Od 1 lutego 2021 r. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Ewelina Czechowicz

Projekt nowelizacji przepisów akcyzowych, który trafił do Sejmu wskazuje, że część podmiotów, które mają styczność z wyrobami akcyzowymi będzie musiała dokonać ponownej rejestracji dla potrzeb akcyzy. Od 1 lutego 2021 r. ma zostać uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych.

Co się zmieni? 

Projektowane przepisy zakładają:

  1.  uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,
  2. objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:
  • sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

3. uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,

4. uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,

5. wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie tym obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,

6. umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Źródło: shutterstock

Elektroniczny dokument dostawy (e-DD) na nowych zasadach

Z uwagi na epidemię koronawirusa przesunięto wprowadzenie obowiązku posługiwania się elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD), który będzie obligatoryjny dopiero od dnia 1 lutego 2022 r.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Projektowane przepisy zakładają utworzenie  Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.  Zgodnie z projektem rozporządzenia do zmienianych przepisów CRPA będzie prowadził dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Rejestr ten zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy.

Kto będzie zobowiązany do ponownej rejestracji w CRPA?

Zgodnie z założeniami projektu podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy (tu lista podmiotów zostanie rozszerzona) będą musiały ponownie zarejestrować się przez PUESC najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem nowego formularza. Do rejestracji zobowiązany będzie każdy podmiot akcyzowy. 

Oznacza to, że każdy podmiot obecnie zarejestrowany w PUESC będzie musiał poddać się ponownej weryfikacji ze strony urzędu poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego. Katalog ten zostanie też rozszerzony o  podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), nieprowadzące działalności gospodarczej, które dotychczas nie miały obowiązku rejestracji, w tym jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej i Policji. Dodatkowo  zgłoszenia będą musiały dokonać  pośredniczące podmioty węglowe oraz pośredniczące podmioty gazowe.

Jak wskazuje resort finansów wprowadzenie rejestru ma zapewnić aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom, a także ułatwić weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.

Inne podatki