Podatek od posiadania psa. Kto musi go zapłacić?

Ewelina Czechowicz

Podatek od psa to danina, która obowiązuje w Polsce od prawie 30 lat. Kto i w jakiej wysokości musi ją zapłacić?

» Pies lub kot w firmie - głaszcz je tylko w celach służbowych

 

Czy podatek jest obowiązkowy? Kto i kiedy musi go zapłacić? 

Każda osoba, która decyduje się na posiadanie psa, musi liczyć się z możliwością konieczności zapłaty podatku. Opłata nie zawsze będzie obowiązkowa i nie ma wartości stałej. Są jednak gminy w Polsce, w których opłatę należy uiścić.

Podatek od posiadania psa uzależniony jest od decyzji Rady Gminy. Wiele gmin nie pobiera tej opłaty. Tam, gdzie jest uchwalony, obowiązkowa jest rejestracja psa w urzędzie gminy. Trzeba zaznaczyć, że podatek od posiadania psa nie jest jednolicie ustalony na terenie naszego kraju.

Podatek od posiadania psa w 2021 r. w górę. Kto musi go zapłacić?

Źródło: shutterstock

Kto jest zwolniony z podatku od posiadania psa?

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Czy rejestracja psa w urzędzie gminy jest obowiązkowa?

W urzędzie miasta lub gminy informacja o wysokości daniny za dany rok jest ogólnie dostępna. Często uchwała zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu.  Rejestracja psa w gminie jest bezpłatna. W przypadku, kiedy gmina nie pobiera podatku od psa, nie jest obowiązkowa. Wyjątek stanowią jedynie rasy uznane za agresywne.

 

Do kiedy należy opłacić podatek od posiadania psa?

Opłata powinna być uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies przybył do nas w połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej. Termin uiszczenia opłaty jest uzależniony od terminu zakupu bądź narodzin zwierzęcia. Większość gmin przyjmuje okres dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. W tym czasie należy zgłosić jego posiadanie i uiścić podatek, jeżeli gmina pobiera tą daninę.

Inne podatkiPodatki 2021Nieruchomości