Koszty uzyskania przychodu PIT

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Czy będą wyższe koszty uzyskania przychodów w PIT?

Kwota zmniejszająca podatek 2009-2016* Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

* Kwota zmniejszająca podatek w 2017 roku będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodów. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2017 roku.

W 2018 roku wrośnie jeszcze raz.

Osiągam przychody z tytułu: Standardowo wykazuję koszty: Koszty nie mogą przekroczyć:

z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

  • Art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)