiń
Autor: mm03 (16-03-2016 13:05:03)
Temat: Sama umowa
Co do tej samej umowy... wydaje mi się, że wystarczy poświadczenie płatności(np. wydruk przelewu) na którym widnieją twoje dane oraz dane firmy dostarczającej internet.
Autor: Monika (09-03-2016 15:45:10)
Temat: Sama umowa
Witam. Chce sie rozliczyc za internet ale nie mam faktur tylko mam umowe. Czy wystsrczy sama umowa zeby odliczyc internet od podatku?
Autor: Paweł (08-03-2016 18:29:53)
Temat: Internet
Widzę same pytania bez odpowiedzi...
Autor: zusman.pl (06-03-2016 15:16:18)
Temat: W morde
Chory kraj gdzie sędzia mówi jak ma być, ale urzędnik może jednak podjeść do sprawy inaczej o czym można wyczytać z porad. Zrobimy z tym coś w...pokaż całą treść
Chory kraj gdzie sędzia mówi jak ma być, ale urzędnik może jednak podjeść do sprawy inaczej o czym można wyczytać z porad. Zrobimy z tym coś w końcu? zwiń
Autor: Jan (05-03-2016 21:14:08)
Temat: Ulga na Internet
Szanowni Państwo, Czy rozliczając się wspólnie z małżonkiem, żona może odliczyć internet w momencie, gdy faktura jest na mnie i opłaty z mojego konta?...pokaż całą treść
Szanowni Państwo, Czy rozliczając się wspólnie z małżonkiem, żona może odliczyć internet w momencie, gdy faktura jest na mnie i opłaty z mojego konta? zwiń
Autor: Jan (05-03-2016 19:57:47)
Temat: Ulga na Internet
Szanowni Państwo, Czy rozliczając się wspólnie z małżonkiem, żona może odliczyć internet w momencie, gdy faktura jest na mnie i opłaty z mojego konta?...pokaż całą treść
Szanowni Państwo, Czy rozliczając się wspólnie z małżonkiem, żona może odliczyć internet w momencie, gdy faktura jest na mnie i opłaty z mojego konta? zwiń
Autor: Agnieszka (05-03-2016 13:49:16)
Temat: Uga za internet
Czy do ulgi za internet mogę doliczyć opłatę za router? Czy tylko opłatę abonamentową za transfer?
Autor: Marcin (01-03-2016 22:49:20)
Temat: odliczenie internetu przy braku dochodu
Pracuje i dochody ma mąż żona była cały rok na urlopie wychowawczym - nie miała dochodu. Istnieje współwłasność majątkowa małżeńska. Umowa na internet jest na żonę a...pokaż całą treść
Pracuje i dochody ma mąż żona była cały rok na urlopie wychowawczym - nie miała dochodu. Istnieje współwłasność majątkowa małżeńska. Umowa na internet jest na żonę a rachunki są płacone z konta wspólnego. Mąż wykorzystał ulgę w latach 2011-2012. Czy z ulgi internetowej może skorzystać żona przy wspólnym rozliczeniu pit 37? Proszę o pomoc w rozwikłaniu tej zagadki.zwiń
Autor: janek (01-03-2016 22:30:50)
Temat: internet odliczenie
mam internet w fun packu w orange na fakturze jest wyszczególnione: utrzymanie łącza, internet, telewizja, telefon czy w tym przypadku można odliczyć kwotę za utrzymanie łącza razem z...pokaż całą treść
mam internet w fun packu w orange na fakturze jest wyszczególnione: utrzymanie łącza, internet, telewizja, telefon czy w tym przypadku można odliczyć kwotę za utrzymanie łącza razem z internetemzwiń
Autor: Lucyna (01-03-2016 19:22:03)
Temat: Różne kwoty faktur
Witam, W tym roku pierwszy raz chciałabym skorzystać w ulgi na internet. W ubiegłym roku płaciłam f-ry w różnych wysokościach miesięcznie, jak mam to teraz odliczyć? Sumę podzielić...pokaż całą treść
Witam, W tym roku pierwszy raz chciałabym skorzystać w ulgi na internet. W ubiegłym roku płaciłam f-ry w różnych wysokościach miesięcznie, jak mam to teraz odliczyć? Sumę podzielić na rok?zwiń
Autor: elżbieta (01-03-2016 15:36:30)
Temat: ulga za internet
W 2013 pierwszy raz skorzystałam z ulgi za internet, z tym, że odliczenie dotyczyło tylko pół roku(w czerwcu podpisałam umowę). Czy rozliczając pit za rok 2015 mogę...pokaż całą treść
W 2013 pierwszy raz skorzystałam z ulgi za internet, z tym, że odliczenie dotyczyło tylko pół roku(w czerwcu podpisałam umowę). Czy rozliczając pit za rok 2015 mogę skorzystać z ulgi za internet, ale tylko to "brakujące" pół roku?zwiń
Autor: Magdalena (01-03-2016 10:52:43)
Temat: faktura a rozliczanie wspólne
Do tej pory rozliczaliśmy się z mężem osobno, każde na indywidualnym PIT. Czy jeżeli chcielibyśmy rozliczyć się razem, to musimy jakoś specjalnie to "oznajmić" US? I czy...pokaż całą treść
Do tej pory rozliczaliśmy się z mężem osobno, każde na indywidualnym PIT. Czy jeżeli chcielibyśmy rozliczyć się razem, to musimy jakoś specjalnie to "oznajmić" US? I czy w tym przypadku jeśli f-ra jest jedynie na męża możemy ulgę rozliczyć na jednym PIT? Z góry dziękuje za informacjęzwiń
Autor: milena (29-02-2016 17:21:36)
Temat: odpowiedz
Pani Magdo ulge może odliczyc tylko mąż ponieważ faktura jest na niego to napewno tez umowa, pani Justyno ulga przysługuje w ciagu dwóch nastepujących po sobie okresów
Autor: Ela (29-02-2016 01:18:04)
Temat: ulga 2009
Ostatni raz rozliczałam internet za rok 2009 .Czy to znaczy ,że już nie mogę skorzystać z ulgi czy jednak przysługuje ?
Autor: magda (24-02-2016 23:43:37)
Temat: odliczenie internetu
Witam Prosze o pomoc Po raz pierwszy odliczamy ulgę za Internet Faktura jest na męża ale placimy ja wspólnie ze wspólnego konta Czy możemy odliczy Internet wspólnie...pokaż całą treść
Witam Prosze o pomoc Po raz pierwszy odliczamy ulgę za Internet Faktura jest na męża ale placimy ja wspólnie ze wspólnego konta Czy możemy odliczy Internet wspólnie skoro mieliśmy oboje dochody czy tylko mąż moze odliczyć?? Prosze o odp zwiń
Autor: Justyna (24-02-2016 19:21:45)
Temat: Odliczona tylko raz
Czy ulga ta przysługuje,jesli odliczałam ją tylko raz w 2013 roku a w 2014 nie? Czy teraz po roku przerwy mogę odliczyc?
Autor: Magda (21-02-2016 17:48:04)
Temat: zmiana umowy na usługę internetową
Co się dzieje w przypadku gdy rozliczamy się od wielu lat z mężem wspólnie, kiedyś korzystaliśmy z ulgi internetowej, teraz od dwóch lat już nie, ponieważ nie...pokaż całą treść
Co się dzieje w przypadku gdy rozliczamy się od wielu lat z mężem wspólnie, kiedyś korzystaliśmy z ulgi internetowej, teraz od dwóch lat już nie, ponieważ nie należał nam się zwrot po zmianach przepisów. Umowa a internet była na męża, jednak w zeszłym roku przepisaliśmy (cesja) go na mnie. Czy mam prawo do odliczenia w tym roku?zwiń
Autor: ANNA (19-02-2016 09:10:48)
Temat: pytanie
Co jeśli przelewy były wykonywane przez internet z konta innej osoby niż rozliczającej się?
Autor: Małgorzata (18-02-2016 22:53:06)
Temat: Od kiedy należy liczyć te dwa kolejne lata ?
Od którego roku należy liczyć te dwa kolejne lata , by skorzystać z ulgi za internet w rozliczeniu za 2015 rok? Czy zacząć od 2010...pokaż całą treść
Od którego roku należy liczyć te dwa kolejne lata , by skorzystać z ulgi za internet w rozliczeniu za 2015 rok? Czy zacząć od 2010 roku , czy wcześniej sprawdzić , bo to dosyć niejasno brzmi . zwiń
Autor: Grzegorz (17-02-2016 19:04:33)
Temat: przelew
Witam. Co jeśli przelewy były wykonywane przez internet z konta innej osoby niż rozliczającej się?
Autor: Monika (13-02-2016 10:27:00)
Temat: Potrzebne dokumenty
Co w przypadku płacenia przelewami za Internet? Na stronie dostawcy internetowego mogę pobrać wszystkie faktury, mogę też pobrać wykaz tego, kiedy trzeba było zapłacić i kiedy faktycznie...pokaż całą treść
Co w przypadku płacenia przelewami za Internet? Na stronie dostawcy internetowego mogę pobrać wszystkie faktury, mogę też pobrać wykaz tego, kiedy trzeba było zapłacić i kiedy faktycznie była wpłata. Nie mam jednak potwierdzenia przelewów, bo konto, z którego w większości szły przelewy, zostało niedawno zamknięte. Czy wystarczą więc ww. faktury i zestawienie płatności?zwiń
Autor: Monika (13-02-2016 10:06:04)
Temat: Potrzebne dokumenty
Co w przypadku płacenia przelewami za Internet? Na stronie dostawcy internetowego mogę pobrać wszystkie faktury, mogę też pobrać wykaz tego, kiedy trzeba było zapłacić i kiedy faktycznie...pokaż całą treść
Co w przypadku płacenia przelewami za Internet? Na stronie dostawcy internetowego mogę pobrać wszystkie faktury, mogę też pobrać wykaz tego, kiedy trzeba było zapłacić i kiedy faktycznie była wpłata. Nie mam jednak potwierdzenia przelewów, bo konto, z którego w większości szły przelewy, zostało niedawno zamknięte. Czy wystarczą więc ww. faktury i zestawienie płatności?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj