Ulga abolicyjna

08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

W 2019 roku podatnik pracujący za granicą, który nie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce na zasadzie zwolnienia z progresją, ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego w Polsce, do którego wcześniej zastosował zasadę proporcjonalnego odliczenia (ulga abolicyjna).


Ile można zyskać?

Ulga odliczana jest od podatku, zatem praktycznie może ona spowodować nawet wyzerowanie podatku do zapłaty. Niemniej kwota odliczenia będzie równa temu, co zaoszczędzilibyśmy, gdyby w miejsce opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, zastosować metodę wyłączenia z progresją.

 

Stawka podatku za granicąStawka krajowaZwolnienie z progresjąProporcjonalne odliczenieUlga abolicyjna (odliczenie od podatku)
16%18%/32%100.000 pozostaje zwolnione, dla uproszczenia obliczeń liczymy 32% od 30.000 = 9.600 zł (podatek w kraju)Za granicą podatek wyniósł 16.000 zł W Polsce podatek wynosi 29070,06 zł; po zastosowaniu zasady odliczenia 12308 zł12308 – 9600 = 2.708 zł
25%18%/32%100.000 pozostaje zwolnione, dla uproszczenia obliczeń liczymy 32% od 30.000 = 9.600 zł (podatek w kraju)Podatek za granicą = 25.000 zł W Polsce - 1676316763 - 9600 = 7163 zł

Kowalski zarobił w danym roku 100.000 zł za granicą i 30.000 zł w kraju.

 

Zasady z umów międzynarodowych

Umowa międzynarodowa może stanowić o wyłączeniu z opodatkowania dochodów zagranicznych polskiego rezydenta. Stosujemy wówczas zasadę zwolnienia z progresją. Podatek określa się wówczas w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali (18% i 32%);
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Umowa może również nie być zawarta lub nie zwalniać z opodatkowania dochodów zagranicznych. Wówczas zastosowanie znajdzie proporcjonalne odliczenie.

Podatek określa się wówczas w następujący sposób:

  • dochody łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie
  • odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (jeśli zatem za granicą zapłaciliśmy więcej podatku niż proporcjonalnie od tej kwoty zapłacilibyśmy w kraju – licząc całość naszego podatku rocznego - to odliczenie wyniesie nie więcej niż podatek krajowy przypadający na kwotę zarobkowaną za granicą).


Jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.


Wypełniamy deklarację

Dla korzystających z ulgi przewidziano załącznik PIT-ZG – celem wskazania przychodów zagranicznych. Dodatkowo ulgę należy ująć na podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-28, PIT-36L) oraz w załączniku PIT/O (jako inne ulgi, nieprzewidziane w pozostałych pozycjach załącznika). Co ważne, z ulgi nie korzysta się w ramach źródła przychodów – odliczeniu podatkowi opłacanemu liniowo z tytułu działalności gospodarczej może towarzyszyć ulga abolicyjna z tytułu stosunku pracy za granicą i odwrotnie.


Rozliczam się liniowo

Podatnicy podatku liniowego mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej


Rozliczam się ryczałtem

Podatnicy opłacający podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej.


Raje podatkowe

Ulgi abolicyjnej nie stosują podatnicy osiągający przychody w rajach podatkowych (stosujących szkodliwą konkurencję podatkową). Wykaz tych krajów zawiera rozporządzenie z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2013, poz. 493).


Ulga abolicyjna a abolicja podatkowa

Wprowadzenie ulgi abolicyjnej poprzedziło wprowadzenie abolicji podatkowej (ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 143, poz. 894).

Ustawa abolicyjna dotyczyła dochodów zagranicznych z lat 2002 – 2007 r.