PIT/B - Działalność gospodarcza - Rozliczenie PIT B online za 2019/2020

08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (17,75%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.

PIT/B należy dołączyć do druku deklaracji podatkowej. Nie należy składać go osobno, jako samodzielnej deklaracji. W przypadku pominięcia go, podatnik obowiązany jest skorygować właściwą sobie deklarację podatkową oraz dołączyć do niej PIT/B.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/B (17)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r.

W przypadku małżonków deklarację składa się odrębnie nawet w przypadku, gdy składają łączne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków - jeżeli prowadzą samodzielne działalności - składa załącznik na własne imię i nazwisko. Jeżeli małżonkowie objęci są wspólnością majątkową małżeńską, a tylko jeden z nich prowadzi działalność lub jest wspólnikiem spółki - PIT/B wypełnia wyłącznie małżonek – przedsiębiorca. Nie ma znaczenia, że wspólność majątkowa roztacza się na majątek firmy.

Oddzielne PIT/B składają również małżonkowie prowadzący spółkę wspólnie. Każdy z nich złoży osobny PIT/B nawet jeśli rozliczają się w takim przypadku łącznie (na jednym PIT-36).

Każdą księgę podatkową dla celów PIT/B należy uznawać za związaną z odrębnym rodzajem działalności. W przypadku prowadzenia jednej księgi i wielu zakładów – dla celów PIT/B całość uznaje się za jedną działalność. Jeżeli podatnik wykonuje różne rodzaje działalności lub wykonuje działalność w wielu miejscach i zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ksiąg rachunkowych) wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze – w informacji wykazuje przychody, koszty i dochody (straty) w części B.1.; w przypadku prowadzenia większej liczby ksiąg należy wypełnić część B.2. lub kolejne załączniki PIT/B.

Część D - łączna wartość przychodów, kosztów i dochodów – wypełniana jest tylko na jednym załączniku, nawet jeżeli podatnik składa ich większa ilość. W załączniku podać należy:

  • dane prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej,
  • dane spółki cywilnej lub osobowej, w której jest się wspólnikiem,
  • wartości przychodów i kosztów z tytułu powyższych działalności – zgodnie z danymi tych podmiotów (wynikających z ksiąg podatkowych podmiotu).

W załączniku nie należy informować o udziałach w osobach prawnych (spółkach z o.o. lub akcyjnych). PIT/B składa się osobno dla każdego wspólnika spółki osobowej.