Ulga termomodernizacyjna

Redakcja PIT.pl 13.02.2020 12:00 (aktualizacja: )

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne pozwalają nie tylko polepszyć standard wybranego budynku, ale leżą również w interesie społecznym. Znajduje to również przełożenie na kwestie podatkowe. Osoby, które zdecydują się na termomodernizację budynku jednorodzinnego, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnicy płacący podatek dochodowy mają prawo do korzystania z wielu odliczeń od podatku i ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna, adresowana do osób, które zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego. To szczególna zachęta do przeprowadzania inwestycji w tym zakresie, która może przynieść przy tym dodatkowe oszczędności. Jednocześnie jednak pewne wątpliwości podatników wzbudzają niektóre kwestie, m.in. to, jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi, ile mogą trwać prace, czy konieczne jest przeprowadzanie audytu energetycznego oraz czy prawo do odliczeń posiadają również współwłaściciele nieruchomości. Warto je rozwiać i dowiedzieć się, na jakich zasadach można skorzystać z ulgi.

Fotowoltaika
Źródło: Diyana Dimitrova/Shutterstock.com

Ulga termomodernizacyjna w PIT: kto może z niej skorzystać?

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej mają osoby rozliczające się z fiskusem na podstawie:

  • skali podatkowej,
  • podatku liniowego,
  • płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc to zrobić, należy ponieść koszty związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi budynku mieszkalnego jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub grupowej). Podatnik musi być przy tym jego właścicielem lub współwłaścicielem. Same prace muszą zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik powinien zwrócić uzyskane w ten sposób środki w roku podatkowym, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Wątpliwości niektórych podatników wzbudza interpretacja samego pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Okazuje się jednak, że ten termin jest dosyć szeroki i obejmuje m.in. ulepszenia przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zmniejszenia strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, przyłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne. Należy mieć przy tym świadomość, że z ulgi mogą skorzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków. Nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej kosztów poniesionych w związku z termomodernizacją budynków dopiero powstających.

Wydatki uprawniające do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi odliczyć można wydatki poniesione w związku z polepszeniem charakterystyki cieplnej budynku. Ich szczegółową listę reguluje przy tym rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zaliczają się do nich m.in. koszty materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przegród budowlanych, budowy instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, węzły cieplne wraz z programatorem temperatury, gazowe i olejowe kotły kondensacyjne wraz ze sterowaniem, armaturą i układami odprowadzania powietrza oraz spalin, zbiorniki na gaz lub olej, spełniające wymagania kotły na paliwo stałe, przyłącza do sieci ciepłowniczych i gazowych, stolarka okienna i drzwiowa czy materiały składające się na system wentylacji mechanicznej.

Zaliczyć można również poniesione wydatki w zakresie niezbędnych usług, w tym przeprowadzenia audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji (choć nie jest on wymagany), analizy termograficznej, wykonania dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, a także samych prac związanych z wymianami, montażem i demontażem urządzeń czy technologii.

Ile wynosi limit ulgi?

Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53.000 zł. Nie jest przy tym związany z jednym przedsięwzięciem modernizacyjnym, ale dotyczy konkretnego podatnika. Ten może z kolei realizować nawet kilka inwestycji tego typu (o ile jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości spełniających kryteria). Osoby w związku małżeńskim mogą natomiast skorzystać odrębnie z limitów: wówczas każdy z małżonków będzie mógł odliczyć od podatku maksymalnie po 53.000 zł.

Co ważne: wydatki należy udokumentować stosownymi fakturami. Za kwotę wydatku uznaje się przy tym wartość netto wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Na poczet kosztów nie można także zaliczyć wydatków sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy lub zwróconych w jakiejkolwiek formie, a także zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, więc już po raz trzeci będziemy mieli okazję odliczyć wydatki w jej ramach w zeznaniu rocznym składanym na początku 2022 roku. Resort finansów opublikował objaśnienia prawne ...

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę ...

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia oraz usługi wymienione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Katalog wydatków obejmuje ...w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF 2021

Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne ...

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF 2021