Jak rozliczyć PIT-8C?

Redakcja PIT.pl

Deklarację PIT-8C płatnik składa do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym  (do 31 stycznia 2024 r.). Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi. Z tym, że termin przekazania podatnikowi mija z końcem lutego (29 lutego 2024 r.).

PIT-8C stosuje się do:

  • dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również z objęcia 
  • dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Rozliczenie PIT-8C

Źródło: shutterstock

Nie należy na PIT-8C wykazywać dochodów z tzw. innych źródeł, od 2019 r. trafiają one na PIT-11.

Jakie informacje zawiera druk PIT-8c?

Na PIT-8C nie wykazuje się wszystkich przychodów kapitałowych. Przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. W efekcie mogą stanowić one np. przychodów z umowy o pracę, zlecenia, inne źródła. Tego rodzaju świadczenia w nautrze należy zatem rozliczać osobno. 

PIT-8C za 2023 r. - rodzaje przychodów

Informacja PIT-8C przekazywana w 2024 roku nie zawiera pól dotyczących tzw. innych źródeł przychodów - pola te zostały przeniesione do informacji PIT-11. PIT-8C przekazywać należy wyłącznie w związku z rozliczeniami przychodów z kapitałów pieniężnych. 

PIT-8C jak co roku przygotowują biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo. PIT-8C trafia do udziałowców i wspólników spółek handlowych, w związku z obrotem pozagiełdowym udziałami i akcjami. PIT-8C stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych na PIT-38, w którym wykazać należy kwoty ujęte na PIT-8C i obliczyć samodzielnie wartość należnego podatku. W przypadku podmiotów zagranicznych PIT-38 sporządza się samodzielnie, nie mają one bowiem obowiązku przesyłać PIt-8C w związku z zagranicznymi inwestycjami kapitałowymi. 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-8C (11)aktywny skoroszyt excell

Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

Podatek pobierany ryczałtowo nie zostanie ujęty na PIT-8C (np. z tytułu lokowania w funduszach inwestycyjnych). Rozliczanie przychodów poprzez instytucje finansowe spoza Polski może powodować obowiązek samodzielnego ustalenia przychodów i kosztów w PIT-38. Instytucje nie posiadające siedziby w RP nie mają obowiązku przygotowania PIT-8C. 

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

Najczęściej zadawane pytania

1. Czego dotyczy PIT-8C?

PIT-8C jest informacją o wartości dochodów ze źródła jakim są kapitały pieniężne, wypłacanych przez płatników (dochody z giełdy, inne zbycie udziałów, nabycie udziałów za niektóre wkłady niepieniężne). PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego wypłaty dokonywano.

2. Kto wypełnia PIT-8C?

Płatnik podatku, czyli ten, kto odprowadzał zaliczki za podatnika np. biuro maklerskie.

3. Kto wystawia PIT-8C?

PIT-8C jak co roku przygotowują biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo. PIT-8C trafia do udziałowców i wspólników spółek handlowych, w związku z obrotem pozagiełdowym udziałami i akcjami.

4. Czy PIT-8C trzeba rozliczyć w PIT-37?

Nie, informacje z PIT-8C trafiają do PIT-38. Dochodów wykazanych w deklaracji PIT-8C nie ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 z tytułu prowadzonej działalności. Ma to związek z faktem, że dochody, które znajdują się w PIT-8C, opodatkowane są stawką 19% i muszą zostać rozliczone na określonym przez ustawodawcę druku zeznania rocznego.

5. Ile wynosi podatek od akcji?

Stawka podatku wynosi 19%. Jeśli poniesione przez ciebie koszty uzyskania przychodów są wyższe niż uzyskany ze sprzedaży przychód, oznacza to, że poniosłeś stratę. W takim przypadku nie płacisz podatku.

6. Jak rozliczyć PIT-8C z biura maklerskiego?

Na podstawie zawartych tam informacji należy wypełnić deklarację PIT-38 do końca kwietnia.

7. Jak rozliczyć PIT-38 bez PIT-8C?

Jeżeli nie otrzymałeś PIT-8C, zrób to na podstawie innych dokumentów, w których znajdziesz takie dane. Jeśli nie jesteś tego pewien, załącz stosowną informację przy składaniu PIT-38. 2024 to rok, w którym musisz to zrobić, gdy osiągnąłeś dochody ze zbycia papierów wartościowych czy udziałów w spółkach w ubiegłym roku.

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

PIT-8C w 2019 r. nie służy już do deklarowania innych przychodów, w szczególności stypendiów lub kwot, z tytułu których wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek (zwolnionych z podatku). PIT-8C za 2018 r. związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła - kapitały pieniężne ...

Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37