PIT-8C

08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

Deklarację PIT-8C płatnik składa do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi.

PIT-8C stosuje się do:

 • dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • dochodów z tzw. innych źródeł, a w szczególności:
  • z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w tym przypadku choć dochód pochodzi z innych źródeł, podatnik nie otrzyma PIT-8C, a płatnik pobierze podatek ryczałtowo i przekaże PIT-8AR, ewentualnie kwota pozostanie zwolniona z opodatkowania), 
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście, którzy sami rozliczają zaliczkę od wypłaconych zasiłków (deklarację sporządzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w związku z wypłatą zasiłków kwalifikowanych do tzw. innych źródeł przychodów; jeżeli wypłaty zasiłków dokonuje ZUS - wystawi PIT-11A, a nie PIT-8C), 
  • alimentów; 
  • stypendiów, 
  • dotacji (subwencji), 
  • dopłat, 
  • nagród i innych nieodpłatnych świadczeń - nienależących jednak do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych (art. 12), działalności wykonywanej osobiście (art. 13), działalności gospodarczej (art. 14) lub z kapitałów pieniężnych (art. 17).
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-8C (8)Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8C a zasiłki

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (poza osobami uprawnionymi do zasiłków po zakończeniu okresu ubezpieczenia),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

W PIT-8C nie wpisuje się wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego pracownika (te trafiają do PIT-11), jedynie zasiłek chorobowy zleceniobiorcy i innych prowadzących działalność wykonywaną osobiście. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy pracownika jest elementem świadczenia ze stosunku pracy, zatem standardowo trafiają one do PIT-11.

W przypadku zasiłków z ZUS podatnik otrzyma PIT-11A lub PIT-40A.

Nie podlega ujęciu w PIT-8C wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby w przypadku, gdy podatnik błędnie obliczył podstawę takiego wynagrodzenia (jest to wyrównanie wynagrodzenia chorobowego – czyli ujmuje się je w PIT-11).
PIT-8C będzie wystawiony przy odsetkach od kwot zaniżonych zasiłków chorobowych i macierzyńskich, czy w przypadku kwot wyrównania takich zasiłków. Nie uznaje się tych odsetek lub świadczeń za świadczenia, od którego płatnik jest zobowiązany faktycznie pobierać zaliczkę, choć są przychodem z innych źródeł (podobnie - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPB2/415-1656/08/BD).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 (tj. między innymi ze stosunku pracy). Zasiłków nie kwalifikuje się jednak jako wynagrodzenia ze stosunku pracy. Stąd takie odsetki od zasiłków podlegają opodatkowaniu.

W przypadku zaległego zasiłku chorobowego, w PIT-8C wpisuje się zarówno kwotę zasiłku, jak i kwotę odsetek od tak zaległego zasiłku. Kwoty te nie trafiają do PIT-11, gdyż nie stanowią elementu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PIT-8C a napiwki

Wypłata napiwków przekazanych ze strony zakładu pracy (klient przekazuje napiwek do kasy zakładu pracy, a następnie dopiero trafia on do kelnera, np. ze wspólnej puli napiwkowej), podlegają wypłacie jako element stosunku pracy, zlecenia itp. Nie wystawia się PIT-8C, tylko PIT-11. Wyjątkiem jest przypadek, gdy:

 • napiwki są wypłacane nie ze wspólnej puli, lecz pracodawca jedynie pośredniczy w przekazaniu napiwków, kwota ta stanowi wówczas przychód z innych źródeł;
 • napiwki trafiają bezpośrednio od klienta do kelnera (napiwek do ręki), płatnikiem pozostaje wówczas klient i on powinien – przynajmniej teoretycznie, zadbać o PIT-8C (warto zauważyć odrębność napiwku od darowizny, napiwek przekazany został nie pod tytułem dartym, lecz za wykonanie pewnych świadczeń na rzecz klienta).

PIT-8C a stypendium

Począwszy od rozliczenia za 2011 r., kwoty uzyskiwane z tytułu stypendiów umieszcza się w deklaracji PIT-8C, a nie jak dotychczas w PIT-8S. W deklaracji wykazać należy:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł (kwoty zwolnione z podatku należy również wykazać w deklaracji; zaliczkę pobiera się tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną; jeżeli płatnik wypłaca jedynie stypendia zwolnione, czyli o wartości do 3.800 zł rocznie, to nie musi sporządzać PIT-8C).

PIT-8C a nagrody

Nie wszystkie nagrody wymagają PIT-8C. Płatnik nie złoży PIT-8C (zamiast niej deklaracja PIT-11 itp.), ewentualnie nie wystąpi żadna deklaracja w przypadku:

 • nagród pracowniczych, premii, nagród za efekty pracy, nagród jubileuszowych (przychody ze stosunku pracy, ewentualnie świadczenia w naturze w działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa (przychód z działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród otrzymywanych przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą premiową (stanowią przychód przedsiębiorcy z działalności gospodarczej).

W przypadku, gdy podatek pobierany jest w kwocie zryczałtowanej (art. 30, art., 30a ustawy o PIT), płatnik wystawi PIT-8AR, a nie PIT-8C.

Świadczenie zwolnione z opodatkowania a PIT-8C

Świadczenia zwolnione z opodatkowania nie podlegają wyszczególnieniu w PIT-8C. Dotyczy to w szczególności:

 • wartość nieodpłatnych świadczeń z innych źródeł przychodów, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;
 • odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych;
 • świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłków porodowych otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanych z funduszów związków zawodowych;
 • wypłat środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazanych na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.

ZFŚS a PIT-8C

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Kwoty świadczeń są elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy, ponadto o ile podlegają zwolnieniu nie będą wykazywane w PIT-11.

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzedu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).