Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga termomodernizacyjna

Redakcja PIT.pl 13.02.2020 12:00 (aktualizacja: )

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne pozwalają nie tylko polepszyć standard wybranego budynku, ale leżą również w interesie społecznym. Znajduje to również przełożenie na kwestie podatkowe. Osoby, które zdecydują się na termomodernizację budynku jednorodzinnego, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnicy płacący podatek dochodowy mają prawo do korzystania z wielu odliczeń od podatku i ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna, adresowana do osób, które zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego. To szczególna zachęta do przeprowadzania inwestycji w tym zakresie, która może przynieść przy tym dodatkowe oszczędności. Jednocześnie jednak pewne wątpliwości podatników wzbudzają niektóre kwestie, m.in. to, jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi, ile mogą trwać prace, czy konieczne jest przeprowadzanie audytu energetycznego oraz czy prawo do odliczeń posiadają również współwłaściciele nieruchomości. Warto je rozwiać i dowiedzieć się, na jakich zasadach można skorzystać z ulgi.

Fotowoltaika
Źródło: Diyana Dimitrova/Shutterstock.com

Ulga termomodernizacyjna w PIT: kto może z niej skorzystać?

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej mają osoby rozliczające się z fiskusem na podstawie:

  • skali podatkowej,
  • podatku liniowego,
  • płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc to zrobić, należy ponieść koszty związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi budynku mieszkalnego jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub grupowej). Podatnik musi być przy tym jego właścicielem lub współwłaścicielem. Same prace muszą zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik powinien zwrócić uzyskane w ten sposób środki w roku podatkowym, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Wątpliwości niektórych podatników wzbudza interpretacja samego pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Okazuje się jednak, że ten termin jest dosyć szeroki i obejmuje m.in. ulepszenia przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zmniejszenia strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, przyłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne. Należy mieć przy tym świadomość, że z ulgi mogą skorzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków. Nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej kosztów poniesionych w związku z termomodernizacją budynków dopiero powstających.

Wydatki uprawniające do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi odliczyć można wydatki poniesione w związku z polepszeniem charakterystyki cieplnej budynku. Ich szczegółową listę reguluje przy tym rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zaliczają się do nich m.in. koszty materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przegród budowlanych, budowy instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, węzły cieplne wraz z programatorem temperatury, gazowe i olejowe kotły kondensacyjne wraz ze sterowaniem, armaturą i układami odprowadzania powietrza oraz spalin, zbiorniki na gaz lub olej, spełniające wymagania kotły na paliwo stałe, przyłącza do sieci ciepłowniczych i gazowych, stolarka okienna i drzwiowa czy materiały składające się na system wentylacji mechanicznej.

Zaliczyć można również poniesione wydatki w zakresie niezbędnych usług, w tym przeprowadzenia audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji (choć nie jest on wymagany), analizy termograficznej, wykonania dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, a także samych prac związanych z wymianami, montażem i demontażem urządzeń czy technologii.

Ile wynosi limit ulgi?

Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53.000 zł. Nie jest przy tym związany z jednym przedsięwzięciem modernizacyjnym, ale dotyczy konkretnego podatnika. Ten może z kolei realizować nawet kilka inwestycji tego typu (o ile jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości spełniających kryteria). Osoby w związku małżeńskim mogą natomiast skorzystać odrębnie z limitów: wówczas każdy z małżonków będzie mógł odliczyć od podatku maksymalnie po 53.000 zł.

Co ważne: wydatki należy udokumentować stosownymi fakturami. Za kwotę wydatku uznaje się przy tym wartość netto wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Na poczet kosztów nie można także zaliczyć wydatków sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy lub zwróconych w jakiejkolwiek formie, a także zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z uwagi na cel ulgi termomodernizacyjnej, wprowadzono wymóg, aby odliczeniu podlegały wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym.

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

Wiele gospodarstw domowych interesuje się instalacjami fotowoltaicznymi. Zainteresowaniu temu sprzyjają zarówno programy dofinansowania takich przedsięwzięć, jak i możliwość obniżenia zobowiązania w podatku dochodowym poprzez skorzystanie z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna