Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Składki ZUS jako koszty podatkowe płatnika

Pracodawcy i zleceniodawcy od wynagrodzeń opłacają składki ZUS. Na gruncie podatku dochodowego sposób ich rozliczenia w kosztach podatkowych podmiotu będącego płatnikiem składek jest inny dla tych opłacanych od należności pracowników i inny w stosunku do składek zleceniobiorców ...

Składki ZUS jako koszty podatkowe płatnika

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia ...

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO

Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie żądać od kandydata danych nadmiarowych, które ...

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty ...

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego