Jak rozliczyć PIT-8C?

  Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

  Łukasz Wieszczeczyński

  Adwokat Łukasz Wieszczeczyński www.adwokaci-twz.plInformacja PIT-8C służy przedstawieniu niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. PIT-8C w 2019 r. nie służy już do deklarowania innych przychodów, w szczególności stypendiów lub kwot, z tytułu których wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek (zwolnionych z podatku). PIT-8C za 2018 r. związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła - kapitały pieniężne.

  Część F należy wypełnić w przypadku:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  Obowiązek sporządzenia informacji występuje zarówno w przypadku, gdy podatnik na którego imię sporządzana jest informacja, osiągnął dochód lub wygenerował stratę.

  DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
  PIT-8C (9)Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

  PIT-8C a PIT roczny podatnika

  Po otrzymaniu PIT-8C podatnik wypełnia na jego podstawie PIT-38 lub korzysta z usługi „Twój e-PIT”, w której otrzymuje te same informacje, które zawarte są w jednym lub wielu PIT-8C, które otrzymuje. PIT-38 może zawierać wyższe koszty uzyskania niż te, które wynikają z prawidłowo sporządzonej informacji uzyskanej od płatnika. 

  Część D PIT-8C - informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy

  Płatnik wskazuje w PIT-8C zarówno przychody, jak i koszty uzyskania. Pozycje służą rozliczeniu obrotu od udziałów i akcji nabytych za pieniądze. W tym przypadku w PIT-8C wypełniać należy następująco pozycje:

  Poz. 24-25 - różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów.

  W pozycji przychodów (poz. 24) – wpisuje się sumę przychodów z poszczególnych transakcji, a przychód powstaje w momencie przeniesienia z podatnika na kupującego własności papierów wartościowych, przy czym przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

  W pozycji kosztów (poz. 25) wpisać należy: wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, rozliczane są zatem w chwili sprzedaży udziałów/akcji a nie w chwili nabycia (poniesienia kosztu). Do rozliczeń stosować należy metodę FIFO (nie trzeba przyporządkowywać konkretnych przychodów i konkretnych kosztów).

  Dodatkowo przy księgowaniach d+2 przychód występuje w związku z faktycznym księgowaniem przychodu lub kosztu a nie wyłącznie złożenia zlecenia (dyspozycji) sprzedaży/kupna udziałów/akcji itd.

  Wyjątkiem od powyższych reguł jest sprzedaż krótka. Dochód lub stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:

  • zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
  • na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach.

  Dochodem w przypadku sprzedaży krótkiej jest różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

  Poz. 26 – 27 Realizacja praw wynikających z papierów wartościowych (np. sprzedaż prawa do zysku, prawa do dywidendy, prawa do udziału)

  W poz. 26 wykazuje się przychód z tytułu realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  W poz. 27 wykazać należy wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych  w chwili realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia.

  W efekcie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w dniu realizacji tych praw przez podatnika. Dochodem z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych jest kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu.

  Poz. 28-29 - Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających (np. opcje na akcje, warranty, kontrakty terminowe)

  Pola zawierają różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami. Kosztami są wydatki związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – w chwili realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia.

  Poz. 30-31 Odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) – sprzedaż pozagiełdowa, odbywająca się poza rynkiem

  Wypełnia ją podmiot, w przypadku którego dochodzi do obrotu udziałami spółek, które nie znajdują się w powszechnym obrocie (np. sprzedaż udziałów w spółce z o.o.).

  Poz. 32-33 Objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny (inny miż przedsiębiorstwo lub ZCP), na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartości wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

  Poz. 38 - Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych

  Składający informację wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.); przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym. Przykładem może być sprzedaż w 2018 r. nabytych na rynku wtórnych akcji notowanych na GPW w 2003 r.

  Zaliczka na podatek dochodowy na podstawie PIT-8C

  W PIT-8C nie podaje się zaliczki na podatek dochodowy. W tym zakresie rozliczenie dochodu z kapitałów pieniężnych odbywa się na zasadzie samoopodatkowania. Podatnik sam musi ustalić  wysokość należnego podatku, który opłaca nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.

  Termin przekazywania PIT-8C za 2018 r.

  Informacja PIT-8C trafić musi do urzędu skarbowego o miesiąc wcześniej niż w 2018 r. Przekazuje się ją w 2019 r.:

  • do końca stycznia do urzędu skarbowego;
  • do końca lutego do podatnika.

  Informację PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Nie można przesłać jej w formie dokumentu wydrukowanego. Natomiast doręczenie jej pracownikom i zatrudnionym odbywa się w dowolnej formie, nie musi to być informacja elektroniczna.

  Dla przesyłania PIT-8C w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny jeśli przekazuje ją podmiot inny niż osoba fizyczna. W przeciwnym wypadku posłużyć się można zestawem danych autoryzacyjnych, jednak jeżeli PIT-8C przygotowuje pełnomocnik, to musi on używać podpisu elektronicznego. W tym wypadku niezbędne jest również złożenie druku pełnomocnictwa UPL-1 przed urzędem skarbowym.

  Rozliczenie rocznePłatnik PIT