ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

PIT-39 sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2017 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.

Deklaracji nie składają przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczone do majątku z działalności gospodarczej – taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia go w ramach przychodów z tej działalności. Wyjątkowo na PIT-39 wprowadzić należy jednak przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zaliczka, zadatek, kaucja z tytułu umów przedwstępnych, a także podpisanie umowy sprzedaży czy zamiany nie powoduje obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku. Podatek płaci się w całości do 30 kwietnia 2018 r. Do tej daty należy również złożyć deklarację PIT-39. Możliwe jest wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej – a zapłacenie podatku do tego terminu, czyli do 30 kwietnia 2018 r.

Oblicz dokładnie Twój PIT-39 od razu w Programie e-pity 2017

 

Deklaracja Pobierz Opis deklaracji
PIT-39 (8)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

PIT/Z (6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 

 

Zbycie nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 2010 r. (do 31 grudnia 2009 r.) nie musi być deklarowane i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Datą nabycia nieruchomości jest data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Datą wybudowania – data oddania nieruchomości do użytkowania. U podatników zbywających nieruchomość kupioną z wybudowanym następnie na niej budynkiem (np. domem), datą nabycia jest data kupna gruntu, a nie data oddania do używania wybudowanego budynku.

Małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, objętą wspólnością majątkową małżeńską – złożą 2 deklaracje, każdy wykaże przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym – 19% podstawy opodatkowania. Stawka podatku nie zależy od tego, jakie jeszcze przychody uzyskuje rozliczający zbycie nieruchomości.

Podstawą opodatkowania pozostaje dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Odrębnie ustalić trzeba przychód a odrębnie koszty.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Chodzi o kwoty wydatków na akt notarialny, ogłoszenia o zbyciu, kosztów pośrednictwa.

Obniżenie ceny poniżej wartości innej niż rynkowa musi być uzasadnione. Jeśli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Jeśli odbiega od wartości rynkowej ze względu na szczególne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być wskazane w umowie, ewentualnie wskazane organowi skarbowemu.

Nie można zatem sprzedawać nieruchomości w cenie dowolnej, ustalonej bez uzasadnienia przez strony, tylko celem obniżenia podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koszty zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się:

  • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz
  • kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Koszty nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

Uwaga !

W przypadku nieruchomości nabytej prywatnie, wykorzystywanej w celach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód należy uwzględnić w działalności, mimo że nie została ona zaliczona do środków trwałych prowadzącego firmę (por. NSA z 17.09.2009 r., sygn. akt II FSK 545/08). Tym niemniej istnieją również wyroki przeciwne, mówiące o tym, że przychody ze sprzedaży majątku prywatnego, który nie znajduje się w ewidencji środków trwałych, można rozliczyć w ramach sprzedaży prywatnej (np. NSA w wyroku z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1151/10).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 12-12-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Cela (28-03-2018 12:45:37)
Temat: Spadek po bracie a rozliczenie Pit 39 z mężem czy bez
Witam, w 2017 r. w spadku nabyłam mieszkanie, po paru miesiącach je sprzedałam, wiem że muszę zapłacić podatek, ale czy rozliczać się z mężem w...pokaż całą treść
Witam, w 2017 r. w spadku nabyłam mieszkanie, po paru miesiącach je sprzedałam, wiem że muszę zapłacić podatek, ale czy rozliczać się z mężem w PIT 39 czy lepiej osobno.? zwiń
Autor: Justyna (18-03-2018 18:57:39)
Temat: Zbycie nieruchomości spadkowej
Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji gdzie mam rozliczyc zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku? W tym roku muszę wykazać na co przezanczył mąż śrdoki uzyskane ze zbycia...pokaż całą treść
Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji gdzie mam rozliczyc zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku? W tym roku muszę wykazać na co przezanczył mąż śrdoki uzyskane ze zbycia nieruchomości po zmarłym ojcu ( zakup działki budowlanej oraz spłata części kredytu hipotecznego pod mieszkanie własnościowe) . Rozliczam kwotę w całości i nie płace za to podatku ze względu na zbycie dla celów mieszkaniowych , natomiast muszę ją ując i nie wiem gdzie wpisać? Czy normalnie w PIT37 czy jednak w innym druku?zwiń
Autor: Andrzej (13-03-2018 20:39:56)
Temat: Sprzedaż połowy domu
Witam, Przyznam, że nie bardzo rozumiem. dostaliśmy z bratem w 2010 roku dom na drodze darowizny. w 2017 roku sprzedałem połowę domu bratu. 1. Czy muszę zapłacić jakikolwiek...pokaż całą treść
Witam, Przyznam, że nie bardzo rozumiem. dostaliśmy z bratem w 2010 roku dom na drodze darowizny. w 2017 roku sprzedałem połowę domu bratu. 1. Czy muszę zapłacić jakikolwiek podatek? 2. Czy muszę rejestrować jakimś PIT'em ten przychód i jeśli tak to na jakim formularzu? zwiń
Autor: Danuta (09-03-2018 22:05:29)
Temat: błąd - prawidłowe wyliczenie
Błędu nie ma . Jesli zakupimy nieruchomość w 2011 roku to okres 5 lat liczy się os stycznia 2012 , więc nieruchomość możemy sprzedać bez podatku w...pokaż całą treść
Błędu nie ma . Jesli zakupimy nieruchomość w 2011 roku to okres 5 lat liczy się os stycznia 2012 , więc nieruchomość możemy sprzedać bez podatku w styczniu 2017 rzwiń
Autor: ona (10-02-2018 14:41:03)
Temat: blad
5 lata na zakup dzalki w roku 2011 minely w roku 2016!!!...pokaż całą treść
5 lata na zakup dzalki w roku 2011 minely w roku 2016!!! zwiń
Autor: Olga (29-01-2018 15:04:38)
Temat: dot. podatku za sprzedaż mieszkania
Witam, moi rodzice przed upływem 5 lat od dnia nabycia chcą sprzedać mieszkanie. Pieniądze z jego sprzedaży chcą przekazać mi w darowiźnie, żebym mogła za nie kupić nowe...pokaż całą treść
Witam, moi rodzice przed upływem 5 lat od dnia nabycia chcą sprzedać mieszkanie. Pieniądze z jego sprzedaży chcą przekazać mi w darowiźnie, żebym mogła za nie kupić nowe mieszkanie dla siebie i mężą. Czy pomimo tego wystapi konieczność zapłaty podatku od sprzedaży?zwiń
Autor: 5 latek (16-01-2018 10:27:34)
Temat: CZY NASTĄPIŁ BŁĄD W OBLICZENIACH ?
kiedy mija 5 lat przy sprzedaży w 2017 roku ? czy przypadkiem w Państwa obliczeniach nie pojawił się błąd ?
Autor: Edward (07-04-2017 18:01:57)
Temat: lata zakupu
Chyba tu jest błąd. Nie wykazujemy przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2016 zakupionej w 2011.
Autor: Grzegorz (15-03-2017 19:19:53)
Temat: Zwolnienie z podatku
W zeszłym roku sprzedałem 5ha ziemi, którą otrzymałem w darowiźnie w 2013r. Zgodnie z nową ustawą o ustroju rolnym, nabywcą został rolnik i ziemia nie utraciła charakteru...pokaż całą treść
W zeszłym roku sprzedałem 5ha ziemi, którą otrzymałem w darowiźnie w 2013r. Zgodnie z nową ustawą o ustroju rolnym, nabywcą został rolnik i ziemia nie utraciła charakteru rolnego. Nabywca został zobowiązany do uprawiania ziemi bez jej zbycia przez 10 lat. Wiem, że jestem zwolniony z zapłaty podatku. Czy jednak muszę wypełnić PIT-39?zwiń
Autor: Rajmund (27-02-2017 17:20:35)
Temat: Pomoc Pit 39
mozna dostac Pit 39 do domu przez poczte ??? mieszkam za Granica i potrzebuje takie trzy pity 39...pokaż całą treść
mozna dostac Pit 39 do domu przez poczte ??? mieszkam za Granica i potrzebuje takie trzy pity 39 zwiń
Autor: krystyna (24-02-2017 18:44:59)
Temat: jak i na co moge przeznaczyc pieniadze ze sprzedazy mieszkania po smierci mamy
co moge kupic lub zrobic za te pieniadze czy garaz moze byc tez nieruchomoscia do kupienia w ramach tych pieniedzy
Autor: Remio (19-02-2017 14:44:42)
Temat: Ania prawie dobrze
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 lat" Nie końcem 2016 tylko końcem 2015 . Sprzedajesz mieszkanie w 2010 (nie liczysz 2010 tylko cały 2011,cały 2012 ,cały 2013, cały 2014, cały 2015 i od 2016 sprzedajesz bez podatku bo 5 lat podatkowych mija z końcem 2015. A trzeba liczyć 6 lat w steczzwiń
Autor: Remio (19-02-2017 14:43:32)
Temat: Ania prawie dobrze
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 lat" Nie końcem 2016 tylko końcem 2015 . Sprzedajesz mieszkanie w 2010 (nie liczysz 2010 tylko cały 2011,cały 2012 ,cały 2013, cały 2014, cały 2015 i od 2016 sprzedajesz bez podatku bo 5 lat podatkowych mija z końcem 2015. A trzeba liczyć 6 lat w steczzwiń
Autor: 1jacek1 (11-02-2017 14:17:34)
Temat: Pit 39
Szukam informacji na temat; jak chcę wydatkować dochód ze sprzedaży na zakup gruntów na drogę do działki budowlanej czy można tą drogę zaliczyć do dochodu zwolnionego rubryka...pokaż całą treść
Szukam informacji na temat; jak chcę wydatkować dochód ze sprzedaży na zakup gruntów na drogę do działki budowlanej czy można tą drogę zaliczyć do dochodu zwolnionego rubryka 25; czy można kupić dwie działki pod budowę domów i jak się wpisuje ( jaką kwotę ) do rubryki 25 gdy chcę wykorzystać dochód dopiero za rok.zwiń
Autor: marzena (24-01-2017 00:05:31)
Temat: ile to już lat minęło
"Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać...pokaż całą treść
"Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat)" - a nawet 6! To są kpiny, żeby pomiędzy 2017 (a nawet 2016) - a 2009 "widzieć" tylko 5 lat :)zwiń
Autor: eska (23-01-2017 23:51:44)
Temat: liczenie 5 lat od roku...
"Na druku składanym za rok 2016 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016" Ania: "trzeba liczyć...pokaż całą treść
"Na druku składanym za rok 2016 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016" Ania: "trzeba liczyć sześć lat" Popatrzmy, nie wiem kto pisał ten artykuł, ale według autora -w 2017 roku należałoby rozliczać się do 7-go roku wstecz!! (tj. rozliczyć rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)- a to jest już pełne 7 lat. Niech sie fiskusy nauczą lepiej liczyć. W 2017 roku nie rozliczamy roku 2010. Tak się składa, że w 2016 roku sprzedałem nieruchomość nabytą w 2010 i urząd skarbowy potwierdził że podatek nie należy się.zwiń
Autor: Ania (23-01-2017 20:42:27)
Temat: błąd :)
5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 latzwiń
Autor: Lidia (10-01-2017 10:05:07)
Temat: Błąd ?
Myślę podobnie jak TomekA
Autor: Lidia (10-01-2017 02:37:32)
Temat: Błąd ?
Myślę podobnie jak TomekA
Autor: TomekA (07-01-2017 16:45:33)
Temat: PIT-39 a nieruchomośc nabyta w 2010
Chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem, że należy zapłacić podatek od nieruchomości nabytej w 2010? Wg. moich obliczeń okres pięciu lat kalendarzowych upływa z końcem 2015. (Pierwszy...pokaż całą treść
Chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem, że należy zapłacić podatek od nieruchomości nabytej w 2010? Wg. moich obliczeń okres pięciu lat kalendarzowych upływa z końcem 2015. (Pierwszy rok mija z końcem 2011, drugi z końcem 2012, trzeci z końcem 2013, czwarty z końcem 2014 i z tego wynika, że piąty rok mija z końcem 2015), W razie potrzeby proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz