Kiedy zwrot podatku z PIT za 2018 roku

Piotr Szulczewski 09.05.2018 09:58 (aktualizacja: )

W podsumowaniu deklaracji podatkowej PIT podatnik podać może albo kwotę podatku do zapłaty, albo kwotę nadpłaty podatku. W tym drugim przypadku kwota będzie zwracana w terminie do 3 miesięcy od daty sporządzenia zeznania podatkowego.

 

Zwrot PIT - średni czas oczekiwania
Zwrot PIT - średni czas oczekiwania / źródło: e-file

 

Termin 3 miesięcy to termin materialny, który nie może zostać przedłużony arbitralnie przez organ skarbowy w związku z kontrolą deklaracji lub jej weryfikacją (sam organ nie może zawiesić lub spowodować, że termin na zwrot będzie biegł od nowa w związku z podjętymi czynnościami). Tym niemniej termin ten może być modyfikowany różnego rodzaju sytuacjami.

 

<< Gdzie zwroty z PIT otrzymasz najszybciej? Ranking urzędów skarbowych >>

 

Możliwe skrócenie terminu zwrotu z PIT rocznego

Możliwe przedłużenie terminu zwrotu

e-deklaracja (rozliczenie przez Internet) zamiast rozliczenia papierowego składanego w urzędzie lub pocztą

Korekta deklaracji PIT – zwrot po 2 miesiącach od korekty, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty pierwotnego rozliczenia

Decyzja o wcześniejszym rozliczeniu deklaracji PIT

Czynności sprawdzające – korekta spowodowana zakończeniem tych czynności i wykryciem nieprawidłowości

Karta dużej rodziny

Kontrola podatkowa – zakończona wezwaniem do korekty PIT

Wniosek spowodowany szczególną sytuacją podatnika

 

Zmiana miejsca zamieszkania – na obszar, w którym średni statystyczny zwrot nadpłaty jest stosunkowo krótszy.

Zmiana miejsca zamieszkania – na obszar, w którym średni statystyczny zwrot nadpłaty jest stosunkowo dłuższy.

 

Uwaga!

W przypadku korekty deklaracji PIT, niezbędnym jest wniosek o zwrot nadpłaty (osobne pismo w sprawie zwrotu wskazanej kwoty). Wykazanie w deklaracji korygującej nadpłaconego podatku jest niewystarczające.

 

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) przed 1 stycznia

Ze względu na to, że nadpłata dotyczy rozliczenia rocznego, nie ma możliwości, by podatnik złożył deklarację roczną przed zakończeniem okresu roku kalendarzowego. Zwrot przed 1 stycznia nie jest zatem możliwy.

 

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) przed PIT-11

Dopuszczalny jest zwrot nadpłaty na podstawie rozliczenia podatkowego, które opracowane zostało samodzielnie, bez informacji od płatnika. Błędy w tak złożonym rocznym PIT mogą jednak zmusić podatnika do przeprowadzenia korekty zeznania.

 

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) po terminie maksymalnym

Zwrot nadpłaty po terminie oznaczać będzie, że od dnia złożenia wniosku (deklaracji z kwotą nadpłaconą) przysługiwać będą odsetki za zwłokę. Przedłużenie terminu rodzi zatem pozytywne konsekwencje dla podatnika.

 

Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?

Mimo złożenia wniosku o zwrot podatku, podatnik może nadpłaty nie otrzymać. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ponadto wierzytelność z tytułu nadpłaty może zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia. Dopiero w braku tego rodzaju zobowiązań – podatnik ma prawo otrzymać nadpłatę.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli nie przekracza 2x /11,60 = 23.20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Podatnik musi samodzielnie wystąpić o zwrot w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

 

Rozliczenie roczne Korekta PIT