PIT-16A

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Deklaracja PIT-16A przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Rozliczający się w tej formie zobowiązani są złożyć w trakcie roku dwa podstawowe druki: PIT-16 i PIT-16A.

PIT-16A - karta podatkowa
Źródło: shutterstock.com

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej PIT-16 musi trafić do urzędu skarbowego terminie:

  • do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej.
  • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.
  • w przypadku utraty przez podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku prawa do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian powodujących utratę takiego prawa.

PIT-16A natomiast składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-16/PIT-16S (15)aktywny skoroszyt excellWniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (12)
nowość
aktywny skoroszyt excellDeklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z/PIT-16ZS (14)aktywny skoroszyt excellInformacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

Uwaga: Druk PIT-16A złożyć należy do 31 stycznia 2022 r.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16. Po otrzymaniu decyzji podatnik opłaca w trakcie roku podatek. Natomiast w deklaracji PIT-16A, składanej po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta, by mogła być odliczana, musi być faktycznie zapłacona w roku 2021.

Jeżeli podatnik zdecydował się rozliczać na zasadach karty podatkowej, to deklaracji tej nie musi składać ponownie, tzn. jeżeli raz zadeklarował rozliczanie się w formie karty podatkowej, to w latach następnych korzysta z tej formy rozliczeń (otrzymuje od naczelnika urzędu skarbowego decyzję określającą), chyba że zmieni powyższą formę składając oświadczenie przeciwne lub zlikwiduje działalność do 20 stycznia danego roku.

Nawet, jeżeli podatnik nie chce i nie odlicza składek zdrowotnych ma obowiązek złożyć PIT-16A.

Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość:

Do PIT-16A nie należy dołączać dodatkowych załączników. Jeżeli podatnik rozlicza również inne przychody, składa odpowiednią, dodatkową deklarację podatkową. Deklarację PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia 2022 r.

Podatek natomiast płatny jest bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Karta podatkowaRozliczenie roczne