PIT-8AR

Redakcja PIT.pl

Deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia. Druk PIT-8AR przesyła się do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie urzędu właściwego podatnikowi.

PIT-8AR jest deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, pobieranym w przypadku, gdy podatnik dodatkowo nie musi składać zeznania z tym zryczałtowanym podatkiem związanego.

PIT-8AR - rozliczenie
Źródło: shutterstock.com

Odpowiednio PIT-8AR obejmuje należności osób zagranicznych w przypadku podatku pobieranego ryczałtowo (art. 29 ustawy o PIT).

Uwaga

PIT-8AR składają płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów - wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Jeżeli rozliczenie dotyczy przedsiębiorcy czy rolnika ryczałtowego, przychody rozliczają oni samodzielnie, nie należy wystawiać PIT-8AR, pod warunkiem, że dany przychód dotyczy tych źródeł przychodów.

Uwaga

W deklaracji PIT-8AR należy wykazać pobrany podatek w miesiącach, w których zostały wypłacone dochody z danego źródła.

Przychody w PIT-8AR

Deklarację PIT-8AR składa się w związku:

 • z wygranymi w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 (kwot zwolnionych z opodatkowania);
 • ze świadczeniami otrzymanymi przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 (kwot zwolnionych z opodatkowania);
 • ze świadczeniami pieniężnymi otrzymywanymi po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech;
 • wynagrodzeniami za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego;
 • z wypłątami, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (działalność wykonywana osobiście), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

W przypadku dochodów z kapitałów pieniężnych, PIT-8AR obejmuje:

 • przychody z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 • przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 • przychody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (patrz niżej),
 • dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
 • dochody wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59;
 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
 • dochody z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 • dochody od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;
 • dochody oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
 • dochody uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
 • dochody z tytułu wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych.
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-8AR (11)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
 • dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
 • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Kwoty zwolnione z opodatkowania a PIT-8AR

Nie ma obowiązku przekazywać PIT-8AR i pobierać ryczałtowego podatku w przypadku świadczeń zwolnionych z opodatkowania, takich jak:

 • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu- jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.000 zł,
 • nagrody związane ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł – zwolnienie z podatku nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; PIT-8AR nie wystawia się jednak przychód w działalności należy rozpoznać;
 • wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • zapomogi otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;
 • świadczenia rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w miejsce tych świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł.

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzedu skarbowego. Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy). 

Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).  

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obecna szósta wersja deklaracji PIT-8AR (6) dotyczy przychodów/dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?