PIT 2019

Piotr Szulczewski 05.12.2018 14:00 (aktualizacja: )

Zeznania roczne za 2018 r. składane są w 2019 r. według nowych zasad. Należy zapoznać się ze zmianami i stosować nowe metody i formy rozliczeń podatkowych.

PIT-2019 – jak składać zeznanie i w jakich terminach z wykorzystaniem Twój e-PIT

W przypadku PIT-37 i PIT-38 zeznania nie trzeba w ogóle wysyłać. Będzie ono dostępne po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT. Brak logowania się i kontroli przychodów spowoduje, że uzna się ją wysłaną w pierwotnej wersji czyli takiej, jaka wynika z danych przekazanych przez pracodawców w PIT-11 i PIT-8C. Automatycznie deklaracja taka uzupełniona zostanie o  informacje co do ulg podatkowych, które przysługują podatnikowi, których wartość jest znana organom podatkowym.

Warto PIT-37 lub PIT-38 skontrolować i po odrzuceniu przygotowanej wersji - uzupełnić o dodatkowe ulgi podatkowe (te – których wartości organ podatkowy nie zna - takie, które wynikają z ponoszonych kosztów – wydatków z roku 2018). Kontrolę i uzupełnienie przygotowanej deklaracji podatkowej zakończyć należy wysłaniem zmienionej deklaracji. Powyższa procedura wymaga korzystania z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów lub programu komputerowego, który współpracuje w zakresie usługi Twój e-PIT z portalem podatkowym.

PIT-37 i PIT-38 złożyć można również z pominięciem usługi Twój e-PIT. Wypełnić go należy wówczas samodzielnie danymi przesłanymi w PIT-11 i PIT-8C od płatników. Informacje te trafią do podatnika do końca lutego.

Termin rozliczenia PIT w 2019 r.

Rozliczenia roczne w 2019 r. składane są w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia. Wcześniejsze ich złożenie jest dopuszczalne, niemniej od 15 lutego ustalany będzie bieg terminu na zwrot podatku dochodowego. Złożenie deklaracji w terminie wcześniejszym zakończy natomiast bieg terminu do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych zaliczek na podatek (liczy się je od terminu ustalonego na ich zapłatę do dnia złożenia zeznania).

Terminy te dotyczą zarówno deklaracji składanych elektronicznie, jak i w formie tradycyjnej, drukowanej. W przypadku złożenia deklaracji w sposób inny niż elektroniczny termin na zwrot nadpłaconego podatku to 3 miesiące. W przypadku elektronicznej – ostateczny termin zwrotu to 45 dni. W obu przypadkach liczyć go należy od dnia następnego po dniu złożenia PIT. Jeżeli deklaracje składane są w okresie 1stycznia 15 lutego – obowiązuje inna zasada – terminy 3 miesięcy oraz 45 dni liczone są od dnia 15 lutego 2019 r.

W przypadku PIT-28, PIT-16A, PIT-19A terminem ostatecznym na rozliczenie rocznej jest ostatni dzień lutego. Termin 45 dni (forma elektroniczna) oraz 3 miesięcy (drukowana) liczona jest w tym przypadku od dnia następnego po dniu złożenia deklaracji. Zasada szczególna o liczeniu terminów od 15 lutego nie ma tu zastosowania.  

PIT-2019 – jak składać zeznanie i w jakich terminach poza Twój e-PIT

Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A składać należy samodzielnie. Należy skorzystać z tych samych form, które dostępne były do tej pory. Najistotniejszą różnicą między PIT-37 i PIT-38 a pozostałymi deklaracjami jest konsekwencja niezłożenia deklaracji do końca kwietnia. W przypadku PIT-37 i PIT-38 podatnik rozliczając rok 2018 nie poniesie konsekwencji tego czynu – zeznanie będzie złożone w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Po 30 kwietnia 2019 r. (odpowiednio – 31 stycznia 2019 r.) deklaracje te można dowolnie korygować W przypadku pozostałych deklaracji – niedopełnienie terminu równać się będzie sankcji karnej skarbowej za niedopełnienie obowiązku rozliczenia rocznego (sankcja minimalna to 225 zł).

Rozliczenie roczne Podatek PIT