PIT-8C - Płatnik PIT - PITy roczne 2017 - PIT-8C za 2017 rok

Płatnik podatku PIT

PIT-8C

Deklarację PIT-8C płatnik składa do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi.

PIT-8C stosuje się do:

 • dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • dochodów z tzw. innych źródeł, a w szczególności:
  • z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w tym przypadku choć dochód pochodzi z innych źródeł, podatnik nie otrzyma PIT-8C, a płatnik pobierze podatek ryczałtowo i przekaże PIT-8AR, ewentualnie kwota pozostanie zwolniona z opodatkowania), 
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście, którzy sami rozliczają zaliczkę od wypłaconych zasiłków (deklarację sporządzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w związku z wypłatą zasiłków kwalifikowanych do tzw. innych źródeł przychodów; jeżeli wypłaty zasiłków dokonuje ZUS - wystawi PIT-11A, a nie PIT-8C), 
  • alimentów; 
  • stypendiów, 
  • dotacji (subwencji), 
  • dopłat, 
  • nagród i innych nieodpłatnych świadczeń - nienależących jednak do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych (art. 12), działalności wykonywanej osobiście (art. 13), działalności gospodarczej (art. 14) lub z kapitałów pieniężnych (art. 17).
Deklaracja Pobierz Opis deklaracji
PIT-8C (8) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8C a zasiłki

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (poza osobami uprawnionymi do zasiłków po zakończeniu okresu ubezpieczenia),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

W PIT-8C nie wpisuje się wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego pracownika (te trafiają do PIT-11), jedynie zasiłek chorobowy zleceniobiorcy i innych prowadzących działalność wykonywaną osobiście. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy pracownika jest elementem świadczenia ze stosunku pracy, zatem standardowo trafiają one do PIT-11.

W przypadku zasiłków z ZUS podatnik otrzyma PIT-11A lub PIT-40A.

Nie podlega ujęciu w PIT-8C wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby w przypadku, gdy podatnik błędnie obliczył podstawę takiego wynagrodzenia (jest to wyrównanie wynagrodzenia chorobowego – czyli ujmuje się je w PIT-11).
PIT-8C będzie wystawiony przy odsetkach od kwot zaniżonych zasiłków chorobowych i macierzyńskich, czy w przypadku kwot wyrównania takich zasiłków. Nie uznaje się tych odsetek lub świadczeń za świadczenia, od którego płatnik jest zobowiązany faktycznie pobierać zaliczkę, choć są przychodem z innych źródeł (podobnie - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPB2/415-1656/08/BD).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 (tj. między innymi ze stosunku pracy). Zasiłków nie kwalifikuje się jednak jako wynagrodzenia ze stosunku pracy. Stąd takie odsetki od zasiłków podlegają opodatkowaniu.

W przypadku zaległego zasiłku chorobowego, w PIT-8C wpisuje się zarówno kwotę zasiłku, jak i kwotę odsetek od tak zaległego zasiłku. Kwoty te nie trafiają do PIT-11, gdyż nie stanowią elementu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PIT-8C a napiwki

Wypłata napiwków przekazanych ze strony zakładu pracy (klient przekazuje napiwek do kasy zakładu pracy, a następnie dopiero trafia on do kelnera, np. ze wspólnej puli napiwkowej), podlegają wypłacie jako element stosunku pracy, zlecenia itp. Nie wystawia się PIT-8C, tylko PIT-11. Wyjątkiem jest przypadek, gdy:

 • napiwki są wypłacane nie ze wspólnej puli, lecz pracodawca jedynie pośredniczy w przekazaniu napiwków, kwota ta stanowi wówczas przychód z innych źródeł;
 • napiwki trafiają bezpośrednio od klienta do kelnera (napiwek do ręki), płatnikiem pozostaje wówczas klient i on powinien – przynajmniej teoretycznie, zadbać o PIT-8C (warto zauważyć odrębność napiwku od darowizny, napiwek przekazany został nie pod tytułem dartym, lecz za wykonanie pewnych świadczeń na rzecz klienta).

PIT-8C a stypendium

Począwszy od rozliczenia za 2011 r., kwoty uzyskiwane z tytułu stypendiów umieszcza się w deklaracji PIT-8C, a nie jak dotychczas w PIT-8S. W deklaracji wykazać należy:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł (kwoty zwolnione z podatku należy również wykazać w deklaracji; zaliczkę pobiera się tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną; jeżeli płatnik wypłaca jedynie stypendia zwolnione, czyli o wartości do 3.800 zł rocznie, to nie musi sporządzać PIT-8C).

PIT-8C a nagrody

Nie wszystkie nagrody wymagają PIT-8C. Płatnik nie złoży PIT-8C (zamiast niej deklaracja PIT-11 itp.), ewentualnie nie wystąpi żadna deklaracja w przypadku:

 • nagród pracowniczych, premii, nagród za efekty pracy, nagród jubileuszowych (przychody ze stosunku pracy, ewentualnie świadczenia w naturze w działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa (przychód z działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród otrzymywanych przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą premiową (stanowią przychód przedsiębiorcy z działalności gospodarczej).

W przypadku, gdy podatek pobierany jest w kwocie zryczałtowanej (art. 30, art., 30a ustawy o PIT), płatnik wystawi PIT-8AR, a nie PIT-8C.

Świadczenie zwolnione z opodatkowania a PIT-8C

Świadczenia zwolnione z opodatkowania nie podlegają wyszczególnieniu w PIT-8C. Dotyczy to w szczególności:

 • wartość nieodpłatnych świadczeń z innych źródeł przychodów, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;
 • odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych;
 • świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłków porodowych otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanych z funduszów związków zawodowych;
 • wypłat środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazanych na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.

ZFŚS a PIT-8C

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Kwoty świadczeń są elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy, ponadto o ile podlegają zwolnieniu nie będą wykazywane w PIT-11.

UWAGA! Terminy składania deklaracji

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, złożyć je do urzędu skarbowego musi do 31 stycznia 2018 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną - termin wydłuża się do 28 lutego 2018 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R składa się do urzędu skarbowego do 28 lutego 2018 r. i zachować można wyłącznie formę elektroniczną.

Te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 28 lutego 2018 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru).

Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8AR, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.