Jak rozliczyć PIT-8C?

08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

Deklarację PIT-8C płatnik składa do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2019 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2020 roku!

PIT-8C stosuje się do:

  • dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również z objęcia 
  • dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Nie należy na PIT-8C wykazywać dochodów z tzw. innych źródeł, od 2019 r. trafiają one na PIT-11.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-8C (10)Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

 

Na PIT-8C nie wykazuje się wszystkich przychodów kapitałowych.  Przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. W efekcie mogą stanowić one np. przychó z umowy o pracę, zlecenie, inne źródła. Tego rodzaju świadczenia w nautrze należy zatem rozliczać osobno. 

 

PIT-8C za 2019 r. rodzaje przychodów

 

Informacja PIT-8C przekazywana w 2020 roku nie zawiera pól dotyczących tzw. innych źródeł przychodów - pola te zostały przeniesione do informacji PIT-11. PIT-8C przekazywać należy wyłącznie w związku z rozliczeniami przychodów z kapitałów pieniężnych. 

PIT-8C jak co roku przygotowują biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo. PIT-8C trafia do udziałowców i wspólników spółek handlowych, w związku z obrotem pozagiełdowym udziałami i akcjami. PIT-8C stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych na PIT-38, w którym wykazać należy kwoty ujęte na PIT-8C i obliczyć samodzielnie wartość należnego podatku. W przypadku podmiotów zagranicznych PIT-38 sporządza się samodzielnie, nie mają one bowiem obowiązku przesyłać PIt-8C w związku z zagranicznymi inwestycjami kapitałowymi. 

Podatek pobierany ryczałtowo nie zostanie ujęty na PIT-8C (np. z tytułu lokowania w funduszach inwestycyjnych). Rozliczanie przychodów poprzez instytucje finansowe spoza Polski może powodować obowiązek samodzielnego ustalenia przychodów i kosztów w PIT-38. Instytucje nie posiadające siedziby w RP nie mają obowiązku przygotowania PIT-8C. 

 

 

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzedu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

PIT-8C w 2019 r. nie służy już do deklarowania innych przychodów, w szczególności stypendiów lub kwot, z tytułu których wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek (zwolnionych z podatku). PIT-8C za 2018 r. związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła - kapitały pieniężne ...

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37