PIT-11 za 2018 rok - jak rozliczyć, do kiedy, co się zmienia?

Łukasz Wieszczeczyński

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński www.adwokaci-twz.plInformacja podatkowa PIT-11 za 2018 r. przyjęła inną nazwę niż do tej pory. Podlega również wypełnieniu innymi przychodami. Podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na zasady jej wypełnienia i przekazania podatnikom.

PIT-11 stanowi obecnie informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W 2018 r. został rozwinięty o zakres pól obecnych do tej pory w informacji PIT-8C. Stał się w związku z tym znacznie bardziej kompleksową informacją podatkową. Zawiera dane:

  • o przychodach, które wypłacane są przez płatników, czyli osoby odpowiedzialne za obliczenie, pobór i wpłatę zaliczek na podatek oraz
  • o przychodach wypłacanych przez inne podmioty, które nie pełnią rolę płatników a jedynie przekazujących wynagrodzenie; chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wypłat dokonują bez pomniejszania wynagrodzenia o zaliczki na podatek.

Wypełniając PIT-11 za 2018 skorzystać należy z wersji 24 formularza. Przekazywane w trakcie roku informacje PIT-11 mogły zostać wydane w wersji 23. 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-11 (24)Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Formularz do rozliczenia za 2018 r.

Kwoty wypłacane przez płatników ująć należy w części E, natomiast kwoty wypłacane przez inne podmioty niepobierające zaliczki – w części F.

Część E informacji PIT-11

W kol. B wykazać należy przychód w kwotach należnych lub postawionych do dyspozycji. Nie należy ujmować kwot nieprzekazanych pracownikowi za okresy przepracowane, z tytułu których wypłaty nie są jeszcze wymagalne.

W kol. C ująć należy koszty należne w zależności od źródła przychodów. Koszty nie mogą się łączyć. W przypadku kosztów ryczałtowych przestrzegać należy reguł ograniczeń – dla pracowników dojeżdżających i miejscowych, podstawą jest w tym zakresie stan wskazany w oświadczeniu co do miejsca zamieszkania pracownika w trakcie miesiąca wykonywania umowy o pracę. Zmiana adresu po zakończeniu roku lub po ustaniu zatrudnienia nie wpływa na kwestie naliczania kosztów.

W przypadku pozycji dotyczących kosztów autorskich – 35, 61, 50 – jeśli ustalane są w wartości 50% należy pamiętać, by ich łączny limit nie przekroczył 85.528 zł. Koszty powyżej limitu nie są w ogóle ustalane, nie nalicza się ich. W przypadku złożenia oświadczenia przez pracownika już od okresu następnego po okresie takiego złożenia kosztów autorskich się nie stosuje w ogóle. Należy również zwrócić uwagę, czy w 2018 r. wypłacane kwoty wynikały z czynności wykonywanych w ramach branż uprawnionych do podwyższanych kosztów autorskich. W przypadku błędnie zastosowanych kosztów:

  • z winy działań wypłacającego - PIT-11 wystawiać należy zgodnie z kosztami zastosowanymi w trakcie roku, nawet jeśli liczone były one nieprawidłowo; w wypłatach które wystąpią z tego tytułu na bieżąco – ująć należy na bieżąco,
  • z winy otrzymującego świadczenie - PIT-11 wystawiać należy zgodnie z kosztami zastosowanymi w trakcie roku, nawet jeśli liczone były one nieprawidłowo – za ewentualne zaniżone zaliczki odpowiedzialność poniesie otrzymujący wypłatę wykazana na PIT-11,
  • wszelkie inne korekty wynikające z wynagrodzeń rozliczanego roku a dokonywane w wypłatach w roku kolejnym, nie są ujmowane w PIT-11 za ten rozliczany rok, lecz w roku faktycznych zmian w wynagrodzeniu (w roku wykonania korekt kwotowych).

Naliczać należy wyłącznie koszty ryczałtowe obejmujące wypłacane kwoty. Może wystąpić sytuacja, w której pracownik nie uzyskuje wynagrodzenia, gdyż przeniesione jest ono na kolejne okresy następnego roku, lecz koszty ryczałtowe mu przysługują już w trakcie roku. Pracownik pracujący np. 12 miesięcy i otrzymujący wynagrodzenie za 11 miesięcy – powinien w Pit-11 otrzymać koszty ryczałtowe za 11 miesięcy, lecz we własnym PIT rocznym może ująć koszty faktycznie należne (czyli za cały okres pracy, za 12 miesięcy). W przypadku kosztów procentowych, nalicza się je odpowiednio od wynagrodzenia i nie ma znaczenia faktyczny czas wykonywania zleceń/pracy.

W kolumnie F wpisać należy wyłącznie zaliczki pobrane, nie muszą być one jeszcze wpłacone na rzecz organu skarbowego. Zaliczki od wynagrodzenia wypłacanego w trakcie roku ujmuje się w danym roku, natomiast zaliczki pobierane w roku kolejnym – w związku z wypłatą w tym kolejnym roku wynagrodzeń za okresy przepracowane w poprzednim – rozliczanym roku – nie ujmuje się w roku rozliczanym, lecz w tym roku następnym.  

Część F informacji PIT-11

Wpisać należy przychody m.in. z:

  • umów o pomocy przy zbiorach, z nianią – umowa uaktywniająca, zasiłków chorobowych wypłacanych przez zleceniodawców (w przypadku umów o pracę, kwota zasiłku trafia do odpowiedniego wiersza w części E).

Te i inne tytuły, które nie powodują po stronie płatnika obowiązku poboru zaliczki na podatek – wykazuje się kwoty faktycznie wypłacone lub faktycznie postawione do dyspozycji świadczeniobiorcy.

Część G informacji PIT-11

Przeniesiona została w 2018 r. w znaczącej części z PIT-8C. W poz. 82 wpisujemy wyłącznie kwotę zwolnionego stypendium (nadwyżkę ponad kwotę zwolnioną – tj. ponad 3800, płatnik ujmuje w części E w wierszu inne źródła. Kwoty zwolnionej z poz. 82 podatnik nie przepisuje do PIT rocznego, kwota ta jest zwolniona z podatku i nie wpływa na jego rozliczenie podatkowe.

Poz. 83 i 84 wypełniamy pełną kwotą wypłacanego przychodu (nie pobiera się zaliczki a podatnik nie ujmuje ich w PIT rocznym, kwoty są zwolnione z podatku). W poz. 83 wpisać należy otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego.

W poz. 84  wpisać należy dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy.

PIT-R do PIT-11

Informacja PIT-R nie jest załącznikiem do PIT-11, można ją składać i przekazywać niezależnie. Jest informacją o wartości :

  • diety i inne należności za czas - podróży osoby niebędącej pracownikiem - z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej – zwolnienie bez limitu kwotowego – cała kwota wpisywana w kol. C PIT-R;
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty wypłaconej w 2018 r. - 3000 zł – kol. D PIT-R;

Termin przekazywania PIT-11 za 2018 r.

Informacja PIT-11 trafić musi do urzędu skarbowego o miesiąc wcześniej niż w przypadku rozliczeń podatkowych roku poprzedniego – 2017. Przekazuje się ją w 2019 r.:

  • do końca stycznia - dla informacji składanych urzędowi skarbowemu;
  • do końca lutego – dla informacji przesyłanych podatnikowi;

Informację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Natomiast doręczenie jej pracownikom i zatrudnionym odbywa się w dowolnej formie, nie musi to być informacja elektroniczna.

Dla przesyłania PIT-11 w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny jeśli przekazuje ją podmiot inny niż osoba fizyczna. W przeciwnym wypadku wystarczający jest dla wysyłki zestaw danych autoryzacyjnych. Jeżeli PIT-11 przygotowuje pełnomocnik, to musi on używać podpisu elektronicznego. W tym wypadku niezbędne jest również złożenie druku pełnomocnictwa UPL-1 przed urzędem skarbowym.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczneHOT