Ulga na internet - rozliczenie krok po kroku

Redakcja PIT.pl

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2023 prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 1. Kto może skorzystać z ulgi na Internet?
 2. Kiedy przysługuje ulga na internet?
 3. Jak ujmujemy ulgę internetową
 4. Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?
 5. Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2023 r.
 6. Odliczenia ulgi a pakiety usług
 7. Małżonkowie: jak mogą skorzystać z ulgi na Internet?
 8. Ulga internetowa a działalność gospodarcza
 9. Najem a ulga internetowa

W dzisiejszych czasach dostęp do sieci internetowej stał się niemal standardem. Jak wynika z danych GUS, dysponuje nim 86,7 proc. polskich gospodarstw domowych. Jeszcze do niedawna ta liczba była jednak zdecydowanie niższa, a wprowadzenie ulgi na Internet, obowiązującej od 1 stycznia 2005 r., było jedną z motywacji do skorzystania z możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie. Wydatki na Internet nadal można odliczyć od dochodu. Warto dowiedzieć się, jak dokonać odliczenia ulgi oraz jakie limity obowiązują podatników.

Kto może skorzystać z ulgi na Internet?

Korzystanie z ulgi na Internet wciąż cieszy się dosyć dużą popularnością. Opłaty za Internet można odliczyć od dochodu jednak wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

Lata, w których
korzystano z ulgi
2016201720182019202020212022za 2023 rok

Podatnik 1

Tak

Tak

---

---

---

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 3

Tak

---

Nie

---

---------Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

------Tak

Odliczenie przysługuje za 2022 i 2023 rok

Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2022 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na internet w PIT

Źródło: shutterstock

Kiedy przysługuje ulga na internet?

Ważnym elementem determinującym prawo do ulgi internetowej jest posiadanie dokumentów, które potwierdzą nasze wydatki na internet. Oznacza to, że ulga na internet przysługuje nam wyłącznie w przypadku, gdy wspomniany dokument (np. faktura VAT)  zawiera: potwierdzenie zapłaty i jej wysokość, dane kupującego zgadzające się z danymi podatnika rozliczającego ulgę internetową, dane sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz datę dokonania płatności. Brak powyższych informacji może skutkować koniecznością zwrotu wypłaconej ulgi w przypadku kontroli skarbowej. 

Jak ujmujemy ulgę internetową

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego. Ponieważ samodzielne uwzględnianie ulgi na internet w deklaracji PIT może budzić obawy warto skorzystać z profesjonalnego programu, który zrobi to za podatnika. Redakcja PIT.pl rekomenduje program e-pity. Więcej o nim poniżej:

Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się. Opłaty za Internet warto jednak w odpowiedni sposób udokumentować, aby uniknąć potencjalnych problemów w kontaktach z fiskusem.

Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2023 r.

Choć nie ma obowiązku posiadać faktur za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, to nadal warto jest je gromadzić. Stanowią one bowiem najbezpieczniejszy i bardzo wygodny dowód, którym można posługiwać się przed organem skarbowym, dokumentując wydatki na Internet w danym roku. 

Faktury nie są jedynym dowodem, którym można udowodnić koszty uprawniające do uzyskania ulgi na Internet. Katalog dokumentów jest zdecydowanie szerszy.

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rokRozliczenie za 2023 r. składane w 2024 r.

Faktura łącznie z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2023 r.

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę, będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2023 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Odliczenia ulgi a pakiety usług

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2024 r. za Internet z grudnia 2023 r. czy listopada 2023 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2023 r. za Internet z 2022 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.

Małżonkowie: jak mogą skorzystać z ulgi na Internet?

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.

Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.

Osoby, które wynajmują mieszkanie mogą wydatki rozliczyć w PIT. Oznacza to, że podatnik nie musi być właścicielem nieruchomości, w której użytkuje internet, aby z ulgi skorzystać. Odliczyć od dochodu można te wydatki, które są ponoszone w wynajmowanym mieszkaniu czy domu. Ważne tylko, aby faktura była wystawiona na wynajmującego, który wydatki poniósł, a nie na właściciela nieruchomości. W dokumencie musi być jasno wskazane imię i naziwsko podatnika, który chce ulgę rozliczyć oraz wskazanie, że usługa dotyczy zakupu Internetu.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona. Co to oznacza? Jeśli na fakturze VAT w polu nazwy usługi znajdzie się opis ,,zakup usług telekomunikacyjnych" podatnik nie skorzysta z ulgi. Nazwa musi zawierać wskazanie na Internet, w innym bowiem przypadku podatnik w trakcie kontroli skarbowej może mieć kłopoty.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Komu należy się ulga za Internet?

Ulga dla podatników PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Jeśli dana osoba uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i w danym roku rozliczeniowym poniosła koszty zawiązane z opłatą za internet, może skorzystać z tego rodzaju ulgi.

2. Jak udokumentować ulgę na Internet?

Fakturami imiennymi, na których widnieją kwoty za usługę dostawy internetu.

3. Ile razy można skorzystać z ulgi na Internet?

Tylko dwa lata pod rząd. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje Ci, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2021 rok. Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

4. Czy ulgę za Internet może odliczyć małżonek?

Tylko, jeśli jego dane znajdują się na fakturze. Na każdą osobę przypada limit 760 zł.

5. Jak odliczyć Internet w telefonie?

Tak, ulgę internetową można odliczyć niezależnie od miejsca lub sposobu dostępu do internetu - jeśli posiadamy dokumenty zawierające nasze dane, dane sprzedającego, kwotę i rodzaj usługi to nic nie stoi na przeszkodzie aby odliczyć ulgę internetową.

6. Ile wynosi ulga za Internet w 2023 roku?

Możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

7. Czy urząd skarbowy sprawdza ulgę na Internet?

Tak, jest to bardzo popularne w momencie składania korekty PIT. Nawet jeśli korekta dotyczy innej ulgi lub innych kwot, to US będzi ekazał przedstawić faktury na wszelkie dokonane w PIT odliczenia, w tym ulgę na internet i dokładnie sprawdzi zasadność odliczenia.

Odliczenia w PITRozliczenie roczne