Pomoc eksperta

Płatnik podatku PIT

PIT-11

Przy wypełnianiu druku PIT-11 za rok 2014 należy zwrócić szczególną uwagę na formę wysyłki. O ile zasady sporządzania druku nie uległy zmianie, możliwe sa modyfikacje co do terminu jego wysłania oraz formy (papierowej lub elektronicznej) jego wysyłki. PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów.

UWAGA! Nowe terminy składania deklaracji

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, złożyć je do urzędu skarbowego musi do 2 lutego 2015 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną - termin wydłuża się do 2 marca 2015 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R składa się do urzędu skarbowego do 2 marca 2015 r. i zachować można wyłącznie formę elektroniczną.

Te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 2 marca 2015 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru).

Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8AR, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.

Informację PIT-11 przekazuje się wyłącznie, gdy nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku za podatnika. Jeżeli np. płatnik za podatnika wystawia PIT-40 lub PIT-40A, to płatnik nie wysyła jeszcze dodatkowo PIT-11.

PIT-11 nie wysyła się, jeśli podatnik przekaże przed 10 stycznia 2015 r. PIT-12. W sposób szczególny wygląda wystawianie PIT-40A/11A przez zakład rentowy.

Na PIT-11 nie ujmuje się wypłat z tytułu umów zlecenie i innych umów rozliczanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek w takim przypadku pobierany jest ryczałtowo – w kwocie 18% przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

 

 

Płatnik PIT-11
PIT-11 przesyła: Podstawa wystawienia PIT-11
Zakład pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawca przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
Nabywca praw autorskich przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiście przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
Organ arbitrażowy przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi
Odpowiednie organy i urzędy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
Odpowiednie organy i urzędy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R)
Osoby prawne przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
Podmioty zatrudniające przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Organy rentowe od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A);
Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent
Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłacanych przez nie stypendiów
Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Areszty śledcze oraz zakłady karne od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
Spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni
Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy

 

Organy rentowe i PIT-11A

W przypadku organów rentowych wypłaty dotyczyć mogą emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych

Standardowo organy nie wysyłają PIT-11A tylko PIT-40A, czyli roczne rozliczenie podatku. Inaczej jest w przypadku podatników:

  • w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek przez organ rentowy;
  • którym zaliczki były ustalane dla osób rozliczających się wspólnie lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z takiego zamiaru opodatkowania
  • w stosunku do których, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tych przypadkach organ rentowy wystawi PIT-11A. Ponadto PIT-11A wystąpi w przypadkach wypłat przez organ rentowy kwot innych niż emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne oraz renty socjalne.

Organy rentowe wystawią PIT-11A np. przy wypłacie zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń zwolnionych z opodatkowania. Podobnie PIT-11A wystawiony będzie z tytułu:

  • rent przyznanych na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  • dochodów z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Tomasz (27-06-2015 22:02:40)
Temat: Zapomniałem odliczyc składki zdrowotnej.
Witam. Pracuje na pełny etat + własna DG. Zapomniałem sobie odpisać od podatku składkę zdrowotną przez co nie dostałem zwrotu. Złożę korektę, ale nie wiem co napisać...pokaż całą treść
Witam. Pracuje na pełny etat + własna DG. Zapomniałem sobie odpisać od podatku składkę zdrowotną przez co nie dostałem zwrotu. Złożę korektę, ale nie wiem co napisać w uzasadnieniu. Czy napisane musi być jakoś prawnie czy po prostu "bo zapomniałem". zwiń
Autor: ania6969 (11-04-2015 23:15:32)
Temat: brak pitu11 i rozliczenie roczne
jeżeli za opiekę nad studentem otrzymałam na konto 87,20 zł, nie dostałam od uczelni PIT11, myślę, że dlatego że umowa opiewała tylko na 120,00 zł to czy...pokaż całą treść
jeżeli za opiekę nad studentem otrzymałam na konto 87,20 zł, nie dostałam od uczelni PIT11, myślę, że dlatego że umowa opiewała tylko na 120,00 zł to czy mam obowiązek doliczyć tę kwotę do mojego zeznania podatkowego?zwiń
Autor: ania (30-03-2015 02:20:07)
Temat: do kiedy
czy jesli dostałam pit 11 z urzedu pracy to do kiedy powinnam sie rozliczyc ??...pokaż całą treść
czy jesli dostałam pit 11 z urzedu pracy to do kiedy powinnam sie rozliczyc ?? zwiń
Autor: Zespół PIT.pl (25-02-2015 13:01:06)
Temat: do yanek
Witamy Pana, zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.pit.pl/pit11-wyslany-omylkowo-droga-papierowa-w-styczniu-2015-nalezy-wyslac-jeszcze-raz-elektronicznie-14492/...pokaż całą treść
Witamy Pana, zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.pit.pl/pit11-wyslany-omylkowo-droga-papierowa-w-styczniu-2015-nalezy-wyslac-jeszcze-raz-elektronicznie-14492/ zwiń
Autor: yanek (09-02-2015 16:21:15)
Temat: pit 11
Czy omyłkowo wysłane pity 11 w formie papierowej z początkiem stycznia 2015 należy złożyć ponownie w formie elektronicznej jakie ewentualne konsekwencje grożą za niedopełnienie odpowiedniej formy przesłania...pokaż całą treść
Czy omyłkowo wysłane pity 11 w formie papierowej z początkiem stycznia 2015 należy złożyć ponownie w formie elektronicznej jakie ewentualne konsekwencje grożą za niedopełnienie odpowiedniej formy przesłania deklaracji?zwiń
Autor: Agnieszka (03-02-2015 12:08:08)
Temat: Termin otrzymania PIT-11
Czy podatnika czekają jakieś konsekwencje jeżeli nie otrzymał odpowiednio wcześniej PIT-11 od płatnika? Ile wcześniej płatnik jest zobowiązany dostarczyć dokument PIT? I czy podatnik ma prawo zażądać...pokaż całą treść
Czy podatnika czekają jakieś konsekwencje jeżeli nie otrzymał odpowiednio wcześniej PIT-11 od płatnika? Ile wcześniej płatnik jest zobowiązany dostarczyć dokument PIT? I czy podatnik ma prawo zażądać odpowiednio wcześniej dostarczenia tego dokumentu?zwiń
Autor: Maja Koszyk (30-01-2015 12:41:44)
Temat: adres PIT 11
Jaki adres należy podać w PIT 11? Tymczasowego zamieszkania, czy zameldowania? Jeśli zamieszkania, czy należy to gdzieś zgłosić?
Autor: Dorota (28-01-2015 08:40:58)
Temat: Pomyłka w tekście?
"Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8C, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). " - PIT 8C powinno...pokaż całą treść
"Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8C, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). " - PIT 8C powinno się wysłać do podatnika. Tak jest również zapisane w Państwa portalu przy informacji o tej deklaracji.zwiń
Autor: M.B. (26-01-2015 23:21:18)
Temat: Do M.G.
PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje ZARÓWNO Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu DO OBU tych podmiotów.
Autor: M. G. (17-01-2015 19:26:34)
Temat: Jak rozlicza się pracownik którego PIT-11 został wysłany elektronicznie?
Jak mam się rozliczyć z podatku skoro biuro rachunkowe wyśle PIT-11 w formie elektronicznej do urzędu? Czy dostanę jakiś druk do wglądu aby móc wypełnić PIT-37? Czy...pokaż całą treść
Jak mam się rozliczyć z podatku skoro biuro rachunkowe wyśle PIT-11 w formie elektronicznej do urzędu? Czy dostanę jakiś druk do wglądu aby móc wypełnić PIT-37? Czy urząd rozliczy mnie sam? Skąd mam wtedy wiedzieć ile mi się należy lub ile muszę zwrócić?zwiń
Autor: Michał (25-12-2014 17:30:03)
Temat: do - Aneta - PIT-11 elektronicznie
Dlatego jest w formie elektronicznej, aby urząd nie musiał ręcznie przeklepywać tysięcy danych do systemu. Dane z biur rachunkowych spływają automatycznie. Małe firmy są jeszcze obsługiwane ręcznie...pokaż całą treść
Dlatego jest w formie elektronicznej, aby urząd nie musiał ręcznie przeklepywać tysięcy danych do systemu. Dane z biur rachunkowych spływają automatycznie. Małe firmy są jeszcze obsługiwane ręcznie i myślę, że jest to dobre rozwiązanie.zwiń
Autor: aneta (05-12-2014 09:35:39)
Temat: [it 11 elektronicznie
balagan z wysylka elektroniczna po co ta zmiana bylo dobrze w formie papierowej ministerstwo nie ma innych problemow
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj