Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Strata podatkowa - zmiany 2019/2020

Iwona Maczalska

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym suma kosztów podatkowych w roku przekroczy sumę przychodów mamy do czynienia ze stratą podatkową. Od 2019 roku należy ją jednak rozliczać w inny sposób niż dotychczas.

W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik zobowiązany jest wykazać w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta nie tylko staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych ale jest ona również w latach kolejnych rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała.

Stratę należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym dopiero wówczas, gdy w stosunku rocznym występuje nadwyżka kosztów nad przychodami.

Rozliczanie straty podatkowej od 2019 roku - zmiany

W 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów regulujących zasady rozliczania strat podatkowych. W świetle zmian przedsiębiorca, o ile pozwoli mu na to jego dochód uzyskany w kolejnych latach ma możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do kwoty 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty może być rozliczania według starych zasad, a więc z uwzględnieniem 50 proc. wysokości straty w jednym roku.

Przypomnijmy, że w świetle dotychczas obowiązujących przepisów przedsiębiorca miał prawo rozliczyć stratę wyłącznie w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, z uwzględnieniem limitu mówiącego, że w jednym roku nie może przekroczyć połowy wartości straty.

Z kolei jednorazowe rozliczenie straty nie było możliwe.

Strata podatkowa - stare i nowe zasady

Rozliczanie straty podatkowej uzyskanej do końca 2018 rokuRozliczanie straty podatkowej uzyskanej od 2019 roku
Rozliczenie straty w 5 kolejno po sobie następujących latach. Wysokość obniżenia w jednym roku nie może przekroczyć  50 proc. kwoty straty.

1. Do kwoty 5 mln zł
- jednorazowe rozliczenie straty podatkowej,

2. Nadwyżka powyżej 5 mln zł
– rozliczenie w 5 kolejnych latach (wysokość obniżenia w jednym roku nie może przekroczyć 50 proc. wartości straty).

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Bez zmian pozostaje okres w którym przedsiębiorca ma możliwość dokonania rozliczenia straty. Nadal będzie to 5 lat. Po tym okresie możliwość rozliczenia straty ulegnie przedawnieniu.

Możliwość rozliczenia straty w świetle nowych regulacji dopiero od 2019 roku

Wątpliwości może budzić kwestia roku za jaki strata powstała, a który da możliwość rozliczenia jej już w świetle nowych przepisów. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 2019 roku i dotyczą strat uzyskanych od 2019 roku. Strata wykazana w 2018 roku i latach wcześniejszych może być rozliczana wyłącznie na podstawie starych zasad – nawet jeśli będzie rozliczana w ciągu 5 następujących po sobie latach podatkowych.

W przypadku strat podatkowych z kilku lat np. od 2015 do 2019 należy stosować zmienne zasady. Oznacza to, że do strat otrzymanych za 2015-2018 rok należy zastosować stare zasady, a do straty za 2019 rok – nowe.

Przykład 1  - dochód uzyskany w różnych latach podatkowych

Przedsiębiorca z uwagi na przeprowadzone inwestycje osiągnął w ostatnich latach straty:

  1. W 2017 roku 8 000 złotych,
  2. W 2018 roku 14 000 złotych,
  3. W 2019 roku 16 000 złotych.

Dopiero w 2020 roku przedsiębiorca uzyskał zysk w kwocie 80 000 zł.

Ponieważ straty z lat 2017 i 2018 zostały uzyskane przed zmianami przepisów za wspomniane lata przedsiębiorca odliczy tylko połowę wartości straty a więc:

  1. Za 2017 rok – 4 000 zł,
  2. Za 2018 rok – 7 000 zł.

Łącznie 11 000 zł.

Z kolei strata za 2019 rok będzie rozliczana w świetle nowych przepisów. Przedsiębiorca będzie mógł zatem odliczyć uzyskaną stratę jednorazowo (16 000 zł). Warto zaznaczyć, że ma taką możliwość ponieważ spełniony został warunek – kwota uzyskanej straty nie przekroczyła 5 mln zł.

Przykład 2 – dochód w jednym roku podatkowym, przekraczający 5 mln zł

Przedsiębiorca w 2019 roku po raz pierwszy uzyskał stratę podatkową. Strata wyniosła 5300 000 zł. Ponieważ strata została uzyskana w 2019 roku przedsiębiorca może rozliczyć ją w świetle nowych przepisów, a wiec dokonać jednorazowego rozliczenia straty.

Należy w takim przypadku jednorazowo, w jednym roku rozliczyć kwotę 5 mln zł złotych. Natomiast nadwyżkę w kwocie 300 000 zł przedsiębiorca powinien rozliczyć w kolejnych pięciu latach z uwzględnieniem limitu 50% wartości straty w jednym roku – a więc w kwocie 150 000 zł.

Płatnik PITOdliczenia w PIT