PIT pracodawca

PIT-11PIT-4RPIT-8ARPIT-8CPIT-R

Piotr Szulczewski 08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

Płatnik podatku PIT

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W 2019 r. nie dokonuje już kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek. Wysyłki informacji dokonać musi elektronicznie. 

Płatnik zmuszony będzie do wysyłki druków przez internet, będą one:

  • Podpisywane kwalifikowanym podpisem (e-podpisem),
  • jeżeli płatnik jest osobą fizyczną - poprzez podpis danymi uwierzytelniającymi.
Forma wysyłki do USPłatnikiem jest:
Biuro rachunkowePodmiot rozliczający
1-5 podatników*
Podmiot rozliczający
6 i więcej podatników*

Papierowa

Nie ma możliwości wysyłać papierowo

Nie ma możliwości wysyłać papierowo 

Nie ma możliwości wysyłać papierowo

Elektroniczna (ePUAP lub e-podpis)

Musi obowiązkowo elektronicznie

Musi obowiązkowo elektronicznie

Musi obowiązkowo elektronicznie

*Powyższa tabela zawiera rozgraniczenie na podmioty rozliczające do 5 pracowników oraz powyżej, gdyż do 2018 r. istniały różnice w zakresie wysyłki oraz w terminach wysyłki deklaracji w tych grupach. Od rozliczenia za 2018 r. rozróżnienie to zostało usunięte. 

 

Do końca lutego 2019 roku przekazać należy druki podatnikom. Oczywiście dopełnienie tego terminu wcześniej będzie działaniem prawidłowym. Wysyłka lub przekazanie druków płatnika w formie tradycyjnej - papierowej – do urzędu skarbowego jest niedopuszczalna i spotka się z odrzuceniem druków w urzedzie. 

Płatnik informacje i deklaracje musi przekazać do końca stycznia 2019 r.  w formie elektronicznej. Zmienia się zatem na jednolitą forma oraz termin wysyłki informacji do urzędu skarbowego: PIT-4R, PIT-11, PIT-R, PIT-40A, PIT-11A, PIT-8C, PIT-8AR

 

Wyjątkiem od powyższej zasady jest IFT-1R, który nadal może zostać sporządzony do końca lutego i w tym terminie wysłany do urzędu skarbowego. Wysyłki IFT-1R do urzędu skarbowego dokonać należy wyłącznie elektronicznie. Druki papierowe nie będą w 2019 r. przyjmowane.

 

Terminarz płatnika - nowe terminy przekazania deklaracji 2019 r.

Rodzaj deklaracjiTermin przekazania do USTermin przekazania do podatnika

PIT-4R

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2019 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-11

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2019 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

PIT-8C

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2019 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

PIT-8AR

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2019 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-R

Forma elektroniczna -do 31 stycznia 2019 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

informacje IFT

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2019 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

Obowiązek wystawiania rocznych informacji i deklaracji podatkowych nie dotyczy wszystkich przychodów. W szczególności obowiązku takiego nie mają samozatrudnieni, prowadzący działalność wykonywaną osobiście, prowadzący najem, czyli podmioty, które nie pobierają zaliczki na podatek, lecz obliczają i wpłacają ją sami na rzecz urzędu skarbowego. Tacy podatnicy kwoty uzyskanych przychodów deklarują bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym.

Brak wypełnienia obowiązku ze strony płatnika nie oznacza, że nie składa się deklaracji PIT. Wręcz przeciwnie – należy samemu dokonać obliczenia kwot i złożyć deklarację roczną do urzędu skarbowego.

Rozliczenie roczne podatku jest tylko elementem pracy, jaką wykonuje płatnik. Trafia do niego szereg oświadczeń, na podstawie których ustala on wartość zaliczek, które następnie pobiera on i wpłaca do urzędu skarbowego. Są to w szczególności:

  • PIT-2 – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
  • PIT-2A – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych,
  • PIT-3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ZUS o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
  • informacje o pobieraniu zaliczek na podatek osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotna,
  • certyfikat rezydencji podatnika
  • oświadczenie o pobieraniu zaliczki bez zastosowania 50% kosztów autorskich.

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzedu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obecna szósta wersja deklaracji PIT-8AR (6) dotyczy przychodów/dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Deklaracja roczna PIT-4R ma dostarczyć urzędowi skarbowemu informacje o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz fiskusa przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracji co do zasady wskazuje się informacje o faktycznie przekazanych ...

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

IFT - jak wypełnić? Otrzymałem IFT - co zrobić?

Informacja IFT za 2018 r. dotyczy wyłącznie nierezydentów, którzy uzyskują wynagrodzenia na podstawie innej niż umowa o pracę i umowy pochodne do takiej umowy. Wystawienie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania odbywa się na ściśle określonych zasadach ...

IFT - jak wypełnić? Otrzymałem IFT - co zrobić?

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

PIT-8C w 2019 r. nie służy już do deklarowania innych przychodów, w szczególności stypendiów lub kwot, z tytułu których wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek (zwolnionych z podatku). PIT-8C za 2018 r. związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła - kapitały pieniężne ...

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37