Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga dla młodych w praktyce

Gazeta Podatkowa

Ustawowo określone świadczenia uzyskiwane przez osoby młode do ukończenia przez nie 26. roku życia korzystają na gruncie pdof ze zwolnienia od podatku nazywanego zerowym PIT lub zwolnieniem dla młodych, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Choć zwolnienie to funkcjonuje już jakiś czas, płatnicy nadal mają problemy z jego stosowaniem.


Jesteśmy prywatną placówką szkolną. Z dniem 1 września 2022 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę nauczyciela, który nie ma ukończonych 26 lat, zatem jest osobą uprawnioną do korzystania z zerowego PIT. Ma on jednocześnie jeszcze jednego pracodawcę. Osoba ta złożyła wniosek o pobór zaliczek na pdof w trakcie roku, rezygnując w ten sposób ze stosowania tego zwolnienia przez pracodawcę. Czy szkoła jako płatnik pdof jest zobowiązana ten wniosek uwzględnić?

TAK. Pracodawca jako płatnik pdof dokonujący świadczeń mieszczących się w zakresie analizowanego zwolnienia od podatku stosuje je osobie uprawnionej przy obliczaniu pracowniczych zaliczek na pdof z mocy ustawy. Jednocześnie jednak ustawa daje podatnikowi objętemu tzw. ulgą dla młodych możliwość złożenia płatnikowi wskazanego w pytaniu wniosku (art. 32 ust. 1f ustawy o pdof). Gdy pracownik taki wniosek złoży, to płatnik nie będzie stosował zwolnienia i rozpocznie pobieranie zaliczki na pdof najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

W praktyce omawiany wniosek składają głównie podatnicy uprawnieni do analizowanego zwolnienia, którzy - tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu - przychody nim objęte osiągają od więcej niż jednego płatnika, gdyż uwzględnianie go przez każdego z nich mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania znacznej dopłaty podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Tym, którzy mają jedno źródło zarobkowania, pozwala on natomiast na wypracowanie nadpłaty podatku za dany rok podatkowy, która uwzględniona w rocznym PIT da podatnikowi zwrot podatku za ten okres.

Dla Prenumeratorów GOFIN
KalkulatoryKalkulatory opodatkowania różnych form zatrudnienia dostępne w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl


Osoby, które nie mają ukończonych 26 lat, zatrudnione na umowy o pracę i umowy zlecenia, o ile są rodzicami dzieci wczesnoszkolnych, na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy otrzymały na początku września br. dla swoich dzieci wyprawki szkolne sfinansowane ze środków ZFŚS. Czy wartość tych świadczeń należy rozliczać w ramach zerowego PIT dla młodych?

Wartość wypłacanych (stawianych do dyspozycji) pracownikom i zleceniobiorcom świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS stanowi dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych odpowiednio w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia, który u osób do ukończenia 26. roku życia zasadniczo może korzystać ze zwolnienia od pdof wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Jednak w sytuacji, gdy takie pozapłacowe świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie innych tytułów wynikających z przepisów ustawy o pdof, to ich wartości nie uwzględnia się przy wyliczaniu limitu omawianego zwolnienia. Z art. 21 ust. 39 ustawy o pdof wynika bowiem, że przy obliczaniu kwoty przychodów objętych tzw. zwolnieniem dla młodych nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zwolnionych z pdof oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W efekcie w analizowanym przypadku w limicie tzw. zwolnienia dla młodych płatnik pdof nie powinien uwzględnić wartości wyprawek szkolnych przekazanych pracownikom, którzy nie ukończyli 26 lat, jeżeli ich wartość objęta została zwolnieniem dla pozapłacowych świadczeń finansowanych z ZFŚS w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Na jego podstawie w związku z art. 52l ustawy o pdof ze zwolnienia z podatku w 2022 r. korzystają wszelkie otrzymane przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej (określonej w przepisach o ZFŚS) rzeczowe świadczenia oraz świadczenia pieniężne sfinansowane w całości ze środków ZFŚS do kwoty 2.000 zł w skali roku. Natomiast tzw. zerowy PIT dla młodych zleceniodawca może zastosować do wartości wyprawek przekazanych zleceniobiorcom.


Pracownik - uprawniony i korzystający w 2022 r. ze zwolnienia dla młodych - z którym są zawierane również umowy zlecenia opodatkowane zaliczkowo, najprawdopodobniej w odniesieniu do listopadowych poborów przekroczy limit tego zwolnienia. Od kiedy i na jakich zasadach należy tej osobie pobierać zaliczkę na pdof?

Gdy łączne przychody ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia uzyskane od początku 2022 r. przez osobę wskazaną w pytaniu przekroczą w listopadzie br. limit ulgi dla młodych (wynoszący 85.528 zł), to już w tym samym miesiącu pracodawca jako płatnik pdof powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek od nadwyżki przychodu ponad limit ulgi z zastosowaniem 12% stawki podatku (przykład). Przychodów objętych omawianą ulgą nie wlicza się bowiem do podstawy obliczenia zaliczki na pdof, jak również nie uwzględnia się ich w uzyskanych przez pracownika od początku roku dochodach opodatkowanych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o pdof. W efekcie płatnik pdof, obliczając po przekroczeniu limitu zwolnienia zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika, który z tego zwolnienia korzystał, powinien zastosować zasady wynikające ze skali podatkowej i najniższą stawkę podatku, tj. 12%. Podobnie w odniesieniu do zaliczki na pdof od przychodu z umowy zlecenia zawartej z osobą do ukończenia 26. roku życia - po przekroczeniu limitu omawianego zwolnienia zleceniodawca jako płatnik do należności wypłacanych jej ze zlecenia stosuje najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 12%. Jej wysokości nie może sam zmienić - prawo do zastosowania 32% stawki podatku zyskuje dopiero wówczas, gdy zleceniobiorca złoży mu wniosek w tym zakresie (art. 41a ustawy o pdof).

Rozszerzenie zakresu ulgi dla młodych

Polski Ład 2.0, który zasadniczo wszedł w życie 1 lipca 2022 r., poszerzył zakres m.in. zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof o zasiłki macierzyńskie. Stąd płatnik jest również zobowiązany w stosunku do nich stosować zwolnienie od podatku i jednocześnie wliczać do limitu 85.528 zł. Ponieważ nowe regulacje stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., to w efekcie płatnik dokonujący takiego świadczenia po 30 czerwca br. jest zobowiązany je zastosować przy wyliczaniu zaliczki na pdof.

Przykład

Osoba w wieku 24 lat jest w 2022 r. zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat. Osoba ta nie złożyła pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi dla młodych przy obliczaniu zaliczek na pdof.

Załóżmy, że suma przychodów uzyskanych przez tę osobę ze stosunku pracy przekroczy na koniec listopada 2022 r. limit zwolnienia i wyniesie 89.150 zł. Tym samym w listopadzie br. osiągnie ona przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości 3.622 zł (89.150 zł - 85.528 zł). W takiej sytuacji kwota 3.622 zł będzie stanowiła należność, od wartości której pracodawca będący płatnikiem pdof powinien pracownikowi w listopadzie 2022 r. pobrać zaliczkę na podatek według skali podatkowej, stosując 12% stawkę podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 2022-09-15

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie rocznePodatek PITBez PIT dla młodych