Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-8AR

  PIT-8AR za 2018 r. - dla kogo? Jak wypełnić?

  Łukasz Wieszczeczyński 20.12.2018 09:40 (aktualizacja: )

  Adwokat Łukasz Wieszczeczyński www.adwokaci-twz.plPIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,  obecna szósta wersja deklaracji PIT-8AR (6) dotyczy przychodów/dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

  Deklaracja powinna być złożona przez tych płatników (wymienionych w art. 41 ustawy o PIT), którzy są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych przez siebie wypłat (świadczeń) lub postawianych do dyspozycji podatników posiadaczy rachunku zbiorczego, pieniędzy lub wartości pieniężnych, a także przez spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy.

  Do kiedy złożyć deklarację?

  Terminy na złożenie deklaracji są następujące:

  • do 31 stycznia następującego po roku podatkowym
  • do dnia zaprzestania działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego.

  Jak złożyć deklarację?

  Od roku 2019 deklarację można złożyć jedynie formie elektronicznej.

  Formularze mogą zostać przesyłane przy pomocy:

  1. formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów (pobranego ze strony portalpodatkowy.mf.gov.pl) przesłanego w formie e-Deklaracji;

  2. aplikacji/ programu finansowo-księgowego przy wykorzystaniu odpowiedniej struktury logicznej dokumentów w formacie XML (do pobrania ze strony portalpodatkowy.mf.gov.pl).

  Przy czym większość nowoczesnych aplikacji/ programów umożliwia niemal automatyczne wysłanie deklaracji.

  Formularze przesłane elektroniczne podpisane mogą być:

  1. kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w przypadku płatników nie będących osobami fizycznymi;

  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź danymi autoryzującymi w przypadku płatników będących osobami fizycznymi (danymi są numer NIP albo numer PESEL płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A złożonym w roku poprzednim - albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń podatku).

  DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
  PIT-8AR (7)Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

  Formularz może zostać podpisany także przez pełnomocnika za pomocą podpisu elektronicznego. W tym wypadku pełnomocnikowi powinno zostać udzielone stosowne pełnomocnictwo sporządzone na druku UPL-1, który powinien zostać złożony w urzędzie skarbowym - w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP).

  Jak wypełnić PIT 8-AR

   

  Części A i B

  W części A deklaracji wskazany powinien zostać właściwy wg miejsca zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności płatnika Urząd Skarbowy, a także oznaczenie celu złożenia formularza.

  W części B zidentyfikować trzeba płatnika poprzez określenie, czy jest on osobą fizyczną, czy też innym podmiotem, a następnie podanie jego danych oraz numerów identyfikacyjnych.

   

  Część C

  Cześć C deklaracji zawiera 17 wierszy. W wierszach 1-14 wpisać należy każdorazowo w ujęciu miesięcznym wysokości kwot pobranych zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od źródła pochodzenia przychodu.

   

  Wiersz 1. powinien zawierać kwoty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.

   

  W wierszu 2. wpisuje się pobrany zryczałtowany podatek w wysokości 10% od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami.

   

  Wiersz 3. powinno uzupełnić się o kwoty pobranego zryczałtowanego podatku od świadczeń pieniężnych otrzymanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy. W tych wypadkach zryczałtowany podatek wynosi 20%.

   

  Wiersz 4. zawiera pola do uzupełnia wysokości kwot zryczałtowanego podatku przekazanych z tytułu jednorazowego odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej. Także od tych przychodów pobierany jest podatek w wysokości 20%.

   

  W wierszu 5. wpisuje się kwoty podatku pobranego w związku z wypłatami z IKZE, od których pobierany jest podatek w wysokości 10%  należności.

   

  Wiersz 6. zawiera pola, w których wpisuje się kwoty zryczałtowanego podatku za należności osób zagranicznych:

  1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (przychód z działalności wykonywanej osobiście) oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - w wysokości 20% przychodu;

  2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w wysokości 20% przychodu;

  3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych -  w wysokości 10% przychodów;

  4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera –w wysokości 10% przychodów;

  5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - w wysokości 20% przychodu.

  W wierszu 7. wpisuje się kwoty pobranego podatku od odsetek od pożyczek (bez uwzględnienia udzielania pożyczek będącego przedmiotem działalności gosp.) odsetek i dyskont od papierów wartościowych. W tym przypadku powinien zostać pobrany podatek w wysokości 19%.

  Wiersz 8 powinien zawierać wysokości zryczałtowanego (19%) podatku za otrzymane odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.

  Zryczałtowany podatek w takiej  samej stawce pobiera się od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Informacje o wysokości kwot dla każdego miesiąca zawiera się w wierszu 9.

  Wiersz 10. powinien zawierać pobrane kwoty zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych z tytuły udziału w funduszach kapitałowych. W tym wypadku stawka także wynosi 19%.

  W wierszu 11. przy zastosowaniu tej  samej stawki wpisuje się wysokość kwot pobranego zryczałtowanego podatku od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

  Wiersz 12. zawiera pola na wpisanie kwot pobranego podatku od dochodów członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji. Ryczałt określony został na poziomie 19%.

  Od dochodu uzyskanego z tytułu zbycia prawa poboru akcji pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty pobranego podatku wpisane zostać powinny w wierszu 13.

  Wiersz 14. pozwala na pisanie kwot podatku zryczałtowanego z innych tytułów, niż wskazane powyżej.

  Płatnicy musza pamiętać, że kwoty zryczałtowanego podatku wskazane  w wierszach od 6. do 10. i w wierszu 14. powyżej musza być obliczane z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Sumę pobranego zryczałtowanego podatku z każdych wskazanych wyżej tytułów - w ujęciu odpowiednio dla każdego miesiąca - uzupełnia się w pozycjach od 177 do 188 wiersza 15.

   

  W wierszu 16. płatnik wpisuje wysokość wynagrodzenia, jaką mógł pobrać w związku z terminowym wpłacaniem podatku za poszczególne miesiące. Wynagrodzenie takie przewidziane jest w art. 28 Ordynacji podatkowej i wynosi ono w tym przypadku 0,3% kwoty pobranych podatków. 

   

  W wierszu 17. w pozycjach 201-212 wpisane powinny zostać ostateczne kwoty podatku do wypłaty, które określone zostaną po odjęciu od kwot wskazanych w pozycjach wiersza 15. kwoty określonych w pozycjach wiersza 16.

   

  Należy pamiętać o tym, że kwoty podatku i wynagrodzenia przysługujące płatnikom z tytułu terminowej płaty powinny zostać zaokrąglane do pełnych złotych, przy czym kwoty w groszach do  50  pomija się, a kwoty przekraczające 50 groszy (50 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych z wyjątkiem tych, w których  podstawą opodatkowania są:

  1.  odsetki od pożyczek,

  2. odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,

  3. odsetki lub inne przychody o środków pieniężnych na rachunkach podatkowych lub innych form oszczędzania prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.  W wymienionych trzech powyższych przypadkach kwot podatków od nich pobierane zaokrąglane zostają do pełnych groszy w górę.

   

  Część D.

   

  W tej części przewidziane zostało miejsce na podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, względnie pełnomocnika.

  Płatnik PITRozliczenie roczne