PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga internetowa

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2014 nadal prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 

Lata, w których
korzystano z ulgi
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Odliczenie ostatni raz

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Przysługuje za 2014 i 2015 r. albo

w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

 

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2014 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

 

Lata, w których korzystano z ulgi 2013 2014 2015 2016 2017

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

PIT-y 2014: Kto skorzysta z ulgi internetowej? (wideo)

 

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa w PIT za 2014 rok

Jak ujmujemy ulgę internetową

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.


Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.

Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2014 r.

Choć nie ma obowiązku posiadać faktur za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, to nadal warto jest je gromadzić. Stanowią one bowiem najbezpieczniejszy i bardzo wygodny dowód, którym można posługiwać się przed organem skarbowym. 

Faktury nie są jednak jedynym dowodem, którym można udowodnić poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi. Katalog tych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi internetowej jest szeroki. 

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rok Rozliczenie za 2014 (za rok obecny) składane w 2015 r.

Faktura łącznie  z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2014 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2014 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2015 r. za Internet z grudnia 2014 r. czy listopada 2014 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2014 r. za Internet z 2013 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.


Małżonkowie

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.


Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Weronika (09-08-2015 08:44:18)
Temat: rozliczenie przez internet
Witam rozliczalam się przez internet i teraz chciałabym się dowiedzieć jak otrzymał pit ?
Autor: Aleksander (30-04-2015 21:02:30)
Temat: Jasno i zrozumiale.
Tak powinien wyglądać każdy poradnik podatkowy.
Autor: Polak (24-04-2015 19:46:28)
Temat: Niejasność
Autor tych wypocin powinien doić kanarki w PGR. Ćwoki nie mają pojęcia o tym o czym piszą. Wystarczy napisać co dwa lata i suma zł
Autor: Termi (23-04-2015 13:54:28)
Temat: odliczenie
Bardziej się nie dało skomplikować... nie należę do najgłupszych a zwyczajnie nie rozumiem. Zamiast napisać, że można rozliczać co dwa lata, co trzy lata to nie......pokaż całą treść
Bardziej się nie dało skomplikować... nie należę do najgłupszych a zwyczajnie nie rozumiem. Zamiast napisać, że można rozliczać co dwa lata, co trzy lata to nie... zwiń
Autor: zett (20-04-2015 01:44:11)
Temat: odliczenia
MM, a jeśli bedą do zakreślenia pola: jestem Marsjaninem, a drugie; jestem z innej galaktyki... zaczniesz się zastanawiać, daczego nie ma pola" jestem z Ziemi"? Oczywiście, że...pokaż całą treść
MM, a jeśli bedą do zakreślenia pola: jestem Marsjaninem, a drugie; jestem z innej galaktyki... zaczniesz się zastanawiać, daczego nie ma pola" jestem z Ziemi"? Oczywiście, że nic nie zakreślasz. Aleksandra- z tego, co dowiedział się znajomy w urzędzie skarbowym- nie. Przez ciekawość- faktury wystawiane są na dwie osoby? Radzę spytać samemu, najlepiej osobiście. Nie robią problemu z udzielaniem informacji. Magda, masz faktury za tą drugą kartę... chyba nie. Bo nie rozumiem podziału- płatna/nieodpłatna. Spytaj operatora, jeśli obie karty były jego. Zbyszek- niestety, zmiany co chwilę. I tylko po to, by obywatel tracił na tym interesie. Pewnie za 2 lata stwierdzą, że kto chciał- skorzystał. I zlikwidują całkiem.zwiń
Autor: MM (17-04-2015 16:43:51)
Temat: Pole 23 w pit 0
Pierwszy raz się rozliczam, pierwszy raz chcę odpisać ulgę za internet i powstał problem. Mam zaznaczyć pole, a żadne nie pasuje: "Podatnik korzystał z ulgi internetowej w rozliczeniach...pokaż całą treść
Pierwszy raz się rozliczam, pierwszy raz chcę odpisać ulgę za internet i powstał problem. Mam zaznaczyć pole, a żadne nie pasuje: "Podatnik korzystał z ulgi internetowej w rozliczeniach (zaznaczyć właściwe kwadraty) 1. za rok ubiegły 2. za rok(lata) poprzedzając(e) rok ubiegły" Nie korzystałam z ulgi-to mój pierwszy pit w życiu, to mam nie zakreślać żadnego kwadratu, tylko wpisać kwotę?zwiń
Autor: Aleksandra (14-04-2015 01:06:13)
Temat: Odliczenie internetu z małżonkiem
Jesteśmy we wspólnym gospodarstwie domowym.Oboje mamy dochody.Mamy 2 komputery z jednej sieci.W latach 2010 i 2011 odliczała internet od podatku żona ,a więc w tym roku nie...pokaż całą treść
Jesteśmy we wspólnym gospodarstwie domowym.Oboje mamy dochody.Mamy 2 komputery z jednej sieci.W latach 2010 i 2011 odliczała internet od podatku żona ,a więc w tym roku nie może.Czy za rok 2014 może odliczyć mąż ?Bardzo proszę o radęzwiń
Autor: Magda (10-04-2015 15:04:34)
Temat: odliczenie internetu
Witam, Czy obliczając kwotę ulgi jak np. miałam jedną kartę sim główną i druga była odpłatna i dzieliłam limit tego internetu na dwie karty to tą kwotę...pokaż całą treść
Witam, Czy obliczając kwotę ulgi jak np. miałam jedną kartę sim główną i druga była odpłatna i dzieliłam limit tego internetu na dwie karty to tą kwotę za tą drugą kartę też dodajemy do wysokości miesięcznego abonamentu?zwiń
Autor: Zbyszek (03-04-2015 10:32:47)
Temat: dwa lata odliczeń
Czyli jak to jest na prawdę - 30 lat korzystam a odliczam tylko dwa? - to jakaś bzdura.
Autor: Sylwia (02-04-2015 12:22:18)
Temat: odliczenie internetu
Witam, czy osoba ucząca się (doktorant), która otrzymuje nieopodatkowane stypendium doktoranckie, a w która wykonywała dodatkową w 2014r. umowę-zlecenie, z której przychód wyniósł 900zł (720zł po odliczeniu...pokaż całą treść
Witam, czy osoba ucząca się (doktorant), która otrzymuje nieopodatkowane stypendium doktoranckie, a w która wykonywała dodatkową w 2014r. umowę-zlecenie, z której przychód wyniósł 900zł (720zł po odliczeniu podatku dochodowego), może rozliczyć internet za rok 2014r, którego koszt wynosił 598,80zł?zwiń
Autor: D (02-04-2015 12:17:11)
Temat: Do kamil
Nie. "Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie...pokaż całą treść
Nie. "Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe." - Cytat z pierwszego akapitu powyższego artykułu.zwiń
Autor: kamil (30-03-2015 22:40:52)
Temat: odliczenie ineternetu
jeśli w 2010 odliczyłem ineternet i ani razu po tym to mogę teraz sorzystać z tej ulgi ?
Autor: Krzysztof (30-03-2015 10:37:02)
Temat: odliczenie ulgi internetowej.
faktura za internet wystawiana jest na jednego z małżonków,nie mają rozdzielności majątkowej i oboje posiadają dochody. Mąż przez dwa lata jako podatnik odliczał ulgę, następnie żona jeden...pokaż całą treść
faktura za internet wystawiana jest na jednego z małżonków,nie mają rozdzielności majątkowej i oboje posiadają dochody. Mąż przez dwa lata jako podatnik odliczał ulgę, następnie żona jeden rok i US w Opolu to za akceptował, w tym roku żona drugi i ostatni raz chciała ulgę rozliczyć. Niestety urzędnik to podważa. Rok temu nie było to problemem. Jak się bronić ? zwiń
Autor: do basia (26-03-2015 17:56:17)
Temat: odliczenie
Nie
Autor: basia (25-03-2015 09:49:42)
Temat: odliczenie
witam, odliczylam internet w rozliczeniu podatkowym za 2012 (był to pierwszy raz kiedy skorzystałam za takiego przywileju), w 2013 tego nie zrobilam... czy w rozliczeniu podatkowym za 2014...pokaż całą treść
witam, odliczylam internet w rozliczeniu podatkowym za 2012 (był to pierwszy raz kiedy skorzystałam za takiego przywileju), w 2013 tego nie zrobilam... czy w rozliczeniu podatkowym za 2014 moge odliczyc internet?zwiń
Autor: do Mila (24-03-2015 15:59:56)
Temat: internet
Moim zdaniem, dowody potrzebujesz na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Na ten moment nigdzie ich nie załączasz.
Autor: do A (24-03-2015 09:26:27)
Temat: internet por raz pierwszy w 2014
Nie możesz zsumować 2 lat. Wydatki za 2013r.możesz odliczyć w zez. za 2013r. wydatki za 2014r. w zeznaniu za 2014r. W tej sytuacji albo odliczasz internet za...pokaż całą treść
Nie możesz zsumować 2 lat. Wydatki za 2013r.możesz odliczyć w zez. za 2013r. wydatki za 2014r. w zeznaniu za 2014r. W tej sytuacji albo odliczasz internet za 2014r., a za rok jeszcze za 2015r. i konie odliczeń..., albo możesz tez zrobić korektę PIT za 2013r., odliczyć internet za 2013r, a w tym roku za 2014r.- i na tym koniec.zwiń
Autor: mila (23-03-2015 10:01:16)
Temat: internet
Odliczam ulgę po raz pierwszy i nie wiem jak załączyć dowody potwierdzające opłaty za internet. Czy mogę rozliczyć się online dokonując tego odliczenia?
Autor: mila (23-03-2015 08:57:21)
Temat: internet
Odliczam ulgę po raz pierwszy i nie wiem jak załączyć dowody potwierdzające opłaty za internet. Czy mogę rozliczyć się online dokonując tego odliczenia?
Autor: A (22-03-2015 22:43:22)
Temat: internet por raz pierwszy w 2014
witam, mam pytanie, jeśli korzystałam z internetu w 2013, ale go nie rozliczyłam w 2013 (ani nigdy wcześniej) to czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę wpisać...pokaż całą treść
witam, mam pytanie, jeśli korzystałam z internetu w 2013, ale go nie rozliczyłam w 2013 (ani nigdy wcześniej) to czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę wpisać 2 lata (2013 i 2014)- czy i tak maksymalna kwota wyniesie 760 9a nie 760 razy 2- za 2 lata)?zwiń
Autor: A (22-03-2015 22:42:05)
Temat: internet por raz pierwszy w 2014
witam, mam pytanie, jeśli korzystałam z internetu w 2013, ale go nie rozliczyłam w 2013 (ani nigdy wcześniej) to czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę wpisać...pokaż całą treść
witam, mam pytanie, jeśli korzystałam z internetu w 2013, ale go nie rozliczyłam w 2013 (ani nigdy wcześniej) to czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę wpisać 2 lata (2013 i 2014)- czy i tak maksymalna kwota wyniesie 760 9a nie 760 razy 2- za 2 lata)?zwiń
Autor: basia (21-03-2015 19:35:19)
Temat: internet
jezeli mam internet na dzilalnosc gospodarcza a juz nie prowadze czy moge odpisac internet ?
Autor: do guma (21-03-2015 16:19:19)
Temat: odliczenia
Jak pierwszy raz odliczałeś za 2013, to możesz także za 2014, a jak odliczałeś także za 2012r. to już za 2014r. nie.
Autor: do Piotrek (21-03-2015 16:16:28)
Temat: zagwostka
Możesz odliczyć internet, niezależnie czy będziesz rozliczał się z żoną razem czy osobno. Jeżeli rozliczenie będzie indywidualne, nic nie zaznaczaj, a jak wspólne to , że żona...pokaż całą treść
Możesz odliczyć internet, niezależnie czy będziesz rozliczał się z żoną razem czy osobno. Jeżeli rozliczenie będzie indywidualne, nic nie zaznaczaj, a jak wspólne to , że żona korzystała za lata poprzedzające rok ubiegłyzwiń
Autor: do K (21-03-2015 16:06:47)
Temat: Internet - mąż i żona
Tak
Autor: K (20-03-2015 23:40:38)
Temat: Internet - mąż i żona
Skoro przez ostatnie 2 lata umowa na internet była na mnie (i odliczałem internet rozliczając się z żoną) to czy teraz gdy będziemy mieli nową umowę na...pokaż całą treść
Skoro przez ostatnie 2 lata umowa na internet była na mnie (i odliczałem internet rozliczając się z żoną) to czy teraz gdy będziemy mieli nową umowę na internet podpisaną przez moją żonę możemy ponownie 2 lata z rzędu odliczyć internet?zwiń
Autor: Piotrek (19-03-2015 07:29:36)
Temat: zagwostka
Do 2012 roku żona - wtedy jeszcze przed ślubem regularnie korzystała z ulgi internetowej - umowa internetowa była na nią. W 2013 roku wzięliśmy ślub i się...pokaż całą treść
Do 2012 roku żona - wtedy jeszcze przed ślubem regularnie korzystała z ulgi internetowej - umowa internetowa była na nią. W 2013 roku wzięliśmy ślub i się przeprowadziliśmy. W nowym miejscu zamieszkania internet jest na mnie - nigdy jeszcze nie odliczałem internetu. Czy przy założeniu że będę się z żoną rozliczał osobno mogę odliczyć od dochodu opłaty za internete? Pytam bo na druku PIT-0, który zarówno ja jak i małżonka mamy dołączyć do PITa-37, jest punkt dotyczący korzystania przez małżonka z ulgi internetowej w przeszłości (punkt 24) - jak należy ten punkt wypełnic??zwiń
Autor: guma (18-03-2015 17:19:30)
Temat: odliczenia
odliczałem w 2013 czy mogę w 2014
Autor: do Gosia (17-03-2015 17:48:50)
Temat: ominięty rok
nie możesz gdyż odliczenia może następować w dwóch kolejno występujących po sobie latach
Autor: zakręcony (16-03-2015 03:15:49)
Temat: faktura na nią, płatności na mnie
Jeżeli umowa, a zatem faktury są na małżonkę, natomiast płatności uiszczałem ja, to jak najlepiej ująć to w zeznaniu podatkowym? Dodam, że faktury są elektroniczne na małżonkę i...pokaż całą treść
Jeżeli umowa, a zatem faktury są na małżonkę, natomiast płatności uiszczałem ja, to jak najlepiej ująć to w zeznaniu podatkowym? Dodam, że faktury są elektroniczne na małżonkę i oprócz danych za bieżący okres (n), posiadają również informację o dacie i kwocie dokonanej płatności za okres poprzedni (n-1), ale nie ma tam informacji, kto płatności dokonał. I co teraz?zwiń
Autor: zakręcony (16-03-2015 03:09:10)
Temat: faktura na nią, płatności na mnie
Jeżeli umowa, a zatem faktury są na małżonkę, natomiast płatności uiszczałem ja, to jak najlepiej ująć to w zeznaniu podatkowym? Dodam, że faktury są elektroniczne na małżonkę i...pokaż całą treść
Jeżeli umowa, a zatem faktury są na małżonkę, natomiast płatności uiszczałem ja, to jak najlepiej ująć to w zeznaniu podatkowym? Dodam, że faktury są elektroniczne na małżonkę i oprócz danych za bieżący okres (n), posiadają również informację o dacie i kwocie dokonanej płatności za okres poprzedni (n-1), ale nie ma tam informacji, kto płatności dokonał. I co teraz?zwiń
Autor: Jugo (15-03-2015 17:22:29)
Temat: odliczenie po przerwie
Jeśli ja nie mogę, to czy żona może skorzystać z takiej ulgi? Nigdy nie odliczała Internetu.
Autor: Gosia (15-03-2015 15:04:38)
Temat: ominięty rok.
Jeżeli odliczyłam sobie internet za 2012 rok a za 2013 zapomnialam, to czy w tym roku przysługuje mi to odlicznie?
Autor: do Jugo (15-03-2015 12:00:47)
Temat: odliczenie po przerwie
Nie będziesz już mógł skorzystać z ulgi na internet ,ani za 2014r. ani w ogóle.
Autor: Jugo (14-03-2015 13:53:21)
Temat: odliczenie po przerwie
Korzystałem z ulgi za Internet w rozliczeniach za lata 2012 i 2013. W związku z tym nie mogę skorzystać z takiej ulgi za 2014. Czy będę mógł...pokaż całą treść
Korzystałem z ulgi za Internet w rozliczeniach za lata 2012 i 2013. W związku z tym nie mogę skorzystać z takiej ulgi za 2014. Czy będę mógł ponownie skorzystać z tej ulgi w rozliczeniach za 2015 i 2016 rok?zwiń
Autor: do Marta (14-03-2015 09:49:15)
Temat: od marca
Tak, możesz . To jak długo masz internet nie ma znaczenia.
Autor: Marta (13-03-2015 19:05:13)
Temat: od marca
Czy mogę skorzystać z tej ulgi jeżeli opłacam internet dopiero od marca 2014?
Autor: Marta (13-03-2015 18:49:47)
Temat: od marca
Czy mogę skorzystać z tej ulgi jeżeli opłacam internet dopiero od marca 2014?
Autor: do majka420 (10-03-2015 17:40:02)
Temat: odliczenie internetuza 2014 rok
Jeżeli w ogóle nie korzystałaś jeszcze z ulgi za internet, to możesz skorzystać z ulgi za 2014r., a następnie za 2015r.
Autor: do ewelina (10-03-2015 17:37:32)
Temat: pól roku internetu
Nie ma to znaczenia, liczą się wydatki. Jeżeli za ubiegłe lata nie rozliczałaś internetu, to masz prawo odliczyć za 2014r. i za 2015r. albo 2014r. sobie darować...pokaż całą treść
Nie ma to znaczenia, liczą się wydatki. Jeżeli za ubiegłe lata nie rozliczałaś internetu, to masz prawo odliczyć za 2014r. i za 2015r. albo 2014r. sobie darować i odliczyć dopiero za 2015r. i za 2016r.zwiń
Autor: do irenamaria (10-03-2015 17:33:28)
Temat: ulga od internetu
A w jaki sposób były robione opłaty? Jak przez internet, to możesz zrobić wydruki z konta, a jak na poczcie, czy agencji opłat, to powinnaś mieć potwierdzenie....pokaż całą treść
A w jaki sposób były robione opłaty? Jak przez internet, to możesz zrobić wydruki z konta, a jak na poczcie, czy agencji opłat, to powinnaś mieć potwierdzenie. Ważnie, że opłata za grudzień 2014r. powinna być dokonana w grudniu 2014r. aby móc to rozliczyć w zeznaniu za 2014r. Jeżeli zapłacono fakturę dopiero w 2015 roku, to będzie można skorzystać z odliczenia dopiero w zeznaniu za 2015r.zwiń
Autor: majka420 (08-03-2015 09:14:31)
Temat: odliczenie internetuza 2014 rok
Nie skorzystałam z ulgi interentowej w 2013 roku rozumiem, że za 2014 również nie mogę jeszcze dopiero za 2015 rok?
Autor: ewelina (07-03-2015 09:35:48)
Temat: pól roku internetu
a co w przypadku jeśli internet mam od pół roku? czy ma na to wpływ czas jak długo mam internet? czy będę mogła w przez kolejne dwa...pokaż całą treść
a co w przypadku jeśli internet mam od pół roku? czy ma na to wpływ czas jak długo mam internet? czy będę mogła w przez kolejne dwa lata rozliczać się za cały rok 2015 i 2016? zwiń
Autor: irenamaria (05-03-2015 09:13:23)
Temat: ulga od internetu
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale...pokaż całą treść
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale nie mam potwierdzenia, że są opłacone. wczoraj,tj. 04.03.15-poprosiłam telefonicznie VECTRĘ o wystwienie mi zaświadczenia/ zapłacę/,że zapłaciłam usługę internetową za rok 2014. Vectra odmówila. jak mam wyegzekwować taką informację,która nie jest moim kaprysem tylko koniecznością prawną?mam 66 lat i moja wiedza poruszania sie w wysokiej technologii internetowej jest mierna.dziękujęza pomoc.zwiń
Autor: irenamaria (05-03-2015 09:13:23)
Temat: ulga od internetu
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale...pokaż całą treść
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale nie mam potwierdzenia, że są opłacone. wczoraj,tj. 04.03.15-poprosiłam telefonicznie VECTRĘ o wystwienie mi zaświadczenia/ zapłacę/,że zapłaciłam usługę internetową za rok 2014. Vectra odmówila. jak mam wyegzekwować taką informację,która nie jest moim kaprysem tylko koniecznością prawną?mam 66 lat i moja wiedza poruszania sie w wysokiej technologii internetowej jest mierna.dziękujęza pomoc.zwiń
Autor: irenamaria (05-03-2015 09:11:48)
Temat: ulga od internetu
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale...pokaż całą treść
od XII.12 mam internet i nie odliczałam ulgi.za 2014 mogę tego dokonać. wydrukowałam faktury/nie sama!/, które otrzymywałam jako zwiadomienie o wystawionej fakturze mailem od VECTRY ale nie mam potwierdzenia, że są opłacone. wczoraj,tj. 04.03.15-poprosiłam telefonicznie VECTRĘ o wystwienie mi zaświadczenia/ zapłacę/,że zapłaciłam usługę internetową za rok 2014. Vectra odmówila. jak mam wyegzekwować taką informację,która nie jest moim kaprysem tylko koniecznością prawną?mam 66 lat i moja wiedza poruszania sie w wysokiej technologii internetowej jest mierna.dziękujęza pomoc.zwiń
Autor: Agnieszka (04-03-2015 16:22:16)
Temat: rozliczenie przez internet a udokumentowanie wydatków na internet
Jeśli rozliczam się w e-pitach, to jak mam udokumentować wpłaty za internet?
Autor: Agnieszka (04-03-2015 16:12:39)
Temat: rozliczenie przez internet a udokumentowanie wydatków na internet
Jeśli rozliczam się w e-pitach, to jak mam udokumentować wpłaty za internet?
Autor: do mona (01-03-2015 17:22:45)
Temat: Internet
Już w ogóle nie odliczysz
Autor: do aleksandra (01-03-2015 17:20:56)
Temat: ząb
Nie przysługuje
Autor: do Maria (01-03-2015 17:13:32)
Temat: Internet
Nie przysługuje
Autor: aleksandra (26-02-2015 08:23:31)
Temat: wstawienie zeba przedniego
czy można odliczyć wstawienie zęba przedniego (jedynki) u dziecka...pokaż całą treść
czy można odliczyć wstawienie zęba przedniego (jedynki) u dziecka zwiń
Autor: Daria (25-02-2015 23:08:09)
Temat: Czy przysługuje mi prawo do ulgi na internet?
Jak wyżej, czy mogę odliczyć internet, jeśli faktury wystawiane są na mojego tatę a faktycznie za internet płacę ja. Mam to udokumentowane chociażby przelewami z mojego konta...pokaż całą treść
Jak wyżej, czy mogę odliczyć internet, jeśli faktury wystawiane są na mojego tatę a faktycznie za internet płacę ja. Mam to udokumentowane chociażby przelewami z mojego konta bankowego.zwiń
Autor: Maria (25-02-2015 21:36:25)
Temat: Czy przysługuj mi ulga na internet?
Czy przysługuje i ulga na internet jeśli z tej ulgi korzystałam tylko w 2012 r. ?
Autor: basia (21-02-2015 19:26:17)
Temat: ulga za internet dla niepełnosprawnej córki
umowa na internet jest zawarta na mnie ,ja nie mam dochodu opodatkowanego ale korzysta z tego internetu moja corka niepełnosprawna której jestem opiekunem prawnym jest niepełnosprawna ma...pokaż całą treść
umowa na internet jest zawarta na mnie ,ja nie mam dochodu opodatkowanego ale korzysta z tego internetu moja corka niepełnosprawna której jestem opiekunem prawnym jest niepełnosprawna ma rentę socjolną czy mogę u niej odjąć ulgę na internet zwiń
Autor: mc (19-02-2015 16:14:22)
Temat: internet członka rodziny podatnika
Jak odpisać ulgę na internet, jeśli faktury są wystawiane moje nazwisko (lat 22, dochód zero), ale w praktyce są opłacane przez mojego tatę, który jako jedyny ma...pokaż całą treść
Jak odpisać ulgę na internet, jeśli faktury są wystawiane moje nazwisko (lat 22, dochód zero), ale w praktyce są opłacane przez mojego tatę, który jako jedyny ma dochód w rodzinie? zwiń
Autor: monika (18-02-2015 15:28:50)
Temat: faktura vs rozliczenie
przygotowując dokumenty do rozliczenia tej ulgi (ściągając je z konta internetowego) zauważyłam, ze mój dostawca internetu od kwietnia 2014 nie wystawia mi już faktur, a rozliczenia (dokument...pokaż całą treść
przygotowując dokumenty do rozliczenia tej ulgi (ściągając je z konta internetowego) zauważyłam, ze mój dostawca internetu od kwietnia 2014 nie wystawia mi już faktur, a rozliczenia (dokument posiada moje dane, dane dostawca, nazwę usługi i kwotę, ale już bez rozpisania na brutto/netto). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie dla US? czy taki dokument nadal może być podstawą do odpisania ulgi (razem z potwierdzeniami przelewów internetowych). dziękizwiń
Autor: monika (18-02-2015 15:20:07)
Temat: faktura vs rozliczenie
przygotowując dokumenty do rozliczenia tej ulgi (ściągając je z konta internetowego) zauważyłam, ze mój dostawca internetu od kwietnia 2014 nie wystawia mi już faktur, a rozliczenia (dokument...pokaż całą treść
przygotowując dokumenty do rozliczenia tej ulgi (ściągając je z konta internetowego) zauważyłam, ze mój dostawca internetu od kwietnia 2014 nie wystawia mi już faktur, a rozliczenia (dokument posiada moje dane, dane dostawca, nazwę usługi i kwotę, ale już bez rozpisania na brutto/netto). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie dla US? czy taki dokument nadal może być podstawą do odpisania ulgi (razem z potwierdzeniami przelewów internetowych). dziękizwiń
Autor: milijon (18-02-2015 12:15:12)
Temat: Wszystko jest powiedziane na filmie
Ludzie nie zadawajcie pytań, tylko oglądnijcie film, a wszystkiego się dowiecie, m.in: 1. można się rozliczyć tylko przez 2 następujące po sobie lata, tj w tym roku...pokaż całą treść
Ludzie nie zadawajcie pytań, tylko oglądnijcie film, a wszystkiego się dowiecie, m.in: 1. można się rozliczyć tylko przez 2 następujące po sobie lata, tj w tym roku może tylko ten kto albo nigdy się nie rozliczał albo rozliczył za 2013r 2. małżonek może odliczyć ulgę od podatku 3. paragony się nie liczą, musi być imienna faktura lub inny dowód wpłaty z danymi płatnika 4. odliczyć można tylko koszty faktycznego korzystania z internetu, czyli np. abonament ale bez kosztów sprzętu, instalacji itp. 5. nie ma znaczenia rodzaj internetu: stacjonarny czy mobilny 6. WAŻNE! można odliczyć tylko faktycznie poniesione wydatki, tj liczy się nie data wystawienia faktury, lecz jej zapłaty, np. fakturę z grudnia 2014, zapłaconą w styczniu 2015 nie można już odliczyćzwiń
Autor: mona (13-02-2015 14:28:52)
Temat: internet
Korzystałam z ulgi internetowej za rok 2011 i 2012,za 2013 nie i teraz tez chyba nie.To kiedy dopiero? Chyba zrezygnuje,bo w naszym kraju nie wiadomo co się...pokaż całą treść
Korzystałam z ulgi internetowej za rok 2011 i 2012,za 2013 nie i teraz tez chyba nie.To kiedy dopiero? Chyba zrezygnuje,bo w naszym kraju nie wiadomo co się w każdej chwili może zdarzyć,a US tylko czeka kiedy ktoś się potknie. Prawo do odliczeń w kolejnych latach już Państwu nie przysługuje!zwiń
Autor: Małgorzata (13-02-2015 13:41:36)
Temat: Ulga za internet
Korzystałam z ulgi internetowej za rok 2011 i 2012,za 2013 nie i teraz tez chyba nie.To kiedy dopiero? Chyba zrezygnuje,bo w naszym kraju nie wiadomo co się...pokaż całą treść
Korzystałam z ulgi internetowej za rok 2011 i 2012,za 2013 nie i teraz tez chyba nie.To kiedy dopiero? Chyba zrezygnuje,bo w naszym kraju nie wiadomo co się w każdej chwili może zdarzyć,a US tylko czeka kiedy ktos się potknie.zwiń
Autor: radca (12-02-2015 17:48:09)
Temat: prawo
:Czy przy wspólnym rozliczaniu można najpierw odliczyć internet przez dwa lata od podatków pierwszego małżonka a później dwa lata od podatków drugiego?: Z tych idiotycznych jak to w...pokaż całą treść
:Czy przy wspólnym rozliczaniu można najpierw odliczyć internet przez dwa lata od podatków pierwszego małżonka a później dwa lata od podatków drugiego?: Z tych idiotycznych jak to w Polsce bywa przepisów że można ale pod warunkiem rozliczania się osobno... Najpierw jeden z małżonków przez dwa lata odlicza na siebie.. W latach następnych zmieniamy umowę z dostawcą internetu na drugiego małżonka i rozliczamy na niego ulgę.. PS. Polskie prawo jest chore tylko trzeba umieć z niego korzystać! Pozdrawiam zwiń
Autor: on non (12-02-2015 11:16:24)
Temat: małżonkowie
Czy przy wspólnym rozliczaniu można najpierw odliczyć internet przez dwa lata od podatków pierwszego małżonka a później dwa lata od podatków drugiego?
Autor: siasia (11-02-2015 15:40:19)
Temat: kwota
Czy odliczając ulgę internetową mam podać tylka zsumowaną kwote abonamentu czy kwoty podane w fakurach?
Autor: siasia (11-02-2015 15:36:59)
Temat: kwota
Czy odliczając ulgę internetową mam podać tylka zsumowaną kwote abonamentu czy kwoty podane w fakurach?
Autor: ona (11-02-2015 13:00:14)
Temat: brak potwierdzeń
witam, czy posiadając faktury oraz potwierdzenie salda (0zł) na dzień 31.12.14 od dostawcy Internetu mogę skorzystać z ulgi? (nie mam potwierdzeń wpłat)
Autor: ona (11-02-2015 12:30:04)
Temat: brak potwierdzeń
witam, czy posiadając faktury oraz potwierdzenie salda (0zł) na dzień 31.12.14 od dostawcy Internetu mogę skorzystać z ulgi? (nie mam potwierdzeń wpłat)
Autor: ona (11-02-2015 12:23:22)
Temat: brak potwierdzeń
witam, czy posiadając faktury oraz potwierdzenie salda (0zł) na dzień 31.12.14 od dostawcy Internetu mogę skorzystać z ulgi? (nie mam potwierdzeń wpłat)
Autor: Gucia (02-02-2015 13:59:28)
Temat: starsza osoba
witam ja podpisałam umowę na cały pakiet dla mamy która jest starszą osobą,faktury są wystawiane na mnie i ja dokonuję zapłaty, ale na fakturze jest miejsce dostarczenia usługi...pokaż całą treść
witam ja podpisałam umowę na cały pakiet dla mamy która jest starszą osobą,faktury są wystawiane na mnie i ja dokonuję zapłaty, ale na fakturze jest miejsce dostarczenia usługi u mamy pod innym adresem czy mogę w jej PIT uwzględnić ulgę.zwiń
Autor: drama.mystery.horror (01-02-2015 15:03:12)
Temat: co za g...? kto to wymyślił?
Nie dość, że to jakieś goroszowe sprawy to jeszcze idiotycznie pokomplikowane przepisy dla tak prostej ulgi.
Autor: kasia (29-01-2015 20:58:35)
Temat: osoba upowazniona
jestem osoba upowazniona do umowy o internet a włascicielem jest brat przebywajacy za granica. ja płace faktury za internet, ktore imiennie sa na brata. czy moge ja...pokaż całą treść
jestem osoba upowazniona do umowy o internet a włascicielem jest brat przebywajacy za granica. ja płace faktury za internet, ktore imiennie sa na brata. czy moge ja to odliczyc zwiń
Autor: dada (26-01-2015 09:47:49)
Temat: ulga
najważniejsze są w tym wszystkim faktury, a konkretnie rzeczywisty koszt dostępu do internetu. nie możesz wliczyć tu np. rat za laptopa itp.
Autor: Gosia (22-01-2015 20:54:04)
Temat: pół roku
Witam, czy jeśli mam internet o lipca 2014 to mogę odliczyć tylko część ulgi?
Autor: Andrew (20-01-2015 10:11:27)
Temat: jedyny komentarz
Co za bzudrne przepisy!!!! Możliwe tylko w chorym kraju!!!
Autor: Emil (18-01-2015 21:12:30)
Temat: Ulga za internet
A jak ktoś miał laptopa razem z internetem w plusie. To też to można odliczyć?
Autor: Emil (18-01-2015 21:09:08)
Temat: Ulga za internet
A jak ktoś miał laptopa razem z internetem w plusie. To też to można odliczyć?
Autor: meg (13-01-2015 16:58:55)
Temat: konto operatora / status online
Witam, na moim koncie w serwisie operatora znajdują się statusy opłaty. Niemniej faktury, które otrzymałam nie mają informacji, że została opłacona. Jeśli informacje na stronie mogą być...pokaż całą treść
Witam, na moim koncie w serwisie operatora znajdują się statusy opłaty. Niemniej faktury, które otrzymałam nie mają informacji, że została opłacona. Jeśli informacje na stronie mogą być podstawą do reklamacji, to czy mogą byc takze podstawą do rozliczenia PIT? zwiń
Autor: asia (12-01-2015 12:45:37)
Temat: pytanko
przemek jezeli nie korzystales z ulgi nigdy wczesniej to mozesz sobie odliczyc internet dwa lata pod rzad ale gora 760zl. Jezeli odliczales juz kiedys internet to nie...pokaż całą treść
przemek jezeli nie korzystales z ulgi nigdy wczesniej to mozesz sobie odliczyc internet dwa lata pod rzad ale gora 760zl. Jezeli odliczales juz kiedys internet to nie mozesz go w tym roku odliczyczwiń
Autor: przemek (11-01-2015 17:13:50)
Temat: pytanko
jeżeli opłacałem internet przez cały rok 2014 to mogę go sobie odliczyć w tegorocznym rozliczeniu?
Autor: Kropek (10-01-2015 22:46:04)
Temat: to niesprawiedliwe
Niektórzy korzystali z tej ulgi w każdym roku, żeby było sprawiedliwie, to ci, którzy skorzystali z niej tylko raz, powinni mieć taką możliwość - po raz 2....pokaż całą treść
Niektórzy korzystali z tej ulgi w każdym roku, żeby było sprawiedliwie, to ci, którzy skorzystali z niej tylko raz, powinni mieć taką możliwość - po raz 2. - w terminie nieokreślonym, wtedy, kiedy będą mogli, a nie tylko wtedy, kiedy to rządzący ustalili. Ci, którzy mieli internet w 2011, a nie mieli w 2012 są pokrzywdzeni. Ci - podkreślę - którzy ulgę za 2011 r. otrzymali po raz pierwszy, a np. z przyczyn różnych nie mogli być abonentem w 2012 r.. zwiń
Autor: murwiga (06-01-2015 00:57:28)
Temat: co to za przykłady
Dlaczego nie ma przykładu dla odliczania internetu co rok do 2012 włącznie ?
Autor: Arek (03-01-2015 08:17:41)
Temat: e-faktura
Mam dylemat. Internet opłacałem na siebie od stycznia do lipca i zrezygnowałem z usług. Posługiwałem się e-fakturą i robiłem przelewy internetowe. W czerwcu zmieniłem bank i zamknąłem...pokaż całą treść
Mam dylemat. Internet opłacałem na siebie od stycznia do lipca i zrezygnowałem z usług. Posługiwałem się e-fakturą i robiłem przelewy internetowe. W czerwcu zmieniłem bank i zamknąłem konto, z którego robiłem przelewy, nie mam do niego dostępu. Czy wystarczy wydruk z profilu na stronie usługodawcy na którym widać, że saldo moich zobowiązań wobec usługodawcy jest zerowe? Jeśli nie, to co mogę zrobić, by uzyskać prawo do ulgi? Proszę o pomoczwiń
Autor: ona (01-01-2015 11:14:32)
Temat: do janusz b
nie zmienia to faktu,ze odliczany był już wcześniej internet dwukrotnie 2012 i ten 2008 rok a okres przedawnienia 5 lat do skontrolowania czy rzeczywiście spełnialiście wymogi do...pokaż całą treść
nie zmienia to faktu,ze odliczany był już wcześniej internet dwukrotnie 2012 i ten 2008 rok a okres przedawnienia 5 lat do skontrolowania czy rzeczywiście spełnialiście wymogi do odliczenia ;] zwiń
Autor: Alicja (11-12-2014 20:57:42)
Temat: Faktury przyszłe
Czy jeśli zapłacę w grudniu 2014 r. za 4 faktury (grudzień 2014 - marzec 2015) to te z 2015 też się będą wliczać jako koszty poniesione w...pokaż całą treść
Czy jeśli zapłacę w grudniu 2014 r. za 4 faktury (grudzień 2014 - marzec 2015) to te z 2015 też się będą wliczać jako koszty poniesione w roku 2014?zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 14:24:13)
Temat: podstawa prawna
art. 26 ust. 6h ustawy PIT: \"Odlicznie... przysługuje podatnikowi... jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia\". Skąd zatem te 5 lat?
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:49:54)
Temat: do Janusza
z ulgi mogły skorzystać tylko osoby, które w latach 2005-2011 nie dokonywały odliczeń lub po raz pierwszy uwzględniły ją w PIT za 2012r.
Autor: Janusz B. (09-09-2014 11:37:10)
Temat: Urząd skarbowy w Krośnie Odrzańskim nie uznaje 5-cioletniego okresu przedawniwnia.
Otrzymałem wezwanie do zwrotu odliczenia za internet za 2013 r. Odliczenie dotyczy żony. Na siebie nic nie odliczałem. Z odliczenia na żonę korzystałem (tak mi się zdawało)...pokaż całą treść
Otrzymałem wezwanie do zwrotu odliczenia za internet za 2013 r. Odliczenie dotyczy żony. Na siebie nic nie odliczałem. Z odliczenia na żonę korzystałem (tak mi się zdawało) tylko w roku 2012. W związku z czym uważałem, że przysługuje jej odliczenie za 2013 . Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim wynalazł jednak ( o czym nie pamiętałem), że z odliczenia żona korzystała w 2006 r. A więc 8 lat temu. Uważam, że urząd nie ma racji, bo minął 5-cioletni okres przedawnienia. Kto ma rację? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj