Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?

Redakcja PIT.pl

Do obowiązków płatnika należy wyliczenie, pobranie i wpłacanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczki zostały pobrane.

W deklaracji PIT-4R  należy wykazać zaliczki należne za poszczególne miesiące, a nie kwoty zaliczek faktycznie przekazanych do Urzędu Skarbowego.

Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?
Źródło: shutterstock.com

Przykład: Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za 12.2021 pobraną w 12.2021 wpłaca się do Urzędu Skarbowego w terminie do 20.01.2022 r. – deklaruje się ją w PIT-4R jako zaliczkę należną za 12.2021 i tym samym zaliczka ta, pomimo iż wpłacona jest już w 2022 roku, powinna być uwzględniona w PIT-4R za rok 2021.

W przypadku gdy kwota zaliczki należnej różni się od kwoty faktycznie wpłaconej do urzędu skarbowego, w PIT-4R wykazuje się zaliczki należne, natomiast w części D.1. należy wyjaśnić z czego wynika różnica pomiędzy podatkiem pobranym a wpłaconym.

Ważne! Płatnik może obniżyć kwoty pobranych zaliczek podlegające wpłacie na rzecz Urzędu Skarbowego o wartość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa w danym miesiącu.

Wynagrodzenie takie przysługuje tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

  1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych została wpłacona w terminie, tj. do 20 dnia następnego miesiąca;
  2. Zaliczka została wpłacona w pełnej kwocie należnej za dany miesiąc.

Jeśli płatnik chce pomniejszyć kwotę zaliczki przekazywanej do Urzędu Skarbowego, sam powinien wyliczyć kwotę wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku za dany miesiąc i przekazać zaliczkę pomniejszoną o kwotę tego wynagrodzenia.

Kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące należy wykazać w PIT-4R w części C w wierszu 11.  W miesiącach, za które wpłata zaliczki na podatek miała miejsce po terminie lub zaliczka została wpłacona w niepełnej kwocie należy zostawić puste pole.

W części C w wierszu 12 należy wskazać kwoty pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego (część C wiersz 10) pomniejszone o kwoty wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego z części C wiersz 11.

Anna Bech, ekspert ds. księgowości w kancelarii Graś i Wspólnicy

Anna Bech, ekspert ds. księgowości w kancelarii Graś i Wspólnicy

Płatnik PITRozliczenie roczne