Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w podatkach i opłatach 2021

Ewelina Czechowicz 14.12.2020 09:55 (aktualizacja: )

2021 rok przyniesie nowe podatki i obciążenia. CIT dla spółek komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz zmiany w ryczałcie, to tylko niektóre z nich. Pojawią się też nowe podatki, takie jak podatek cukrowy, podatek od plastiku czy małpek. Co nas czeka i na co warto się przygotować - przypomina redakcja PIT.pl.

Zmiany w podatkach w 2021 r.

Źródło: shutterstock

Nowe przepisy dotkną przede wszystkim rezydentów podatkowych, wspólników spółek komandytowych i jawnych, ale będą też miały wpływ na nasze rachunki, zapłacimy więcej za prąd oraz za produkty zawierające cukier.  Są też zmiany, które będą dla podatników korzystne, jak estoński CIT, Slim VAT czy zmiany w ryczałcie.  

Źródło: PIT.pl, Opracowanie własne

Zmiany w PIT w 2021 r.

Już w 2021 r. czekają nas takie zmiany w PIT, jak:

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej,
 • zmiany w uldze dla młodych,
 • zmiany w ryczałcie,
 • zmiany w formularzach PIT.

Zmiany w podatkach w 2021 r.

Zmiany korzystne dla podatników

Zmiany niekorzystne

Estoński CIT

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych

9 % CIT

Opodatkowanie sprzedaży spółki nieruchomościowej

Slim VAT

Podatek handlowy

Zwolnienie z podatku

Opłata cukrowa – opłata od środków spożywczych

CIT/PIT przychodów z budynków

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Zmiany w ryczałcie

Podwyżki podatku od nieruchomości

Rozliczenie importu towarów na zasadach uproszczonych

Podatek od deszczu

Ulga na robotyzacje

Wyższa opłata od posiadania psa

Zmiany w uldze dla młodych

Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach

Status podatnika bezgotówkowego

Podatek od plastiku

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ulga abolicyjna ograniczona

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Zgodnie z treścią art. 27g ustawy zostanie zmniejszony limit odliczenia ulgi. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8000 zł, odliczyć będzie można jedynie 1360 zł. Ograniczenie ulgi spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów pracujących za granicą i rozliczających podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia.  Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy).

Więcej w artykułach:

Ulga abolicyjna kto zapłaci więcej w 2021 r.

Przepisy ograniczające ulgę abolicyjną

Ulga dla młodych w 2021 r. - zmiany

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi dla młodych wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 29 listopada 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów-zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Od 1 stycznia 2021 r. zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. Z ulgi będą mogły korzystać osoby osiągające przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. Nowe przepisy mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w ryczałcie w 2021 r.

Zmiany obejmą następujące obszary:

 1. limit stosowania ryczałtu - zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,
 2. katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem – został rozszerzony.

Zgodnie z podpisaną w dniu 28 listopada 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, rozszerzeniu ulegnie  grupa podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskają przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Ustawodawca dokonał rozszerzenia definicji „wolnego zawodu”, dodano do tej kategorii m.in. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych. Obok rozszerzenia katalogu wolnych zawodów obniżono także niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu:

 •  stawką 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów;
 • stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17%, w tym np. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;
 • stawką 8,5% i 12,5% opodatkowane będą przychody  z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł;
 • stawką 8,5% będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. Od 2021 r. ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem ulegną ujednoliceniu (8,5% i 12,5%, gdy przychody przekroczą 100 tys. zł).

Więcej o zmianach w ryczałcie w artykułach:

Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej w 2021 r.

Zmiany w ryczałcie

Zmiany w formularzach PIT

Nowe formularze PIT w 2021 r. pozwolą odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie Covid-19. Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zostaną zmienione dotychczasowe wzory zeznań podatkowych. Zmiana dotyczy zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE. Więcej piszemy o tym tutaj: Zmiany w formularzach PIT w 2021r.

Zmiany w PIT związane z Covid-19

Z uwagi na stan epidemii zmieniły się  m.in. przepisy związane z:

 • darowiznami na przeciwdziałanie Covid-19,
 • ze zwolnieniem z podatku od przychodów z budynków,
 • zwolnieniem w przypadku poniesienia negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi,
 • odliczeniem kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • odliczeniem darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

Więcej o tym w artykułach:

Ulga od darowizn na cele zwiazane z Covid-19

Szersze grono uprawnionych do późniejszej zapłaty zaliczek na PIT

Zmiany w podatku VAT 2021 i w podatku akcyzowym

W podatku VAT w 2021 r. oraz podatku akcyzowym czeka nas również dużo zmian, które aktualnie jeszcze w większości są w fazie projektów, a będą to:

 1. Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach (projekt)
 2. Krajowy System e-Faktur (projekt)
 3. Ustrukturyzowane faktury (projekt)
 4. Przedłużone stosowanie PKWIU od niektórych towarów (projekt)
 5. Pakiet Slim VAT (prace w Senacie)
 6. Kasy online dla kolejnych przedsiębiorców
 7. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (projekt)
 8. Status podatnika bezgotówkowego (projekt)
 9. Paragon z NIP na dłużej poza JPK (projekt)
 10. Centralny rejestr podmiotów akcyzowych – od 1 lutego 2021 r.

Dodatkowo stawki VAT zostaną utrzymane na poziomie 23% i 8% w 2021 r.

 

Slim VAT

Od stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników, tzw. Slim VAT.

 

Zmiany obejmą:

 

 1. prostsze fakturowanie, 
 2. ułatwienia dla eksporterów,
 3. wspólne zasadny przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT
 4.   pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach, m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free.

 

Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach

Od 1 lipca 2021 zakupy na AliExpress, Wish, Amazon i eBay zostaną objęte podatkiem VAT.

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

 1. likwidację w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
 2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
 3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
 • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości  nieprzekraczającej 150 euro,
 • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Konsumenci będą musieli zapłacić podatek VAT od każdego towaru znajdującego się w przesyłce pocztowej, która jest przedmiotem importu. W przypadku chęci zastosowania obniżonej stawki, właściwej dla importowanego towaru konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego. 

Więcej na ten temat w artykule ,,VAT od zakupów na chińskich platformach sprzedażowych".

Faktury ustrukturyzowane

Faktury elektroniczne ustrukturyzowane będą nowym rodzajem faktur elektronicznych. Będzie to jednolity w skali kraju format faktury elektronicznej. W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest nowelizacja ustawy o VAT, która da podatnikom VAT możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Zmiany w podatku CIT w 2021 r.

Zmiany w podatku od osób prawnych, które zaczną obowiązywać w 2021 r., to m.in.:

 1. opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,
 2. zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT,
 3. wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u,
 4. regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej,
 5. regulacje dotyczące strategii podatkowej,
 6. wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe.
 7. Ulga na robotyzację

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.). Spółka komandytowa  będzie mogła zdecydować czy będzie podatnikiem tego podatku od 1 maja 2021 r. W przypadku takiej decyzji, nowe przepisy będą obowiązywać spółkę  w zakresie uzyskiwanych przychodów i kosztów związanych w jej uczestnictwie od 1 maja 2021 r.

Więcej na ten temat w artykule ,,Kontrowersje wokół CIT dla spółek komandytowych. Eskperci ostrzegają firmy - mogą wpaść w pułapkę". 

,,CIT dla spółek komandytowych przegłosowany w Sejmie" oraz ,,Nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Informacja o realizowanej strategii podatkowej". 

 

Spółka jawna jako podatnik CIT

Zgodnie z nowymi przepisami, spółki jawne w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka nieruchomościowa

To nowy rodzaj spółki. Dotąd w polskim prawie podatkowym nie było regulacji dotyczących spółki nieruchomościowej. Spółka nieruchomościowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Zgodnie z nowymi regulacjami zostanie przeniesiony obowiązek rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową ma w założeniu służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego. Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Nowe przepisy wprowadzają:

 •  regulacje dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce;
 • obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie;
 • obowiązek przekazania Szefowi KAS przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczny tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

Informacje o realizowanej strategii podatkowej            

Dotąd nie było uregulowań dotyczących informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z art. 27 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 niektóre firmy będą mogły skorzystać z rozliczania za pomocą tak zwanego estońskiego CIT-u. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie.  Podstawowym założeniem tzw. estońskiego CIT-u jest przesunięcie momentu zapłaty podatku na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową. Dopóki wypracowany przez spółkę zysk nie zostanie przekazany udziałowcom (np. w formie dywidendy), dopóty taka spółka nie płaci zaliczek ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego rozliczenia od takiego zysku.

Więcej o tej formie rozliczenia piszemy w artykułach:

Na czym polega estoński CIT?

Sprawdź czy możesz skorzystać z estońskiego CIT

Podatki i opłaty - pozostałe zmiany w 2021 r. 

Wśród nowych podatków w 2021 r. znajdą się:

Wiele opłat zostanie podniesionych - jak podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psa czy opłata uzdrowiskowa. Pojawią się też daniny, które zostaną wprowadzone na podstawie przepisów unijnych. Rząd natomiast odstąpi od poboru opłaty targowej.

Opłata cukrowa

To nowy podatek, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Opłata nazywana podatkiem cukrowym obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

 •  z dodatkiem substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny,
 • z cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Podatek cukrowy od stycznia 2021 ile będzie wynosił i kto go zapłaci

Opłata od tzw. małpek

To kolejna nowa danina. Opłatę będą musieli uiścić przedsiębiorcy, którzy sprzedają napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml. Opłata będzie wynosiła 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek zapłaty opłaty powstanie w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Więcej na ten temat w artykule: W 2021 roku nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących

Podatek handlowy

Od stycznia 2021 r. ma również zacząć obowiązywać podatek handlowy, który obejmie sprzedawców detalicznych dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów.

Nowy podatek będzie miał dwie stawki:

 • stawka 0,8% będzie stosowana do miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej nieprzekraczającego kwoty 170 mln zł podstawy opodatkowania,
 • stawka 1,4% jest opodatkowana nadwyżka podstawy opodatkowania ponad kwotę  170 mln zł.

Podstawę opodatkowania będzie miesięczna nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Zmiany w podatkach 2021

Zmiany w PIT

Zmiany w CIT

Zmiany w VAT i akcyzie

Zmiany w pozostałych podatkach i opłatach

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach (projekt)

Opłata cukrowa

Zmiany w uldze dla młodych

Zwiększenie limitu przychodów uprawniające do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT

Krajowy System e-Faktur (projekt),

Podatek od deszczu

Zmiany w ryczałcie

Wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u

Ustrukturyzowane faktury (projekt)

Opłata od małpek

Zmiany w formularzach PIT

Regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej

Przedłużone stosowanie PKWIU od niektórych towarów (projekt)

Podwyżka podatku od nieruchomości

Zmiany związane z ustawami covidowymi (darowizny na covid)

Regulacje dotyczące strategii podatkowej

Pakiet Slim VAT (prace w Senacie)

Podwyżka  opłaty od posiadania psa

 

Estoński CIT

Kasy online dla kolejnych przedsiębiorców

Zniesienie opłaty targowej z rekompensatą dla samorządów

 

Wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe

Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (projekt)

Podwyżka opłaty uzdrowiskowej

 

Ulga na robotyzacje

Status podatnika bezgotówkowego (projekt)

 

 

 

Paragon z NIP na dłużej poza JPK (projekt)

 

 

 

Centralny rejestr podmiotów akcyzowych - od 1 lutego 2021 r.

 

Źródło: PIT.pl/Opracowanie własne

Opłata mocowa w 2021 roku

To danina, która wpłynie na wysokość naszych rachunków za prąd. Obejmie ona zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców. Opłata mocowa ma zapewnić stałe dostawy prądu. Z opłaty ma być finansowana budowa nowych elektrowni i modernizacja już istniejących. Jak wynika z szacunków, rachunki za prąd mogą wzrosnąć o około 10 zł. Więcej na ten temat w artykule: Opłata mocowa od 2021 roku więcej zapłacimy za prąd.

Podatek od nieruchomości w 2021 roku

Wraz z nowym rokiem gminy, którym pandemia ograniczyła wpływy, podniosą wysokość podatku od nieruchomości.

O ile mogą wzrosnąć stawki podatku od nieruchomości?

 • do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków mieszkalnych;
 • do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej na ten temat w artykule: Opodatkowanie najmu nieruchomości, zmiany w 2021 r.

Opłata targowa

W przyszłym roku opłata targowa miała nie przekraczać 823,11 zł dziennie. Zgodnie z decyzją rządu, w 2021 r. opłata targowa nie będzie pobierana, a samorządy otrzymają jej rekompensatę.

Więcej na ten temat w tekście:

Rząd zwalnia z opłaty targowej w 2021 r.

Opłata od posiadania psa

W 2021 roku górny limit wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w tym roku. Obecnie wynosi 125,40 zł.

Więcej a artykule: Podatek od posiadania psa w 2021r. w górę, kto musi go zapłacić?

Podatki zależne od Unii Europejskiej

Pakiet nowych podatków zacznie obowiązywać dzięki prawu Unii Europejskiej. Oprócz zobowiązań nałożonych przez polskiego ustawodawcę spodziewać się możemy podatków, które wynikają ze zobowiązań międzynarodowych i implementacji prawa europejskiego do porządku prawnego w Polsce.  Dlatego też w 2021 roku możemy spodziewać się wprowadzenia podatku od plastiku, węgla oraz podatku cyfrowego.

Podatek od plastiku

To danina, która zakłada opłatę w wysokości 80 eurocentów za jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Podatek został wprowadzony, w związku z dążeniem Unii Europejskiej do ograniczenia produkcji jednorazowego plastiku. Nowe regulacje przyjęto podczas posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17-21 lipca 2020 roku. Wpływy z daniny, mają wesprzeć budżet Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa (tzw. Next Generation EU). Najwyższy podatek od plastiku zapłacą państwa, które słabo radzą sobie ze zbiórką i recyklingiem odpadów. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami nowa opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Więcej na ten temat w artykule:

 Podatek od plastiku od 1 stycznia 2021 r.

Podatki 2021SLIM VATVATCITInne podatkiRyczałtFormy opodatkowaniaZmiany w VATHOTBez PIT dla młodych