1,5% podatku na rzecz OPP

Zmiany w deklarowaniu informacji przez OPPOrganizacje pożytku publicznego 2022/2023

Iwona Maczalska

W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, lecz 1,5 %. Zasada ta ma zastosowanie już od zeszłorocznych rozliczeń podatku PIT.

Wykaz OPP aktualny na 2024 rok

Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

<< Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego >>

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny.

1,5% dla OPP w deklaracji PIT

Źródło: shutterstock

 

Podmioty uprawnione, czyli kto może przekazać 1,5% podatku?

Prawo, by przekazać 1,5% podatku, dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

Jak przekazać 1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Uwaga! Zmianie uległy przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36)". 

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1,5%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1,5% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach).

Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.

1,5% podatku a darowizna

Darowizna na rzecz organizacji jest czymś innym niż przekazanie 1,5% podatku. Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. A zatem nie należy w żaden sposób łączyć 1,5% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, na kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Kwota 1,5% podatku

Podatnik przekazać może nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy decyzja czy będzie to całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1,5%. Jeżeli przekazuje kwotę 1,5% to w deklaracji nie należy wpisywać „1,5%”, tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, stanowiącą np. 1,5% podatku lub mniej.

Wykazana kwota 1,5% musi wynikać albo z zeznania albo też później może być skorygowana i wynikać z korekty zeznania złożonego w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwietnia 2024 roku, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1,5% można złożyć do 30 maja 2024 r

1,5% podatku wykazać można również logując się i akceptując (wysyłając) przygotowaną dla podatnika wersję deklaracji PIT-36 lub PIT-37 na portalu podatkowym (usługa Twój e-PIT).

Podatek wynikający z deklaracji musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Istotne jest to przede wszystkim w przypadku podatników, których zaliczki roczne były pobierane w kwocie niższej niż zobowiązanie za dany rok. Musi być on zapłacony w całości w stosunku do kwoty 1,5%, którą mamy przekazać.

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (8,70 zł). Jeżeli taka zaległość występuje – to nie powoduje ona problemu z rozliczeniem 1,5% w całej kwocie. Zaległość ponad tę kwotę musi być opłacona.

Kwota 1,5% podatku może również wynikać z korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej. Nie ma zatem obowiązku podawać organizacji w zeznaniu podatkowym, może ona zostać wskazana dopiero w terminowo złożonej korekcie tego zeznania.

UWAGA: spóźnienie

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1,5%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zatem zeznanie do:

  • 30 kwietnia 2024 r. 

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 maja 2024 r., to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji.

Podatnik przekazać może kwotę wybranej organizacji. Nie może rozłożyć płatności wskazując kilku organizacji, musi wybrać wyłącznie jedną organizację. Istnieje jednak pewien wyjątek.

UWAGA: jeden podatnik - kilka organizacji

Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego. Innymi słowy wskazać mogą we wszystkich deklaracjach tę samą organizację lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji wypełnia. Ważne, żeby na jednej deklaracji – była jedna organizacja.

Zaokrąglanie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 23,43 zł przekazać należy 23,40 zł, gdy kwota ta wynosi 23,49 zł, przekazać należy 23,40 zł.

Wykaz organizacji pożytku publicznego oraz promocja

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku zamieszane są na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Natomiast organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).

Od zeznania za 2015 r. zmianie uległy zasady promowania organizacji pożytku publicznego. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeżeli organizacja promowana jest poprzez programy komputerowe do rozliczeń podatkowych, to takie programy komputerowe dodatkowo zawierają informację o

  • możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
  • braku swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy urząd skarbowy przekazuje 1,5% podatku z PIT?

1,5% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

2. Jak sprawdzić status OPP?

Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”). Lista Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok jest przed 30 listopada poprzedniego roku publikowana na stronach Narodowego Instytutu Wolności.

1 procent dla OPPRozliczenie roczne