Przychód ze sprzedaży nieruchomości rozlicz na deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości, w wyniku czego uzyskali przychód, powinni go rozliczyć na deklaracji PIT-39. Zapłaty podatku można jednak uniknąć.

Zgodnie z ustawą o PIT osoby fizyczne, które osiągnęły przychód z tytułu odpłatnego zbycia:

  1. Nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  3. Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  4. Prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zobowiązane są do zapłaty podatku dochodowego. Są jednak możliwości, które pozwolą podatnikowi unikać obowiązku zapłaty podatku.  

Źródło: shutterstock

Sprzedaż nieruchomości - ważny termin zbycia

Podatek PIT zobowiązane są zapłacić osoby fizyczne, które dokonały sprzedaży nieruchomości w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub jego wybudowanie. Warto przy tym mieć na uwadze, że okres 5 lat liczyć należy od końca roku podatkowego, w którym sprzedawana nieruchomość została nabyta. Oznacza to, że w deklaracji PIT-39 za 2022 rok ujmie się wyłącznie nieruchomości nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2016 r. Przychód z nieruchomości nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2016 r., nie podlega uwzględnieniu w deklaracji PIT.

Podatku możesz uniknąć. Zastosuj ulgę mieszkaniową

Podatnicy, którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości i są zobowiązani do zapłaty podatku od tego zbycia, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która umożliwi uniknięcie podatku. Ulga mieszkaniowa polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodu od odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem wydatkowania uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości na tzw. własne cele mieszkaniowe. Są nimi m.in. wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, części budynku, gruntu, bądź nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Szczegółowy katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe wskazuje art. 21 ust 25-30 ustawy o PIT.

Ustawodawca wprowadził jednak warunki. Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej podatnik musi dokonać wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w terminie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. To jednak nie wszystko. Ulga mieszkaniowa jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części zostanie wydatkowany przychód na cele mieszkaniowe.

Jak obliczyć podatek PIT od odpłatnej sprzedaży nieruchomości?

Sposób obliczenia należnego podatku PIT od sprzedaży nieruchomości przedstawiło Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie biuletynie. Jak radzi resort finansów ,, Podatek PIT obliczany jest od dochodu. Dochód oblicza się tak: w pierwszej kolejności uzyskany przychód pomniejsza się o koszty odpłatnego zbycia. Przychód w tej wysokości wykazuje się w zeznaniu rocznym. Tak obliczony przychód pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty nabycia i wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. prawa wieczystego użytkowania gruntów). Jeżeli zbywana nieruchomość lub prawo majątkowe zostały nabyte w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem uzyskania przychodów jest kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od  rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania tym podatkiem”.

Ministerstwo Finansów uczula również, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie, zawartej w umowie – pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia np. opłaty notarialne.

NieruchomościRozliczenie rocznePodatek PIT