Pomoc eksperta

Kalkulator odsetek

Niezwykle praktyczny kalkulator odsetek. Wpisz dane i kliknij „wylicz” szybko obliczysz odsetki ustawowe lub odsetki podatkowe.

Kalkulator Odsetek
Rodzaj odsetek:
Wysokość zadłużenia:
Liczba dni w roku:
Data powstania zaległości:
Data zapłaty zaległości:

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór: Kz*L*O/365=On=Opz

gdzie: Kz - kwota zaległości, L - liczba dni zwłoki, O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 - liczba dni w roku, On - kwota naliczonych odsetek, Opz - kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu (do pełnego złotego).

Podany wynik odsetek podatkowych proszę zaokrąglić - 50 gr i więcej do pełnej złotówki. Kalkualtor nie wykonuje tego automatycznie ze względów możliwości porównania wyników cząstkowych.

NOWOŚĆ! W przypadku korekty zeznań naliczamy co do zasady 75% odsetek od zaległości podatkowych, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga ! Minimalna kwota odsetek

Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalnych odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł.

Drukuj