PIT-4R

Redakcja PIT.pl

Druk PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia.

Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik nie zostanie powiadomiony o tym, czy pracodawca lub inny płatnik przesłał PIT-4R

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-4R (12)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Deklarację składać należy do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według:

  • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
  • miejsca prowadzenia działalności płatnika albo
  • miejsca siedziby płatnika.

Rozliczenie PIT-4R
Źródło: shutterstock.com

W przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Gdy stosunek prawny z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia (np. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku lub po jego zakończeniu, lecz przed końcem stycznia roku następnego), PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym. W szczególności nie składa się wniosku o wcześniejsze wysłanie PIT-4R do urzędu lub nie wysyła go łącznie z PIT-11 wysłanym pracownikowi wcześniej, na jego żądanie.

Płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek na rzecz urzędu skarbowego. Z reguły wpłaty na rzecz urzędu dokonuje się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (za miesiąc, w który zaliczki zostały pobrane).

W PIT-4R deklaruje się zaliczki należne za dane miesiące, nie zaliczki wpłacone do urzędu skarbowego. Nie deklaruje się również zaliczek wpłaconych w danym miesiącu do urzędu (np. zaliczkę za wynagrodzenie za listopad pobraną w grudniu wpłaca się do urzędu do 20 stycznia – deklaruje się ją w PIT-4R jako zaliczkę należną za grudzień). 

 

Uwaga!

Kwoty pobranych zaliczek podlegające wpłacie na rzecz urzędu skarbowego obniża się o wartość wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat zaliczek, która wynosi 0,6%  kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

W PIT-4R informuje się również o liczbie zatrudnionych podatników, których dotyczą należne zaliczki na podatek. Deklaracja dotyczy wszystkich przypadków, w których w danym okresie pobiera się zaliczki. Liczba ta może zatem ulegać zwiększeniu również o podatników, którzy nie są już zatrudnieni, lecz w stosunku do których nadal pobiera się zaliczki na podatek.

Nie należy składać zerowego PIT-4R. Nie złożą go również podatnicy, którzy zaliczki opłacają wyłącznie za siebie.

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia (do 31 stycznia 2024 r.) do urzędu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (do 29 lutego 2024 r.). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego (do 29 lutego 2024 r.) w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest podatek PIT-4R?

Druk PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Wypełnia ją elektronicznie płatnik PIT (pracodawca) i online wysyła do urzędu skarbowego.

2. Jaka jest różnica między PIT-4 a PIT-4R?

Obecnie nie ma druku PIT-4. Jest tylko PIT-4R. Miesięczną deklarację PIT-4 zastąpiono deklaracją roczną PIT-4R. Ustawowo nałożony termin na przekazanie jej do urzędu skarbowego został wyznaczony do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Obowiązujący jej wzór oznaczano jako PIT-4R.

3. Kto składa PIT-4R?

Płatnik podatku PIT, ale nie ten, co opłaca zaliczki sam za siebie.

4. Kiedy nie trzeba składać PIT-4R?

Jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat rodzących obowiązek poboru zaliczek, deklaracji nie trzeba wypełniać i składać. Podobnie nie musi składać tej deklaracji podatnik, który nie zatrudnia nikogo, zatem opłaca składki wyłącznie za siebie

5. Jak rozliczyć PIT-4R?

W PIT-4R wpisać należy w poszczególne miesiące sumę należnych za dany miesiąc zaliczek od wszystkich pracowników – z podziałem na poszczególne źródła. Zaliczkę za wynagrodzenie za listopad pobraną w grudniu wpłaca się do urzędu do 20 stycznia - deklaruje się ją w PIT-4R jako zaliczkę należną za grudzień.

6. Czy PIT-4R wysyła się do urzędu skarbowego?

Tak, deklarację roczną PIT-4R o zaliczkach na podatek dochodowy wysyła się tylko do urzędu skarbowego.

7. Jak wykazać w PIT-4R nadpłatę podatku?

Kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące należy wykazać w PIT-4R w części C w wierszu 11. W miesiącach, za które wpłata zaliczki na podatek miała miejsce po terminie lub zaliczka została wpłacona w niepełnej kwocie należy zostawić puste pole.

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Deklaracja roczna PIT-4R ma dostarczyć urzędowi skarbowemu informacje o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz fiskusa przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracji co do zasady wskazuje się informacje o faktycznie przekazanych ...

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?

Do obowiązków płatnika należy wyliczenie, pobranie i wpłacanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczki zostały pobrane ...

Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?