ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Ulgi i odliczenia

Ulga internetowa

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2017 prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 

Lata, w których
korzystano z ulgi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Tak

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

--- Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Tak

Przysługuje za 2015 i 2016 r. albo

w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

 

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2017 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

 

Lata, w których korzystano z ulgi 2014 2015 2016 2017 2018

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

Jak ujmujemy ulgę internetową

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.


Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.

Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2017 r.

Choć nie ma obowiązku posiadać faktur za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, to nadal warto jest je gromadzić. Stanowią one bowiem najbezpieczniejszy i bardzo wygodny dowód, którym można posługiwać się przed organem skarbowym. 

Faktury nie są jednak jedynym dowodem, którym można udowodnić poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi. Katalog tych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi internetowej jest szeroki. 

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rok Rozliczenie za 2017 (za rok obecny) składane w 2018 r.

Faktura łącznie z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2017 r.

 

Wylicz swoją ulgę internetową bezpośrednio w programie e-pity 2017

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2017 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2018 r. za Internet z grudnia 2017 r. czy listopada 2017 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2017 r. za Internet z 2016 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.


Małżonkowie

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.


Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 06-02-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Paulina (28-03-2018 21:02:48)
Temat: Jak przedstawić dokumenty
Rozliczyłam ulgę za internet w PIT z mężem (ulgę za internet wpisałam tylko na męża), robiłam to pierwszy raz, W jaki sposób należy przekazać dokumenty do US?...pokaż całą treść
Rozliczyłam ulgę za internet w PIT z mężem (ulgę za internet wpisałam tylko na męża), robiłam to pierwszy raz, W jaki sposób należy przekazać dokumenty do US? Składałam PIT przez e-deklaracje. zwiń
Autor: grazyna (20-03-2018 17:31:42)
Temat: internet
korzystam z internetu w telefonie "na kartę" w takim przypadku nie ma żadnej faktury - czy mozna to jakoś odliczyć w PIT 36?...pokaż całą treść
korzystam z internetu w telefonie "na kartę" w takim przypadku nie ma żadnej faktury - czy mozna to jakoś odliczyć w PIT 36? zwiń
Autor: Daga (19-03-2018 18:08:12)
Temat: ulga int
Czy zapis na fakturze-usługa internetowa uprawnia do skorzystania z ulgi na int.w 2017r, jest to internet mobilny.
Autor: Patryk (13-03-2018 00:02:22)
Temat: Faktura wystawiona na dwie osoby.
Mam pytanie odnośnie skorzystania z ulgi na internet. Posiadam faktury wystawione na dwie osoby, ponieważ to jest mój współlokator. Za internet płacę ja. Czy w takim przypadku...pokaż całą treść
Mam pytanie odnośnie skorzystania z ulgi na internet. Posiadam faktury wystawione na dwie osoby, ponieważ to jest mój współlokator. Za internet płacę ja. Czy w takim przypadku mogę odliczyć całość ulgi z faktur?zwiń
Autor: Artur (11-03-2018 22:46:44)
Temat: Internet stacjonarny i mobilny
Co w przypadku jeżeli opłacam internet stacjonarny (telewizja kablowa) oraz mobilny (blueconnect)? Czy mogę odliczyć sumę poniesionych kosztów?
Autor: Artur (11-03-2018 22:42:57)
Temat: Internet stacjonarny i mobilny
Co w przypadku jeżeli opłacam internet stacjonarny (telewizja kablowa) oraz mobilny (blueconnect)? Czy mogę odliczyć sumę poniesionych kosztów?
Autor: Artur (11-03-2018 22:33:56)
Temat: Internet stacjonarny i mobilny
Co w przypadku jeżeli opłacam internet stacjonarny (telewizja kablowa) oraz mobilny (blueconnect)? Czy mogę odliczyć sumę poniesionych kosztów?
Autor: Ja (10-03-2018 21:24:33)
Temat: Czy przyszluguje mi ulga
Jezeli korzystalam z ulgi za internet za rok 2013 potem mialam przerwe, to czy moge korzystac z ulgi po raz kolejny za rok 2017? Czy bede mogla...pokaż całą treść
Jezeli korzystalam z ulgi za internet za rok 2013 potem mialam przerwe, to czy moge korzystac z ulgi po raz kolejny za rok 2017? Czy bede mogla jeszcze z tej ulgi ponownie skorzystac? zwiń
Autor: Ludwik (09-03-2018 16:13:21)
Temat: Podatek za sprzedane akcje.
Czy ktoś wie, kiedy rządzący nasza kochana Ojczyzna zmienili stawkę podatku za sprzedane akcje z18 na 19%.????
Autor: Pytanie (02-03-2018 17:12:13)
Temat: Blueconnect + Rata
A ja mam na fakturze: Usługi telekomunikacyjne (blueconnect) i Rata za sprzęt ... to rozumiem, że tylko blueconnect mogę rozliczyć... o ile urząd zrozumie co to jest blueconnect... Płacąc...pokaż całą treść
A ja mam na fakturze: Usługi telekomunikacyjne (blueconnect) i Rata za sprzęt ... to rozumiem, że tylko blueconnect mogę rozliczyć... o ile urząd zrozumie co to jest blueconnect... Płacąc za internet 90 zł mies. nie mogę odliczyć całości tylko część 30 zł, bo operator tak ustalił, że reszta to rata za sprzęt... Oszustwo w biały dzień!!!zwiń
Autor: Natalia (02-03-2018 12:25:31)
Temat: korekta rozliczenia Maciej
Tak możesz złożyć korektę. Co do rozliczenia internetu - musi na fakturze być jasno napisane - internet. Jesli opłaca się abonament telefoniczny wraz z internetem i na fakturze...pokaż całą treść
Tak możesz złożyć korektę. Co do rozliczenia internetu - musi na fakturze być jasno napisane - internet. Jesli opłaca się abonament telefoniczny wraz z internetem i na fakturze nie jest to rozgraniczane wtedy nie można. zwiń
Autor: Maciej (01-03-2018 15:50:01)
Temat: Korekta rozliczenia
Cześć, czy jeżeli już rozliczyłem PIT, ale nie odliczyłem ulgi za internet, to czy mogę złożyć jeszcze korektę zeznania z takim odliczeniem?
Autor: Aleksandra (22-02-2018 14:33:20)
Temat: Odliczanie internetu z małżonkiem lub osobno
Witam. Mam na siebie podpisaną umowę na Tv z Internetem i potwierdzenia przelewów z własnego konta płatności za tą usługę. Nie mam faktur. Ja nigdy nie odpisywałam ulgi za...pokaż całą treść
Witam. Mam na siebie podpisaną umowę na Tv z Internetem i potwierdzenia przelewów z własnego konta płatności za tą usługę. Nie mam faktur. Ja nigdy nie odpisywałam ulgi za Internet, niestety nie wiem czy mój mąż odpisywał ją przed naszym ślubem (przed 2012r). W zeszłym roku rozliczaliśmy się razem, ale w tym roku jeszcze nie wiemy czy będziemy się razem, czy osobno rozliczać. Czy wystarczą te dokumenty na odpisanie ulgi za Internet? W jakiej wysokości mogę odpisać ulgę, gdy opłata za obie usługi są wyższe niż 760zł? Jeśli nie mam pewności czy mąż wcześniej odpisywał ulgę, czy mogę odpisać tą ulgę? Proszę o odpowiedź w obu przypadkach: rozliczania razem i rozliczania osobno. Pozdrawiam P.S. Gdzie mam szukać ewentualnej odpowiedzi?zwiń
Autor: Aleksandra (22-02-2018 14:31:32)
Temat: Odliczanie internetu z małżonkiem lub osobno
Witam. Mam na siebie podpisaną umowę na Tv z Internetem i potwierdzenia przelewów z własnego konta płatności za tą usługę. Nie mam faktur. Ja nigdy nie odpisywałam ulgi za...pokaż całą treść
Witam. Mam na siebie podpisaną umowę na Tv z Internetem i potwierdzenia przelewów z własnego konta płatności za tą usługę. Nie mam faktur. Ja nigdy nie odpisywałam ulgi za Internet, niestety nie wiem czy mój mąż odpisywał ją przed naszym ślubem (przed 2012r). W zeszłym roku rozliczaliśmy się razem, ale w tym roku jeszcze nie wiemy czy będziemy się razem, czy osobno rozliczać. Czy wystarczą te dokumenty na odpisanie ulgi za Internet? W jakiej wysokości mogę odpisać ulgę, gdy opłata za obie usługi są wyższe niż 760zł? Jeśli nie mam pewności czy mąż wcześniej odpisywał ulgę, czy mogę odpisać tą ulgę? Proszę o odpowiedź w obu przypadkach: rozliczania razem i rozliczania osobno. Pozdrawiamzwiń
Autor: Gabriela (22-02-2018 11:45:48)
Temat: odliczenie za internet
Czy oprócz odliczenia ulgi za internet domowy, mogę odliczyć internet który mam w telefonie w ramach abonamentu?
Autor: Goooo (06-02-2018 05:52:55)
Temat: Cesja umowy
Witam. Teściowa w swoim zeznaniu pit dwa lata z rzędu odpisywala ulgę na internet. Po śmierci teście przrprowadzilismy cesje internetu na mnie-synową. Czy teraz po upływie pełnego...pokaż całą treść
Witam. Teściowa w swoim zeznaniu pit dwa lata z rzędu odpisywala ulgę na internet. Po śmierci teście przrprowadzilismy cesje internetu na mnie-synową. Czy teraz po upływie pełnego roku kalendarzowego moge skorzystać z ulgi za ten internet? Pozdrawiamzwiń
Autor: iwona (04-02-2018 22:56:08)
Temat: rozliczenie
Czy mogę rozliczyć się za internet za 2017 r jeśli wczesniej się nie rozliczalam a internet jest na mnie od października 2016 r?
Autor: Autor (07-01-2018 13:00:00)
Temat: Witam:
Czy mogę rozliczyć się za internet za 2017r.ostatni raz odliczałem w 2012 za 2011r
Autor: Bea (17-11-2017 16:28:12)
Temat: Odpis
Odpisałam net w 2008r Czy to oznacza że nie mogę korzystać z tej ulgi?...pokaż całą treść
Odpisałam net w 2008r Czy to oznacza że nie mogę korzystać z tej ulgi? zwiń
Autor: Natala (20-05-2017 09:11:16)
Temat: Rozliczenie
Czy mogę się rozliczyć w rocznym zeznaniu pit z ulgi na dzieci i ulgi za internet oraz z alimentow na dzieclo z funduszu lub popieranych...pokaż całą treść
Czy mogę się rozliczyć w rocznym zeznaniu pit z ulgi na dzieci i ulgi za internet oraz z alimentow na dzieclo z funduszu lub popieranych od komornika dodam że mam 2 dzieci w wieku 3 lat i 6 lat starsze chodzi do przeczkola już 2 rok place do 200 zl miesiecznie od września idzie do zerówki mam na starsze dziecko alimenty z funduszu i dostałam 2 razy od komornika alimenty zwiń
Autor: kinia21 (15-05-2017 09:56:53)
Temat: internet pit 37
Mam fakturę na dwa internety u dwóch dostawców. Jeden na przenośny drugi stacjonarny. Czy mogę odliczyć obydwie faktury?
Autor: Autor (05-05-2017 09:00:32)
Temat: Re:
art. 26 ustawy o PIT jest podstawą powyższej treści. Należy sięgnąć do treści ust. 4-9 tego artykułu....pokaż całą treść
art. 26 ustawy o PIT jest podstawą powyższej treści. Należy sięgnąć do treści ust. 4-9 tego artykułu. zwiń
Autor: Zainteresowana (03-05-2017 23:54:19)
Temat: Podstawy prawne?
Bardzo dużo szczegółów, których nie ma wprost w ustawie . Skąd czerpiecie wiedzę? Jaka podstawa prawna?
Autor: Rysiek (27-04-2017 21:56:14)
Temat: niby rozliczałem
w zeszłym roku pierwszy raz odliczałem internet jednak nie doczytałem że trzeba od razu przedstawic zapłacone faktury i w rezultacie nie otrzymałem zwrotu czy w takim przypadku...pokaż całą treść
w zeszłym roku pierwszy raz odliczałem internet jednak nie doczytałem że trzeba od razu przedstawic zapłacone faktury i w rezultacie nie otrzymałem zwrotu czy w takim przypadku moge odliczyc go jeszcze przez 2 lata czy tylko w raz?zwiń
Autor: Katarzyna (19-04-2017 15:30:48)
Temat: internet i pit11
Internet oplacamy juz od dawna ale malzenstwem jestesmy od 14 maja 2016r. Faktury przychodza na meza, czy to oznacza ze on moze odliczyc internet z calego roku...pokaż całą treść
Internet oplacamy juz od dawna ale malzenstwem jestesmy od 14 maja 2016r. Faktury przychodza na meza, czy to oznacza ze on moze odliczyc internet z calego roku a ja od polowy? Co jesli zarobilam dodatkowe niecale 200zl w lutym 2016 w innym miejscu pracy a nie otrzymalam pitu 11?zwiń
Autor: Katarzyna (19-04-2017 14:38:44)
Temat: internet i pit11
Internet oplacamy juz od dawna ale malzenstwem jestesmy od 14 maja 2016r. Faktury przychodza na meza, czy to oznacza ze on moze odliczyc internet z calego roku...pokaż całą treść
Internet oplacamy juz od dawna ale malzenstwem jestesmy od 14 maja 2016r. Faktury przychodza na meza, czy to oznacza ze on moze odliczyc internet z calego roku a ja od polowy? Co jesli zarobilam dodatkowe niecale 200zl w lutym 2016 w innym miejscu pracy a nie otrzymalam pitu 11?zwiń
Autor: Iza (05-04-2017 17:55:35)
Temat: kto odlicza
witam !! mam umowe na internet zawarta na mnie ,niestety w ciagu roku oplacalismy ja roznie tzn.raz ja placilam ze swojego konta raz robil to maz ,czy...pokaż całą treść
witam !! mam umowe na internet zawarta na mnie ,niestety w ciagu roku oplacalismy ja roznie tzn.raz ja placilam ze swojego konta raz robil to maz ,czy w tym przypadku moge odliczyc cala kwote czy tylko ta ktora byla placona z mojego konta?? Maz to chyba nic nie moze odliczyc ?? pozdrawiam !! I.P.zwiń
Autor: bogusia (03-04-2017 21:32:40)
Temat: pełny rok
oczywiście że można odliczyć - tu nie chodzi o ilość miesięcy, a o koszty - jest limit 760 na rok -czyli nie można przekroczyć tej kwoty -ale...pokaż całą treść
oczywiście że można odliczyć - tu nie chodzi o ilość miesięcy, a o koszty - jest limit 760 na rok -czyli nie można przekroczyć tej kwoty -ale niższa może być -np 50zł internet kosztował miesięcznie to licząc od lutego czyli 11 miesięcy X 50 zł= 550 i taka kwotę odlicza się od dochodu ! zwiń
Autor: Kuba (30-03-2017 09:37:36)
Temat: @Krzysztof
Jak bierze Pan gdzieś pakiet usług to zwykle przy fakturach jest on rozbity na poszczególne składowe. Powiedzmy że w Orange internet+TV+tel to: 25zł internet, 15zł TV i...pokaż całą treść
Jak bierze Pan gdzieś pakiet usług to zwykle przy fakturach jest on rozbity na poszczególne składowe. Powiedzmy że w Orange internet+TV+tel to: 25zł internet, 15zł TV i 12zł tel. Razem daje to 52zł. może pan odliczyć to 25 za internet*12 czyli 300złzwiń
Autor: Kasia (24-03-2017 12:06:47)
Temat: pełny rok
Witam, Mam internet od lutego, czyli nie cały rok, również można odliczyć??
Autor: Kasia (24-03-2017 11:54:34)
Temat: pełny rok
Witam, Mam internet od lutego, czyli nie cały rok, również można odliczyć??
Autor: Kasia (24-03-2017 11:53:04)
Temat: pełny rok
Witam, Mam internet od lutego, czyli nie cały rok, również można odliczyć??
Autor: Krzysztof (22-03-2017 11:37:09)
Temat: ineternet
Ponieważ różne sa interpretacje odnośnie usług telekomunikacyjnych. Rozumiem,że jeśli jest zawarty w tym internet to odliczyć sobie go nie mogę?
Autor: Autor (22-03-2017 09:28:26)
Temat: Re: kwestia 2015/2016
Faktycznie w tekście wkradł się problem z datą z zeszłego roku. Został on zmieniony i daty poprawione. Pozdrawiam
Autor: Zuzanna U. (21-03-2017 12:24:10)
Temat: powtarzające się pytanie bez odpowiedzi
Bardzo dobry artykuł, dziękuję. Przydałaby się jaśniejsza informacja odnoście owych "dwóch lat następujących po sobie", ponieważ pod artykułem pojawiło się już ok. 20 pytań jednego rodzaju: czy można...pokaż całą treść
Bardzo dobry artykuł, dziękuję. Przydałaby się jaśniejsza informacja odnoście owych "dwóch lat następujących po sobie", ponieważ pod artykułem pojawiło się już ok. 20 pytań jednego rodzaju: czy można dokonać odliczenia po rocznej lub kilkuletniej przerwie? Moim zdaniem artykuł zawiera wyraźną odpowiedź NIE, ale czytelnicy jak widać pytają! Proszę więc może napisać to drukowanymi wytłuszczonymi literami?zwiń
Autor: ANNA (19-03-2017 22:13:35)
Temat: utrzymanie łącza
Czy utrzymanie łącza również nie podlega odliczeniom ?
Autor: ANNA (19-03-2017 22:09:32)
Temat: utrzymanie łącza
Czy utrzymanie łącza również nie podlega odliczeniom ?
Autor: ddd (19-03-2017 21:52:56)
Temat: do Cogito
Artur słusznie zauważył niejednoznaczność w tekście. Zdanie: "Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2016 r. za Internet z grudnia 2015 r. czy listopada 2015 r. nie rozliczymy w...pokaż całą treść
Artur słusznie zauważył niejednoznaczność w tekście. Zdanie: "Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2016 r. za Internet z grudnia 2015 r. czy listopada 2015 r. nie rozliczymy w tym roku" jest nieprawdziwe. Artykuł nie jest po prostu aktualny, dotyczy roku podatkowego 2015. zwiń
Autor: Cogito (19-03-2017 14:58:29)
Temat: do Artura
Artur - czytaj ze zrozumieniem - liczy się data poniesienia wydatku, a nie okres, za jaki płacisz. Faktura wystawiona w styczniu 2016 uprawnia do odliczeń za 2016...pokaż całą treść
Artur - czytaj ze zrozumieniem - liczy się data poniesienia wydatku, a nie okres, za jaki płacisz. Faktura wystawiona w styczniu 2016 uprawnia do odliczeń za 2016 rok, chociaż może dotyczyć usługi wykonanej w roku 2015.zwiń
Autor: Artur (14-03-2017 20:36:53)
Temat: Błąd w tekście
Sam Pan sobie zaprzeczył: "Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2016 r. za Internet z grudnia 2015 r. czy listopada 2015 r. nie rozliczymy w tym roku....pokaż całą treść
Sam Pan sobie zaprzeczył: "Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2016 r. za Internet z grudnia 2015 r. czy listopada 2015 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2016 r. za Internet z 2015 r." - płatność w styczniu 2016 za internet z 2015 - nie rozliczymy - dowody zapłaty ze stycznia 2016 za internet z 2015 - rozliczymy I bądź tu mądry.zwiń
Autor: XYZ-g (12-03-2017 16:05:47)
Temat: ulga int.
czy można po jakimś czasie znów odliczyć ulgę na internet przez 2 lata
Autor: Grzesiek (11-03-2017 15:06:12)
Temat: Ulga internet
A czy można gdzieś sprawdzić czy już kiedyś odliczałem internet? Wydaje mi się, że odliczyłem już raz w 2014, ale nie jestem tego pewny;/
Autor: JOJOKOKO (10-03-2017 23:30:28)
Temat: E-PITY
JAK MAM PRZESLAC DOWODY WPLAT ZA INTERNET PRZEZ E-PITY? Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
Autor: JOJOKOKO (10-03-2017 22:13:36)
Temat: E-PITY
JAK MAM PRZESLAC DOWODY WPLAT ZA INTERNET PRZEZ E-PITY? Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
Autor: JOJOKOKO (10-03-2017 22:10:36)
Temat: E-PITY
JAK MAM PRZESLAC DOWODY WPLAT ZA INTERNET PRZEZ E-PITY? Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
Autor: Rob (09-03-2017 19:42:11)
Temat: Ulga po przerwach
Nie mozecie odliczyc ulgi za internet ponownie, po kilku latach przerwy. Odliczyc ulge za internet mozna tylko w 2 latach przypadajacych po sobie. Np 2014,2015 albo 2015,2016....pokaż całą treść
Nie mozecie odliczyc ulgi za internet ponownie, po kilku latach przerwy. Odliczyc ulge za internet mozna tylko w 2 latach przypadajacych po sobie. Np 2014,2015 albo 2015,2016. Nie mozna odliczyc ulgi za lata np 2009,2016zwiń
Autor: zaneta (08-03-2017 18:06:56)
Temat: internet
ile przerwy musi być aby znów odliczyc internet? ostatni odliczałam 2 lata temu Pozdrawiam
Autor: Andrzej (06-03-2017 22:30:00)
Temat: Internet odliczenia
Za 2014 odliczyłem internet,za 2015 nie,czy w takim przypadku ulga mi przysługuje za rok 2016
Autor: Joanna (01-03-2017 13:27:05)
Temat: ulga za internet
Do roku 2014 odliczałam ulgę za internet, w tamtym roku nie odliczałam, czy za rok 2016 mogę znowu odliczyć . Pozdrawiam.
Autor: Piotr (28-02-2017 11:58:57)
Temat: Odliczenie po przerwie
W 2008 roku odliczyłem internet , później nie odliczałem przez 7lat, czy za 2016 rok mogę odliczyć czy nie ?
Autor: Marcin (27-02-2017 11:09:28)
Temat: umowa internet
Czy umowa zawarta w Kwietniu 2016 kwalifikuje mnie do odliczenia?
Autor: Marcin (27-02-2017 10:16:32)
Temat: umowa internet
Czy umowa zawarta w Kwietniu 2016 kwalifikuje mnie do odliczenia?
Autor: ania (25-02-2017 11:29:25)
Temat: umowa internet
zawarłam umowę 7 stycznia 2016 czy w tym roku mogę odliczyć internet...pokaż całą treść
zawarłam umowę 7 stycznia 2016 czy w tym roku mogę odliczyć internet zwiń
Autor: Beata (23-02-2017 16:32:24)
Temat: zapytanie
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to...pokaż całą treść
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to czy zaznaczam swoja rubryke czy tez jego.w przypadku internetu zaznaczylam tylko jego bo na niego jest on zapisanyzwiń
Autor: Beata (23-02-2017 14:08:46)
Temat: zapytanie
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to...pokaż całą treść
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to czy zaznaczam swoja rubryke czy tez jego.w przypadku internetu zaznaczylam tylko jego bo na niego jest on zapisanyzwiń
Autor: Beata (23-02-2017 13:59:35)
Temat: zapytanie
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to...pokaż całą treść
rozliczam sie z mężem poraz pierwszy za dziecko.czy tylko jedno z nas moze sie z tego rozliczyc czy razem.dodam ze rozliczamy sie razem. chodzi mi o to czy zaznaczam swoja rubryke czy tez jego.w przypadku internetu zaznaczylam tylko jego bo na niego jest on zapisanyzwiń
Autor: Beata (23-02-2017 13:52:03)
Temat: zapytanie
dziekuje za odpowiedź
Autor: Beata (23-02-2017 13:50:59)
Temat: zapytanie
rozliczam się razem z mężem. chcemy rozliczyć się z internetu. niestety jest on zapisany tylko na męża czy w zwiazku z tym na formularzu pit-0 wpisuje kwote...pokaż całą treść
rozliczam się razem z mężem. chcemy rozliczyć się z internetu. niestety jest on zapisany tylko na męża czy w zwiazku z tym na formularzu pit-0 wpisuje kwote za caly rok tylko w rubryce dla niego?zwiń
Autor: ewelina (23-02-2017 13:31:18)
Temat: odpowiedź dla Pani Beaty
Tak,Pani Beato tylko dla męża.Ja tak samo rozliczałam się za rok 2014...pokaż całą treść
Tak,Pani Beato tylko dla męża.Ja tak samo rozliczałam się za rok 2014 zwiń
Autor: Beata (23-02-2017 13:22:30)
Temat: zapytanie
rozliczam się razem z mężem. chcemy rozliczyć się z internetu. niestety jest on zapisany tylko na męża czy w zwiazku z tym na formularzu pit-0 wpisuje kwote...pokaż całą treść
rozliczam się razem z mężem. chcemy rozliczyć się z internetu. niestety jest on zapisany tylko na męża czy w zwiazku z tym na formularzu pit-0 wpisuje kwote za caly rok tylko w rubryce dla niego?zwiń
Autor: ewelina (23-02-2017 13:13:04)
Temat: zapytanie
w 2015r skorzystałam z ulgi na internet za 2014r. w 2016r. nie korzystałam z tej ulgi za 2015r. czy w roku 2017 mogę wykazać ulgę na internet?
Autor: Sylwia (23-02-2017 12:57:00)
Temat: Odliczenie Internetu
W 2015 roku nie odliczyłem internetu w PIT-37 w 2016 roku. Czy mogę teraz w PIT-2017 roku odliczyć internet za 2015 rok
Autor: Paula (23-02-2017 12:52:50)
Temat: Czy mogę odliczyć internet?
Witam, ostatni raz odliczalam internet w 2012/2013 roku. Przez kolejne lata nie odliczalam czy w roku 2016/2017 moge odliczyć?
Autor: Michał (23-02-2017 09:54:52)
Temat: odliczanie interneru
Za rok 2014 i 2015 faktury za internet były na mnie i je odliczałem od podatku i oczywiście w tym roku już bym nie mógł, ale w...pokaż całą treść
Za rok 2014 i 2015 faktury za internet były na mnie i je odliczałem od podatku i oczywiście w tym roku już bym nie mógł, ale w zeszłym roku zrezygnowałem z internetu i nowa umowo została podpisana z małżonką , czy w takim wypadku teraz Ona może się przez kolejne 2 lata rozliczać z ulgi na internet. Do tej pory zawsze rozliczaliśmy się wspólnie. zwiń
Autor: BEATA (22-02-2017 17:50:28)
Temat: Zapytanie
Jeśli mieszkam w domu,w którym jestem zameldowana,internet jest zarejestrowany na inną osobę, do której należy dom,ale to ja opłacam rachunki za internet i mam dowód w postaci...pokaż całą treść
Jeśli mieszkam w domu,w którym jestem zameldowana,internet jest zarejestrowany na inną osobę, do której należy dom,ale to ja opłacam rachunki za internet i mam dowód w postaci przelewów internetowych z mojego konta,czy mogę skorzystać z ulgi ?zwiń
Autor: zibi (21-02-2017 18:39:42)
Temat: internet od dwóch dostawców a ulga
Witam! Posiadam w domu internet radiowy od jednego dostawcy jak również internet w telefonie(na fakturze mam wyszczególnione koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych). Czy do obliczenia ulgi internetowej mogę sumować...pokaż całą treść
Witam! Posiadam w domu internet radiowy od jednego dostawcy jak również internet w telefonie(na fakturze mam wyszczególnione koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych). Czy do obliczenia ulgi internetowej mogę sumować koszty poniesione na internet od obu dostawców?zwiń
Autor: Dąbrowska (21-02-2017 15:09:24)
Temat: odliczenie Internetu
Mąż odliczał Internet w 2011 r i 2012 r na podstawie faktur operatora. W 2016 r faktury na internet operator wystawiał na męża, natomiast ja-...pokaż całą treść
Mąż odliczał Internet w 2011 r i 2012 r na podstawie faktur operatora. W 2016 r faktury na internet operator wystawiał na męża, natomiast ja- żona za nie płaciłam. Czy mogę odliczyć internet za 2016 r?zwiń
Autor: Elżbieta (17-02-2017 17:39:56)
Temat: zapytanie
Jak korzystałam odpisu za internet do 2012r, Kiedy skorzystam z uli następnej .Pozdrawiam
Autor: janka (17-02-2017 12:32:19)
Temat: odliczenie internet
jeśli korzystałam z ulgi za internet w 2012 i w 2013 to czy mogę skorzystać za 2016 rok jestem emerytem
Autor: Marzena (16-02-2017 19:24:36)
Temat: Zapytanie
Czy jeśli korzystałam z odliczenia za internet w roku 2013 -2014. To w którym roku teraz będę mogła z tej ulgi skorzystać?...pokaż całą treść
Czy jeśli korzystałam z odliczenia za internet w roku 2013 -2014. To w którym roku teraz będę mogła z tej ulgi skorzystać? zwiń
Autor: Marzena (16-02-2017 19:22:53)
Temat: Zapytanie
Czy jeśli korzystałam z odliczenia za internet w roku 2013 -2014. To w którym roku teraz będę mogła z tej ulgi skorzystać?...pokaż całą treść
Czy jeśli korzystałam z odliczenia za internet w roku 2013 -2014. To w którym roku teraz będę mogła z tej ulgi skorzystać? zwiń
Autor: Edyta (11-02-2017 19:20:29)
Temat: rozdzielny limit małżonków
Jeśli rozliczam się z mężem i on w poprzednich latach (np. 2012,2013) wykorzystał swój limit na internet, to czy ja mogę odliczyć swój limit w rozliczeniu z...pokaż całą treść
Jeśli rozliczam się z mężem i on w poprzednich latach (np. 2012,2013) wykorzystał swój limit na internet, to czy ja mogę odliczyć swój limit w rozliczeniu z 2016r. i 2017r.?zwiń
Autor: kamiKAC (29-01-2017 21:36:58)
Temat: Internet po połowie w działalności i prywatnie
Witam Opłacam dostęp do Internetu w domu, który jest jednocześnie siedzibą firmy. W działalności w koszty wrzucam połowę faktury za Internet. Czy dla tej drugiej połowy przysługuje mi...pokaż całą treść
Witam Opłacam dostęp do Internetu w domu, który jest jednocześnie siedzibą firmy. W działalności w koszty wrzucam połowę faktury za Internet. Czy dla tej drugiej połowy przysługuje mi ulga na Internet? Jak powinny być w takim przypadku wystawiane faktury? Na osobę fizyczną i w kosztach dowód wewnętrzny czy na firmę? Pozdrawiamzwiń
Autor: Marlena (26-01-2017 01:51:16)
Temat: zapytanie
Czy mógłby ktoś udzielić informacji na temat opłacania w danym roku jednocześnie internetu bezprzewodowego (modem) oraz internetu w telefonie ? Czy obydwa podlegają odliczeniu czy tylko jedno...pokaż całą treść
Czy mógłby ktoś udzielić informacji na temat opłacania w danym roku jednocześnie internetu bezprzewodowego (modem) oraz internetu w telefonie ? Czy obydwa podlegają odliczeniu czy tylko jedno źródło można uwzględnić? Z góry dziękuję.zwiń
Autor: Bożena (18-01-2017 17:16:34)
Temat: :)
Przejrzyście wyjaśnione kwestie, dziękuje
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz