Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Redakcja PIT.pl 19.09.2019 07:55 (aktualizacja: )

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, więc już po raz trzeci będziemy mieli okazję odliczyć wydatki w jej ramach w zeznaniu rocznym składanym na początku 2022 roku.  Resort finansów opublikował objaśnienia prawne ułatwiające rozliczenie tej ulgi, wsparte licznymi przykładami.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

MF wyjaśnia, kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i na jakich zasadach. W broszurze informacyjnej wymieniono katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej oraz limit odliczeń.

Termomodernizacja

Źródło: shutterstock

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład 22.

Podatnik w 2019 r. poniósł wydatek na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w wysokości 20 000 zł. Rozliczając podatek dochodowy za ten rok, w zeznaniu PIT-28 wykazał przychód 5 000 zł, a w zeznaniu PIT-37 wykazał dochód 18 000 zł.

Podatnik może dokonać odliczenia poniesionych wydatków w dowolnej proporcji w obydwu zeznaniach, np. w PIT-37 – odliczyć 18 000 zł, a w PIT-28 – 2 000 zł.

Przykład 23.

Podatnik płaci podatek w formie karty podatkowej w związku z działalnością polegającą na prowadzeniu gabinetu lekarskiego (świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Równocześnie osiąga dochody z pracy, które wykazuje w zeznaniu PIT- 37.

Podatnik może odliczyć w zeznaniu PIT-37 poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przykład 24.

Podatnik w roku 2019 przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne i poniósł na nie wydatki w wysokości 50 000 zł. W zeznaniu rocznym za 2019 r. jego podstawa obliczenia podatku wynosiła 20 000 zł, za 2020 r. – 25 000 zł, w latach 2021 – 2023 nie osiągnął żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a za rok 2024 r. wykazał podstawę obliczenia podatku w wysokości 30 000 zł.

Podatnik może poniesione wydatki odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2019 r. w wysokości 20 000 zł, za 2020 r. – w wysokości 25 000 zł i za 2024 r. w wysokości 5 000 zł.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Przykład 25.

Podatnik wpłacił zaliczkę na piec gazowy w 2018 roku. Sprzedaż pieca nastąpiła w 2019 r. i w tym roku została wystawiona faktura.

Podatnik może odliczyć w całości wydatki poniesione na zakup pieca (łącznie z kwotą zaliczki zapłaconą w 2018 r.), o ile spełni pozostałe warunki.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład 26.

Podatnik poniósł pierwszy wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w 2018 r. w kwocie 20 000 zł. W 2019 r. podatnik poniósł kolejne wydatki na to przedsięwzięcie w kwocie 40 000 zł. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w 2020 r.

Podatnik ma prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2019 r. kwoty 40 000 zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Źródło: MF

Najczęściej zadawane pytania

1. Komu należy się ulga termomodernizacyjna?

Temu, kto o nią zawnioskuje i kto dokonał termomodernizacji swojego domu. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele domu jednorodzinnego.

2. Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Do zeznania PIT-36 lub PIT-37 należy załączyć druk PIT/O. Koszty należy ująć w załączniku PIT/O w części B, a dokładniej w polu numer 31 po stronie podatnika lub 32 po stronie małżonka.

3. Co można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Sprawdź wykaz wydatków na ulgę termomodernizacyjną. To nie tylko panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ale też stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu ...

Ulga termomodernizacyjnaOdliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37