Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Koszty uzyskania przychodu PIT

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:01 (aktualizacja: )

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 roku

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT (od 1 stycznia 2020 r.)
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy250 zł3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów
Pracownik dojeżdżający300 zł3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

RokDochody podatnika/kwota wolna
2009-2016Bez ograniczenia kwotowego
556,02 zł
2017Do 6601 złDo 11.000 złDo 85.528 złDo 127.000 złPowyżej 127.000 zł
1188 złWartość kwoty wolnej maleje556,02 złWartość kwoty wolnej maleje0 zł
2018-do września 2019Do 8001 złDo 13.000 zł
1440 złWartość kwoty wolnej maleje
od października 2019Do 8001 złDo 13.000 zł548,30 złWartość kwoty wolnej maleje0 zł
1420 złWartość kwoty wolnej maleje
od 2020Do 8001 złDo 13.000 zł525,12 złWartość kwoty wolnej maleje0 zł
1360 złWartość kwoty wolnej maleje

 

Koszty autorskie obowiązujące w latach 2018-2022

Koszty autorskie w rozliczeniu 2018-2022 roku
Osiągam przychody z tytułu:Standardowo wykazuję koszty:Koszty nie mogą przekroczyć:
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychódrównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł

 

Branże z uprawnieniem do rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów:

Do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami zastosować można 50% koszty wyłącznie w przypadku uzyskiwania przychodów z:

  • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • produkcji audialnej i audiowizualnej;
  • działalności publicystycznej;
  • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  • działalności konserwatorskiej;
  • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Inne rodzaje kosztów podatkowych
Rodzaj przychodówWysokość kosztów
z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;w wysokości 20% uzyskanego przychodu, oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki emerytalne, rentowe i chorobowe
przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem umów zawieranych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek250 zł miesięcznie, a za rok max. 3000 zł;  nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy, jeżeli tego samego rodzaju przychody pochodzą od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.  
przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
Inne źródła przychodów - uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dziełow wysokości 20% przychodu; od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe
Inne źródła przychodówKoszty faktycznie poniesione, udokumentowane imiennymi dokumentami

 

Art. 22 ust. 2 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)