Ulga B+R

08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R w PIT 

Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową.

Ulga na działalność B+R dla kogo?

Prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tzw. ulgi B+R posiadają:

 • podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36 oraz
 • podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36L.

Innovation Box, czyli jaki podatek zapłacą firmy z komercjalizacji praw własności intelektualnej?

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych.

Czym są koszty kwalifikowane?

Kosztami kwalifikowanymi uprawniającymi do skorzystania z ulgi B+R są:

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, prace nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę), pod warunkiem, że wydatki te dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców służących bezpośrednio realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych, czy też wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,
 • wydatki poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (kosztami kwalifikowanymi nie jest jednak równowartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Uwaga!

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu pod warunkiem, że badania prowadzone są na podstawie umowy bądź porozumienia z jednostką naukową. W myśl ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615) za jednostkę naukową uznaje się instytucję prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Są nimi m.in. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne posiadające status centrum badawczo-rozwojowego, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga!

Oprócz badań podstawowych (którymi są oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne), ulga podatkowa przysługuje na:

 1. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 2. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 3. prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. (Art. 26e ustawy o PIT).

W powyższym zakresie nie ma obowiązku, by badania prowadzone były przy współudziale jednostek naukowych.
 

Limity kosztów kwalifikowanych podlegające odliczeniu

Ustawa o PIT wprowadza ograniczenia w wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w PIT. Koszty te nie mogą przekroczyć:

 • 30% - w odniesieniu do wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek ZUS za pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

w odniesieniu do wydatków poniesionych na nabycie materiałów i surowców, uzyskanie opinii czy ekspertyz, korzystanie z aparatury badawczo-rozwojowej, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych:

 • 20% tych kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorców, a także małych oraz średnich przedsiębiorców,
 • 10% - w przypadku pozostałych podatników.

Wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga B+R na druku PIT/BR

Koszty poniesione na działalność badawczo – rozwojową (koszty kwalifikowane) należy wykazać w formularzu PIT/BR. Druk ten jest załącznikiem do zeznania PIT-36 i PIT-36L.

<< Więcej o druku PIT/BR

Druk zeznania PIT-36 oraz PIT-36L oraz załącznika PIT/BR można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT/BR (1)Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT-36 (23)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
PIT-36L (12)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Iwona Maczalska,
Bankier.pl

Rozliczenie roczne