Twój e-PIT 2020/2021

Usługa MF Twój e-PIT w programie e-pity 201/2020

Piotr Szulczewski 08.01.2019 12:11 (aktualizacja: )

Podatnicy mają możliwość skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Deklaracja udostępniana jest przez podatki.gov.pl i wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników – w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika.

Twój e-PIT 2021

Źródło: shutterstock

W przygotowanej wstępnie przez ministerstwo finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1% podatku, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. W przygotowanej wstępnie deklaracji wystąpią również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika (o ile taka zapłata zaliczek faktycznie miała miejsce). Deklaracje e pit udostępnione będą podatnikowi w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (usługa Twój e-PIT) poprzez portal podatki gov pl. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jedną z form składania deklaracji będzie wysyłka deklaracji poprzez portal podatkowy. Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez podatki gov pl począwszy od 15 lutego. Po zalogowaniu się na podstawie danych autoryzujących lub e-podpisu do usługi twój e-pit na podatki gov pl, podatnik będzie miał możliwość:

  • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
  • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Można również nie korzystać z usługi, nie logować się do niej i rozliczyć się samodzielnie. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany e-PIT nie wywrze skutku, a rozliczeniem podatkowym będzie PIT przesłany (przekazany) samodzielnie przez podatnika. 

Podatnik składa zeznanie na zasadach standardowych, jeżeli:

  • nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • odrzuci je do 30 kwietnia 2021 r. 

Co istotne, w 2021 r. skorzystać można nie tylko z rozliczenia w usłudze Twój e-PIT deklaracji PIT-37lub PIT-38, ale równie PIT-36, PIT-36L i PIT-28.  

Nie da się już korzystać z usług, które zostały zastąpione przez Twój e-PIT, tj.:

Automatyczna akceptacja i niezłożenie deklaracji PIT za 2020 r. 

Podatnik, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach od płatników nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). W efekcie nie wystąpi sytuacja, w której taki podatnik musiałby płacić karę skarbową za nieterminowe rozliczenie podatkowe lub składać deklarację po terminie posiłkując się pismem z czynnym żalem w celu niepodlegania odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT. Zwrot lub niedopłata podatku

Terminem rozliczenia jest:

  • data akceptacji deklaracji,
  • data automatycznej akceptacji (30 kwietnia),
  • data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

Podatnik otrzyma zwrot podatku z rozliczenia podatkowego na podstawie usługi Twój e-PIT w terminie 45 dni. Jeśli podatnik posiada podatek do zapłaty, wówczas powinien sprawdzić, jaką kwotę powinien zapłacić. W przeciwnym razie, o ile podatnik sam nie rozliczy się z podatku lub nie wpłaci należności, automatyczna akceptacja z dniem 30 kwietnia spowoduje, że podatnik posiadać będzie zaległość podatkową.  

1% podatku w usłudze Twój e-PIT

W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1% podatku na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT. 

PIT-37Podatek PITRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITTwój e-PIT