Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Darowizny krwiodawstwo

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy w 2022 roku oddali krew mogą odliczyć ją dochodu. Sprawdź, jak dokonać odliczenia w PIT 2023 oraz ile wynosi odliczenie.

Ulga na krew - jak odliczyć w PIT?

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowadla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.. Należy pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

» Ulga podatkowa za oddanie osocza z przeciwciałami Covid-19 od ozdrowieńca

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2017 r.  ministra zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty  (Dz.U. z 2017 r. poz. 235) - ustanawia należny za nią ekwiwalent.

Darowizna krwii w PIT 2020
Źródło: shutterstock.com

Ulga czy darowizna

Tak naprawdę mówimy tu o darowiźnie krwi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.

Cena krwi, wysokość ulgi

Ulga przysługuje z tytułu darowizny krwi. Jednak ilekroć mowa jest o krwi bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi. Teoretycznie 1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 200 złotych (z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia). Jednocześnie jednak za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - ekwiwalent to 350 zł, natomiast np. za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł. Jako ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, to należy samodzielnie wyliczyć ostateczną kwotę ekwiwalentu. W przypadku szczególnego rodzaju zabiegów, rekompensata może być jeszcze w innej wysokości:, tzn. w przypadku

 1. rzadkiej grupy w wysokości:
  1. za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,
  2. za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;
 2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
  1. za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,
  2. za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,
  3. za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:
   1. pierwszy - 50 zł,
   2. każdy kolejny - 25 zł,
  4. za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,
  5. za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi – w zakresie tej płatności.

Uwaga: otrzymane nieodpłatnie, w związku z oddaniem krwi, soczki i czekolady nie są płatnością za krew. Stanowią one metodę na odżywienie organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.


Na czyją rzecz darowizna krwi

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie – darowizna musi być wykonana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zatem w celu skorzystania z ulgi, darowizny muszą być uczynione na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

Uwaga: Wyjazd za granicę (np. do Niemiec) i oddanie tam krwi, czy też przekazanie jej przedsiębiorcy-pośrednikowi w Polsce, darowizna krwi bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi nie upoważnia do ulgi.
 

Uwaga: Możliwa jest ulga na krew na konkretną osobę, jeśli darowizny dokonuje się za pośrednictwem publicznej służby krwi. Przekazywanie krwi np. na operację bliskiego korzysta wówczas z prawa do ulgi podatkowej.

Niezbędne dokumenty

Nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczające jest jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy) lub jej składników przez krwiodawcę. Od rozliczenia za rok 2011 nie jest konieczne, by stacja krwiodawstwa wskazywała wartość ekwiwalentu za krew.


Gdzie ujmujemy ulgę?

Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres).

Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi nie odliczyć dwukrotnie.

Podatek liniowy, karta podatkowa

W przypadku rozliczających się na powyższych zasadach prawo do ulgi nie przysługuje.

PIT 2022 a krwiodawstwo

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą starać się o zmniejszenie należnego podatku dzięki zastosowaniu ulg oraz odliczeń podatkowych. Ulgi lub odliczenia obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania bądź umożliwiają zmniejszenia wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik o prawo do stosowania ulg, musi zadbać już w trakcie roku ...

PIT 2022 a krwiodawstwo