Szersze grono uprawnionych do późniejszej zapłaty zaliczek na PIT

Ewelina Czechowicz

MF opublikowało rozporządzenie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego(Dz.U. 2020 Poz. 2054). Dzięki rozporządzeniu muzea, obiekty kulturalne, nauczyciele języków obcych, agenci turystyczni również będą mogli przesunąć termin uregulowania zaliczek na PIT. Ministerstwo rozszerzyło początkowo wskazywaną grupę uprawnionych.

Uprawnieni do skorzystania z odroczonego terminu płatności zaliczek na PIT

Z możliwości przesunięcia terminu zapłaty  zaliczek na PIT dodatkowo będą mogli przedsiębiorcy, których PKD to:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy, pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 56.30.Z - przygotowania i podawanie napojów, 
 • 59.12.Z -działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telwizyjnych,
 • 59.13.Z -działalność związana z dystybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 77.39.Z  - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 79.11.A -działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z -pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - nauka języków obcych
 • 85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z - działalność muzeów

Z uprawnienia tego będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy byli wskazywani w projekcie rozporządzenia, prowadzący działalność której PKD, to:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
  na straganach i targowiskach),
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
  na straganach i targowiskach),
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach),
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych),
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 • 86.90.D (działalność paramedyczna),
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie
  innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

zaliczki na PIT odroczone przez Covid
Źródło: shutterstock.com

Odroczenie obowiązków w zakresie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedłuża się terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r., przewidziane w:

 1. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy;
 2. art. 42 ust. 1 ustawy – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego,

o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Zaliczki odroczone na pół roku

Przedłużone terminy upływają:

 1. 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 2. 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 3. 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu opublikowania - 19 listopada 2020 r. 

 

 

Płatnik PITRyczałtPodatek PIT