Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

IFT - jak wypełnić? Otrzymałem IFT - co zrobić?

Łukasz Wieszczeczyński 17.12.2018 12:12 (aktualizacja: )

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński www.adwokaci-twz.plInformacja IFT za 2022 r. dotyczy wyłącznie nierezydentów, którzy uzyskują wynagrodzenia na podstawie innej niż umowa o pracę i umowy pochodne do takiej umowy.  Wystawienie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania odbywa się na ściśle określonych zasadach.

W IFT-1R nie uwzględnia się przychodów z umów o pracę oraz umów pochodnych. Podlegają wykazaniu wyłącznie przychody rozliczane ryczałtowym podatkiem lub  według odpowiedniej stawki wynikającej z umów międzynarodowych – co do zasady niższej niż polski podatek lub pozwalającej na zwolnienie z podatku.

Wypełniając IFT – należy wybrać opcję IFT-1 lub IFT-1R. Jeśli informacja dotyczy całego roku lub jest składana po jego zakończeniu – skreślić należy IFT-1, w przypadku informacji wystawianych na żądanie lub w związku z likwidacją przedsiębiorstwa wypłacającego świadczenia – skreślić IFT-1R.

Podatek na IFT-1R ustala się ryczałtowo – wykazywany jest w IFT przekazywanym do urzędu skarbowego oraz do podatnika oraz na deklaracji PIT-4R, przekazywanej do urzędu skarbowego. Wypełniając IFT-1R ustala się stawkę ryczałtową – polską i należy ją wpisać w wiersz f części D. Dla nierezydenta zastosowanie niższej stawki lub zwolnienia podatkowego wymaga przedstawienia przez niego oryginału certyfikatu rezydencji. W takiej sytuacji płatnik powinien dokonać kopii certyfikatu i posiadać go dla celów kontroli.

Rozliczenie IFT-1/IFT-1R

Źródło: shutterstock

W przypadku polskich stawek podatku, zastosować należy 20% (zasada najczęstsza), 10% lub 19% stawkę – w zależności od tego, o jakie przychody konkretnie chodzi. Stosując zwolnienie wynikające z umowy – wpisać należy kwotę dochodu, która podlegała pod zwolnienie. Zwolnienie wynikać może z przepisów międzynarodowych, jak i krajowych – oba te przypadki należy ująć wskazując kwoty zwolnione z podatku u nierezydenta w kolumnie d części D. Odpowiednio należy wskazać w informacji kwotę podatku pobranego w formie ryczałtu (kolumna f) – zarówno według polskiej stawki, jak i przy zastosowaniu stawki wynikającej z przepisów międzynarodowych, obniżających stawkę w kraju źródła, czyli podatku pobieranego w Polsce.

Przebywanie ponad 183 dni w Polsce lub zmiana ośrodka interesów życiowych w trakcie 2022 r.

IFT-1R wystawia się dla podatników, dla których Polska nie stanowi miejsca rezydencji podatkowej – nie jest centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodkiem interesów życiowych) lub gdy obcokrajowiec nie przebywa tutaj ponad 183 dni w roku. W przypadku zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku płatnik pobiera w trakcie roku podatek ryczałtowy do chwili zmiany rezydencji, natomiast od tego momentu rozlicza taką osobę z zaliczek jak polskiego rezydenta podatkowego. Z końcem roku wystawia natomiast PIT-11 i całość okresu od chwili zmiany rezydencji traktuje na PIT-11 jakby były to przychody rezydenta. W praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje.

Po pierwsze, w pewnym momencie obcokrajowiec zacznie traktować Polskę jako centrum swoich interesów życiowych – wówczas od chwili takiej zmiany jego siedziba zmienia się i dopiero od tej chwili rozliczenia jego przychodów traktowane sa jak i u rezydenta. W tym przypadku za wcześniejszy okres – otrzymać on powinien IFT – jak nierezydent, a za okres od chwili zmiany – PIT-11 – jako polski rezydent podatkowy.

W drugim przypadku obywatel ten staje się polskim rezydentem po 182 dniach przebywania w Polsce – wówczas pobierany wcześniej podatek ryczałtowy traktuje się jako zaliczkę. Zasada ta będzie miała zastosowanie jakoby wstecz – czyli cały pobrany do tej pory przez 182 dni podatek ryczałtowy będzie od tej chwili zaliczką na podatek krajowy, rozliczany standardowo jak u polskiego rezydenta. Z końcem roku w przypadku gdy płatnik pobierał 20% zryczałtowany podatek do momentu przekroczenia okresu 183 dni w roku podatkowym, a w odniesieniu do kolejnych wypłat (po przekroczeniu 183 dni) dokonywanych w tym roku podatkowym stosował stawkę krajową zaliczek 18%, to powinien sporządzić wyłącznie deklarację PIT-4R oraz informację PIT-11. W deklaracji powinien wykazać pobrany zryczałtowany podatek, a w informacji m.in. przychód z umowy zlecenia, od którego wcześniej był pobierany zryczałtowany podatek oraz kwotę tego podatku.

Istnieją wreszcie dwa wyjątki od powyższych zasad rozliczeń poprzez IFT-1R. Po pierwsze, w sytuacji gdy obcokrajowiec przedstawi certyfikat rezydencji innego państwa, to płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy bez względu na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium RP. Natomiast W przypadku obywateli Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, wystawiany jest IFT-1R mimo, że osoby takie mogą samodzielnie rozliczyć się z podatku w Polsce.

Po drugie, wyjątkowym jest rozliczanie świadczenia o łącznej wysokości nieprzekraczającej 200 zł miesięcznie z tytułu umowy zlecenie lub dzieło, gdzie również przy rezydentach podatek pobiera się ryczałtowo, a zamiast PIT-11, przygotowuje się PIT-8AR, który przedstawić należy wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Termin przekazywania IFT-1R za 2022 r.

Informacja IFT jest jedyną deklaracji płatników podatku, których termin przekazywania do urzędów skarbowych nie uległ w 2022 r. skróceniu. IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego:

  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu,
  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi.

Informację IFT-1R przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Nie można przesłać jej w formie dokumentu wydrukowanego. Natomiast doręczenie jej świadczeniobiorcy odbywa się w dowolnej formie, nie musi to być informacja elektroniczna.

Elektroniczna wysyłka wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego u płatnika będącego  podmiotem innym niż osoba fizyczna. W przeciwnym wypadku wystarczający jest dla wysyłki zestaw danych autoryzacyjnych (w tym kwoty przychodu). Jeżeli PIT-11 przygotowuje pełnomocnik, to elementami niezbędnymi są UPL-1 oraz podpis elektroniczny.

Płatnik PITRozliczenie roczne