Pit 0 - Ulga zerowy PIT dla młodych

Iwona Maczalska 19.12.2019 18:37 (aktualizacja: )

Rozliczając przychody uzyskiwane w 2019 roku osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia mają możliwość skorzystania z tzw. zerowego podatku PIT. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy jednak wszystkich form zarobkowania.

Czym jest PIT 0 "zero" dla młodych?

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26. r.ż.

Ulga ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

  1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
  2. Pracy nakładczej,
  3. Spółdzielczego stosunku pracy,
  4. Umów zlecenia.

Oznacza to, że zwolnieniu z PIT nie podlegają m.in.:

  1. Umowy o dzieło,
  2. Studenckie umowy stażowe,
  3. Umowy o praktyki absolwenckie,
  4. Zasiłki: chorobowe, macierzyńskie czy skierowane do osób bezrobotnych.

Uwaga!

Podatnik ma prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu. Nie wpływa to w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi.

35.636,67 zł – limit dochodów uprawniających do zwolnienia z PIT

Zerowy PIT wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. Obowiązywał więc wyłącznie przez ostatnie pięć miesięcy 2019 roku (od sierpnia do grudnia). Aby ustalić obowiązujący w 2019 roku limit należy więc kwotę 85.528 zł podzielić przez 12 miesięcy i pomnożyć przez pięć. Stąd też limit dochodów obowiązujących za 2019 rok wynosi jedynie 35.636,67 zł (5/12*85.528 zł = 35.636,67 zł).

» Zerowy PIT - o ile wzrośnie wynagrodzenie?

Uwaga!

Należy pamiętać, że tzw. zerowy PIT obowiązuje dopiero od 1 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że od przychodów otrzymanych w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2019 roku muszą zostać pobrane zaliczki na podatek PIT według starych zasad. Wyjątek stanowi wynagrodzenie za pracę świadczoną przed 1 sierpnia 2019, za które wypłata nastąpiła już po 1 sierpnia 2019 roku. W tym przypadku podatnik nadal zachowuje prawo do skorzystania z ulgi.

PIT 0 dla młodych a roczne rozliczenie PIT składane w 2020 roku

Podatnik uzyskujący wyłącznie przychody objęte tzw. ulgą dla młodych pozostaje zwolniony z obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT za 2019 roku.

Pozostali podatnicy w deklaracji PIT za 2019 rok zobowiązani są wykazać i rozliczyć:

  1. Kwoty wynagrodzeń za okres od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. – a następnie dodać do nich
  2. Kwoty wynagrodzeń za okres 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. – przekraczające wartość limitu przychodu wynoszącego 35 636,67 zł.

Ulga dla młodych – kiedy zwrot podatku?

Płatnik PIT (np. pracodawca) w ramach tzw. zerowej ulgi PIT od 1 sierpnia 2019 roku nie miał już obowiązku dokonywać obliczania i pobierania zaliczek na PIT. Wystarczyło, że pracownik złożył w zakładzie pracy stosowne oświadczenie mówiące, że wszystkie jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT.

Jeżeli jednak podatnik tego nie zrobił, zwrotu podatku z tytułu zerowej ulgi PIT może spodziewać się po dokonaniu rozliczenia zeznania PIT za 2019 rok, które zobowiązany jest złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku.

Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez konieczności dodatkowego składania oświadczenia przez podatnika.

Składki ZUS a zerowy PIT dla młodych

Osoby objęte obowiązkiem zapłaty składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej, chcące skorzystać z ulgi w PIT nie są zwolnione z obowiązku zapłaty należnych składek ubezpieczeniowych.

Ulga dla młodych a problematyczne koszty autorskie

Od dnia wejścia w życie ulgi dla młodych, a więc od 1 sierpnia 2019 roku osoby młode do osiągnięcia 26. roku życia muszą dokonywać dodatkowej kontroli limitu kosztów uzyskania przychodów. Bowiem w przypadku zastosowania ulgi dla młodych suma łącznych kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Oznacza to, że dodatkowo trzeba kontrolować limit łączny kosztów i zwolnienia przychodów.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,,Autorskie koszty podatkowe będą niższe dla osób do 26. roku życia’’.

Bez PIT dla młodychOdliczenia w PITRozliczenie rocznePodatek PIT