Stawki podatku CIT

Archiwum stawek CIT 2004

Stawka CITPodstawa opodatkowania
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
19%Dochody osób prawnych
9%Dochody osób prawnych w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
19%Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiącPrzychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, 3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5%Dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej

* z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są nie tylko - jak na to wskazuje nazwa ustawy - osoby prawne. Podatek ten opłacają również:

  • spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych;
  • grupy kapitałowe, tzn. grupy co najmniej dwóch spółek spełniających warunki określone w art.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.), toteż zasady te mają bardzo istotny wpływ na ostateczny wymiar podatku dochodowego. Jednak zwiększająca się ilość rozbieżności pomiędzy kwotami stanowiącymi koszt podatkowy i koszt rachunkowy wymusza na księgowych obowiązek prowadzenia bardziej szczegółowych ewidencji niż dawniej.

  • Art.19ust.1, art.21 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).

Podstawa prawna: Dz.U.2018.104.1036