Archiwum stawek podatku CIT do 2018

StawkaPodstawa opodatkowania
15%dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli
19%Dochód ustalony na zasadach ogólnych.
19%Dochód z dywidend oraz inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
20%

Przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu*:

 • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
10%

Przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu*:

 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

* z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są nie tylko - jak na to wskazuje nazwa ustawy - osoby prawne. Podatek ten opłacają również:

 • spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych;
 • grupy kapitałowe, tzn. grupy co najmniej dwóch spółek spełniających warunki określone w art.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawki podatku dochodowego, choć sięgające przed dziesięciu laty 40%, były sukcesywnie zmniejszane.
Od 1 stycznia 2004r.obowiązuje korzystna stawka 19%, która pozwala na znacznie tańsze inwestowanie.
Podatek dochodowy od osób prawnych jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.), toteż zasady te mają bardzo istotny wpływ na ostateczny wymiar podatku dochodowego. Jednak zwiększająca się ilość rozbieżności pomiędzy kwotami stanowiącymi koszt podatkowy i koszt rachunkowy wymusza na księgowych obowiązek prowadzenia bardziej szczegółowych ewidencji, niż dawniej.

 • Art.19ust.1, art.21 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz.654 z późn. zm.).

CIT