PIT-y roczne 2017
Pomoc eksperta

PIT-39 sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2017 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.

Deklaracji nie składają przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczone do majątku z działalności gospodarczej – taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia go w ramach przychodów z tej działalności. Wyjątkowo na PIT-39 wprowadzić należy jednak przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zaliczka, zadatek, kaucja z tytułu umów przedwstępnych, a także podpisanie umowy sprzedaży czy zamiany nie powoduje obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku. Podatek płaci się w całości do 30 kwietnia 2018 r. Do tej daty należy również złożyć deklarację PIT-39. Możliwe jest wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej – a zapłacenie podatku do tego terminu, czyli do 30 kwietnia 2018 r.

Zbycie nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 2010 r. (do 31 grudnia 2009 r.) nie musi być deklarowane i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Datą nabycia nieruchomości jest data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Datą wybudowania – data oddania nieruchomości do użytkowania. U podatników zbywających nieruchomość kupioną z wybudowanym następnie na niej budynkiem (np. domem), datą nabycia jest data kupna gruntu, a nie data oddania do używania wybudowanego budynku.

Małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, objętą wspólnością majątkową małżeńską – złożą 2 deklaracje, każdy wykaże przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym – 19% podstawy opodatkowania. Stawka podatku nie zależy od tego, jakie jeszcze przychody uzyskuje rozliczający zbycie nieruchomości.

Podstawą opodatkowania pozostaje dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Odrębnie ustalić trzeba przychód a odrębnie koszty.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Chodzi o kwoty wydatków na akt notarialny, ogłoszenia o zbyciu, kosztów pośrednictwa.

Obniżenie ceny poniżej wartości innej niż rynkowa musi być uzasadnione. Jeśli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Jeśli odbiega od wartości rynkowej ze względu na szczególne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być wskazane w umowie, ewentualnie wskazane organowi skarbowemu.

Nie można zatem sprzedawać nieruchomości w cenie dowolnej, ustalonej bez uzasadnienia przez strony, tylko celem obniżenia podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koszty zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się:

  • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz
  • kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Koszty nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

Uwaga !

W przypadku nieruchomości nabytej prywatnie, wykorzystywanej w celach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód należy uwzględnić w działalności, mimo że nie została ona zaliczona do środków trwałych prowadzącego firmę (por. NSA z 17.09.2009 r., sygn. akt II FSK 545/08). Tym niemniej istnieją również wyroki przeciwne, mówiące o tym, że przychody ze sprzedaży majątku prywatnego, który nie znajduje się w ewidencji środków trwałych, można rozliczyć w ramach sprzedaży prywatnej (np. NSA w wyroku z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1151/10).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 21-08-2017

 


Komentarze

Autor: Rex Kelvin (03-11-2017 02:19:42)
Temat: irruaspecialisthospital20@gmail.com
Cześć, Jesteśmy tu po raz kolejny, aby kupić nerki dla naszych pacjentów i zgodzili się zapłacić dobrą sumę pieniędzy każdemu, kto chce ofiarować nerki, aby je uratować i...pokaż całą treść
Cześć, Jesteśmy tu po raz kolejny, aby kupić nerki dla naszych pacjentów i zgodzili się zapłacić dobrą sumę pieniędzy każdemu, kto chce ofiarować nerki, aby je uratować i tak Jeśli jesteś zainteresowany byciem dawcą lub chcesz uratować Życie, musisz napisz do nas e-mail poniżej. Jest to okazja, aby być bogatym w porządku, zapewniamy i gwarantujemy 100% bezpieczną transakcję z nami, wszystko odbywa się zgodnie z prawem nakłaniającym dawców nerek. Więc marnuj więcej czasu, uprzejmie napisz do nas na irruaspecialisthospital20@gmail.com Szpital Specjalistyczny Irrua.zwiń
Autor: ŚWIADECTWO (13-10-2017 14:11:13)
Temat: noramildred.loan@hotmail.com
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną...pokaż całą treść
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną sytuacją, opowiem imię całego świata i jestem tak z przyjemnością powiem, że moja rodzina jest na dobre, ponieważ potrzebowałem pożyczki w wysokości 100 000 USD, aby rozpocząć całe życie, ze względu na mój zawód, jako ja jestem jedną mama, z 4 dziećmi i całym światem wydawało się, że to było wisząc na mnie, dopóki nie poznałem wysłaną przez Boga firmę pożyczkową, która zmieniła moje życie i rodzinę, bojaźń Bożą, Nora Mildred, była zbawcą BOGA posłanym do ratowania mojej rodziny kredytem w wysokości 100 000 USD kontakt z nią noramildred.loan@hotmail.comzwiń
Autor: ŚWIADECTWO (13-10-2017 14:05:15)
Temat: noramildred.loan@hotmail.com
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną...pokaż całą treść
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną sytuacją, opowiem imię całego świata i jestem tak z przyjemnością powiem, że moja rodzina jest na dobre, ponieważ potrzebowałem pożyczki w wysokości 100 000 USD, aby rozpocząć całe życie, ze względu na mój zawód, jako ja jestem jedną mama, z 4 dziećmi i całym światem wydawało się, że to było wisząc na mnie, dopóki nie poznałem wysłaną przez Boga firmę pożyczkową, która zmieniła moje życie i rodzinę, bojaźń Bożą, Nora Mildred, była zbawcą BOGA posłanym do ratowania mojej rodziny kredytem w wysokości 100 000 USD kontakt z nią noramildred.loan@hotmail.comzwiń
Autor: Gina (13-10-2017 14:00:36)
Temat: noramildred.loan@hotmail.com
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną...pokaż całą treść
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim świecie i powiedziałem sobie, że każdy kredytodawca, który ratuje moją rodzinę przed naszą biedną sytuacją, opowiem imię całego świata i jestem tak z przyjemnością powiem, że moja rodzina jest na dobre, ponieważ potrzebowałem pożyczki w wysokości 100 000 USD, aby rozpocząć całe życie, ze względu na mój zawód, jako ja jestem jedną mama, z 4 dziećmi i całym światem wydawało się, że to było wisząc na mnie, dopóki nie poznałem wysłaną przez Boga firmę pożyczkową, która zmieniła moje życie i rodzinę, bojaźń Bożą, Nora Mildred, była zbawcą BOGA posłanym do ratowania mojej rodziny kredytem w wysokości 100 000 USD kontakt z nią noramildred.loan@hotmail.comzwiń
Autor: jennifer (04-08-2017 00:16:10)
Temat: jenniferzion15@gmail.com
Hej czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli jesteś zainteresowany, jestem kredytodawcy pożyczki i jestem tutaj, aby pomóc. Oferta pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego Pożyczka dla przedsiębiorców na 2017 i inni Udzielenia kredytu...pokaż całą treść
Hej czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli jesteś zainteresowany, jestem kredytodawcy pożyczki i jestem tutaj, aby pomóc. Oferta pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego Pożyczka dla przedsiębiorców na 2017 i inni Udzielenia kredytu z 2% stopy procentowej Prosimy o kontakt e-mail naszej firmy teraz więcej szczegóły (patrickloans15@gmail.com) W Bogu ufać i obietnicę pomocy ludzie, którzy finansowo utopić Możesz wysłać mi prośbę przyjaciela na Facebooku PATRICKLOANS15@GMAIL.COM. Kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji Dziękuję Niech Bóg błogosławizwiń
Autor: Edward (07-04-2017 18:01:57)
Temat: lata zakupu
Chyba tu jest błąd. Nie wykazujemy przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2016 zakupionej w 2011.
Autor: Grzegorz (15-03-2017 19:19:53)
Temat: Zwolnienie z podatku
W zeszłym roku sprzedałem 5ha ziemi, którą otrzymałem w darowiźnie w 2013r. Zgodnie z nową ustawą o ustroju rolnym, nabywcą został rolnik i ziemia nie utraciła charakteru...pokaż całą treść
W zeszłym roku sprzedałem 5ha ziemi, którą otrzymałem w darowiźnie w 2013r. Zgodnie z nową ustawą o ustroju rolnym, nabywcą został rolnik i ziemia nie utraciła charakteru rolnego. Nabywca został zobowiązany do uprawiania ziemi bez jej zbycia przez 10 lat. Wiem, że jestem zwolniony z zapłaty podatku. Czy jednak muszę wypełnić PIT-39?zwiń
Autor: Rajmund (27-02-2017 17:20:35)
Temat: Pomoc Pit 39
mozna dostac Pit 39 do domu przez poczte ??? mieszkam za Granica i potrzebuje takie trzy pity 39...pokaż całą treść
mozna dostac Pit 39 do domu przez poczte ??? mieszkam za Granica i potrzebuje takie trzy pity 39 zwiń
Autor: krystyna (24-02-2017 18:44:59)
Temat: jak i na co moge przeznaczyc pieniadze ze sprzedazy mieszkania po smierci mamy
co moge kupic lub zrobic za te pieniadze czy garaz moze byc tez nieruchomoscia do kupienia w ramach tych pieniedzy
Autor: Remio (19-02-2017 14:44:42)
Temat: Ania prawie dobrze
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 lat" Nie końcem 2016 tylko końcem 2015 . Sprzedajesz mieszkanie w 2010 (nie liczysz 2010 tylko cały 2011,cały 2012 ,cały 2013, cały 2014, cały 2015 i od 2016 sprzedajesz bez podatku bo 5 lat podatkowych mija z końcem 2015. A trzeba liczyć 6 lat w steczzwiń
Autor: Remio (19-02-2017 14:43:32)
Temat: Ania prawie dobrze
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
"5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 lat" Nie końcem 2016 tylko końcem 2015 . Sprzedajesz mieszkanie w 2010 (nie liczysz 2010 tylko cały 2011,cały 2012 ,cały 2013, cały 2014, cały 2015 i od 2016 sprzedajesz bez podatku bo 5 lat podatkowych mija z końcem 2015. A trzeba liczyć 6 lat w steczzwiń
Autor: 1jacek1 (11-02-2017 14:17:34)
Temat: Pit 39
Szukam informacji na temat; jak chcę wydatkować dochód ze sprzedaży na zakup gruntów na drogę do działki budowlanej czy można tą drogę zaliczyć do dochodu zwolnionego rubryka...pokaż całą treść
Szukam informacji na temat; jak chcę wydatkować dochód ze sprzedaży na zakup gruntów na drogę do działki budowlanej czy można tą drogę zaliczyć do dochodu zwolnionego rubryka 25; czy można kupić dwie działki pod budowę domów i jak się wpisuje ( jaką kwotę ) do rubryki 25 gdy chcę wykorzystać dochód dopiero za rok.zwiń
Autor: marzena (24-01-2017 00:05:31)
Temat: ile to już lat minęło
"Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać...pokaż całą treść
"Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat)" - a nawet 6! To są kpiny, żeby pomiędzy 2017 (a nawet 2016) - a 2009 "widzieć" tylko 5 lat :)zwiń
Autor: eska (23-01-2017 23:51:44)
Temat: liczenie 5 lat od roku...
"Na druku składanym za rok 2016 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016" Ania: "trzeba liczyć...pokaż całą treść
"Na druku składanym za rok 2016 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016" Ania: "trzeba liczyć sześć lat" Popatrzmy, nie wiem kto pisał ten artykuł, ale według autora -w 2017 roku należałoby rozliczać się do 7-go roku wstecz!! (tj. rozliczyć rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)- a to jest już pełne 7 lat. Niech sie fiskusy nauczą lepiej liczyć. W 2017 roku nie rozliczamy roku 2010. Tak się składa, że w 2016 roku sprzedałem nieruchomość nabytą w 2010 i urząd skarbowy potwierdził że podatek nie należy się.zwiń
Autor: Ania (23-01-2017 20:42:27)
Temat: błąd :)
5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z...pokaż całą treść
5 lat liczy się zawsze od roku następującym po roku za który nastąpiło rozliczenie. Czyli za 2010 r. rozliczaliśmy się w 2011 więc 5 lat mija z końcem 2016 roku ( 2012,2013,2014,2015 i 2016) Czyli tak na prawdę trzeba liczyć 6 latzwiń
Autor: Lidia (10-01-2017 10:05:07)
Temat: Błąd ?
Myślę podobnie jak TomekA
Autor: Lidia (10-01-2017 02:37:32)
Temat: Błąd ?
Myślę podobnie jak TomekA
Autor: TomekA (07-01-2017 16:45:33)
Temat: PIT-39 a nieruchomośc nabyta w 2010
Chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem, że należy zapłacić podatek od nieruchomości nabytej w 2010? Wg. moich obliczeń okres pięciu lat kalendarzowych upływa z końcem 2015. (Pierwszy...pokaż całą treść
Chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem, że należy zapłacić podatek od nieruchomości nabytej w 2010? Wg. moich obliczeń okres pięciu lat kalendarzowych upływa z końcem 2015. (Pierwszy rok mija z końcem 2011, drugi z końcem 2012, trzeci z końcem 2013, czwarty z końcem 2014 i z tego wynika, że piąty rok mija z końcem 2015), W razie potrzeby proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz