PIT od pracodawcy

PIT-11PIT-4RPIT-8ARJak rozliczyć PIT-8C?PIT-R

Piotr Szulczewski

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Druk PIT od pracodawcy
Źródło: shutterstock.com

Podatnicy często zastanawiają się do kiedy pracodawca musi dać pit. To samo pytanie dotyczy formy w jakiej musi on PIT im wysłać. Kiedy pracownicy pytają do kiedy pracodawca musi dać pit należy odpowiedzieć, że dostaną go od pracodawcy nie później niż do końca lutego, natomiast do urzędu skarbowego - do końca stycznia. Wysyłki informacji dokonać musi elektronicznie. 

Płatnik zmuszony będzie do wysyłki druków przez internet, będą one:

 • Podpisywane kwalifikowanym podpisem (e-podpisem),
 • jeżeli płatnik jest osobą fizyczną - poprzez podpis danymi uwierzytelniającymi.

Do 29 lutego 2024 roku druki od pracodawcy przekazać należy podatnikom. Oczywiście dopełnienie tego terminu wcześniej będzie działaniem prawidłowym. Wysyłka lub przekazanie druków płatnika w formie tradycyjnej - papierowej – do urzędu skarbowego jest niedopuszczalna i spotka się z odrzuceniem druków w urzedzie. 

Płatnik informacje i deklaracje musi przekazać do końca stycznia 2023 r. w formie elektronicznej. Zmienia się zatem na jednolitą forma oraz termin wysyłki informacji do urzędu skarbowego: PIT-4R, PIT-11, PIT-R, PIT-40A, PIT-11A, PIT-8C, PIT-8AR

Otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Pobierz darmowy poradnik pdf w prezencie!

 • PIT-11 pytania i odpowiedzi,
 • Wypełnianie PIT-37 krok po kroku,
 • Twój e-pity, wczytaj i sprawdź.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest IFT-1R, który nadal może zostać sporządzony do końca lutego i w tym terminie wysłany do urzędu skarbowego. Wysyłki IFT-1R do urzędu skarbowego dokonać należy wyłącznie elektronicznie. Druki papierowe nie będą w 2023 r. przyjmowane.

 

Terminarz płatnika - nowe terminy przekazania deklaracji za 2023 r. w 2024 roku

Rodzaj deklaracjiTermin przekazania do USTermin przekazania do podatnika

PIT-4R

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2024 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-11

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2024 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2024 r.

PIT-8C

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2024 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
do 29 lutego 2024 r.

PIT-8AR

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2024 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-R

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2024 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
do 29 lutego 2024 r.

informacje IFT

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2024 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
do 29 lutego 2024 r.

Obowiązek wystawiania rocznych informacji i deklaracji podatkowych nie dotyczy wszystkich przychodów. W szczególności obowiązku takiego nie mają samozatrudnieni, prowadzący działalność wykonywaną osobiście, prowadzący najem, czyli podmioty, które nie pobierają zaliczki na podatek, lecz obliczają i wpłacają ją sami na rzecz urzędu skarbowego. Tacy podatnicy kwoty uzyskanych przychodów deklarują bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Uwaga! Od 2022 roku obowiązują nowe zasady składania oświadczeń u pracodawcy, które mają wpływ na podatek PIT. Więcej o tym dowiesz się z wyjaśnień Ministra Finansów opublikowanych na stronie ,,Nowe zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na PIT".

Brak wypełnienia obowiązku ze strony płatnika nie oznacza, że nie składa się deklaracji PIT. Wręcz przeciwnie – należy samemu dokonać obliczenia kwot i złożyć deklarację roczną do urzędu skarbowego.

Rozliczenie roczne podatku jest tylko elementem pracy, jaką wykonuje płatnik. Trafia do niego szereg oświadczeń, na podstawie których ustala on wartość zaliczek, które następnie pobiera on i wpłaca do urzędu skarbowego. Są to w szczególności:

 • PIT-2 – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • PIT-2A – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych,
 • PIT-3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ZUS o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • informacje o pobieraniu zaliczek na podatek osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotna,
 • certyfikat rezydencji podatnika
 • oświadczenie o pobieraniu zaliczki bez zastosowania 50% kosztów autorskich.

Podatnik nie otrzymuje informacji PIT wyłącznie od pracodawcy. Wysyłki dokonują płatnicy, a zatem wszyscy, którzy zobowiązani są pobrać obliczony wcześniej podatek (zaliczkę na podatek) oraz wpłacić go do urzędu skarbowego. PIT od pracodawcy otrzymamy wyłącznie, jeśli w danym roku uzyskaliśmy zapłatę z tytułu umowy o pracę. Na PIT od pracodawcy znajdą się również inne wypłaty, jeśli z pracodawcą pozostawaliśmy w stosunku innym niż stosunek pracy. 

Uwaga! Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzeęu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

IFT - jak wypełnić? Otrzymałem IFT - co zrobić?

Informacja IFT za 2023 r. dotyczy wyłącznie nierezydentów, którzy uzyskują wynagrodzenia na podstawie innej niż umowa o pracę i umowy pochodne do takiej umowy. Wystawienie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania odbywa się na ściśle określonych zasadach ...

IFT - jak wypełnić? Otrzymałem IFT - co zrobić?

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2022 r.

Płatnik, wystawiając PIT-11, ma obowiązek podać identyfikator podatkowy pracownika: PESEL albo NIP. Zasada ta obowiązuje także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie można w PIT-11 za 2022 r. podać ciągu cyfr "1111111111" czy "9999999999" zamiast numeru identyfikującego podatnika ...

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2022 r.

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Deklaracja roczna PIT-4R ma dostarczyć urzędowi skarbowemu informacje o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz fiskusa przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracji co do zasady wskazuje się informacje o faktycznie przekazanych ...

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?

Do obowiązków płatnika należy wyliczenie, pobranie i wpłacanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczki zostały pobrane ...

Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?

Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2021 r.?

Pracodawcy mają do 1 lutego 2021 r. czas na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 za 2020 r. Trzeba je przesłać przez internet. Należy pamiętać o wpisaniu właściwego identyfikatora podatkowego podatników: PESEL albo NIP. Nie można podać ciągu cyfr 1111111111 albo 9999999999 ...

Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2021 r.?

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11?

Do końca lutego pracodawca powinien przekazać swojemu pracownikowi informację roczną PIT-11. Mamy już marzec. Co zrobić, gdy nadal nie otrzymaliśmy druku PIT-11? Czy podatnik musi się rozliczyć mimo braku deklaracji PIT-11? Skąd wziąć potrzebne kwoty rocznego dochodu, kosztów i opłaconych składek ZUS czy sumę odprowadzonego podatku?

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11?

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

PIT-8C w 2019 r. nie służy już do deklarowania innych przychodów, w szczególności stypendiów lub kwot, z tytułu których wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek (zwolnionych z podatku). PIT-8C za 2018 r. związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła - kapitały pieniężne ...

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obecna szósta wersja deklaracji PIT-8AR (6) dotyczy przychodów/dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?