PIT/UZ

Redakcja PIT.pl

PIT/UZ czyli zwrot ulgi na dziecko

Deklaracje podatkowe nie wymagają składania załącznika PIT/UZ, który był wymagany jeszcze za rok 2014. Obecnie całość informacji na temat zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko wprowadzić nalezy wyłącznie do odpowiedniej deklaracji PIT-36 lub PIT-37 oraz w załączniku PIT/O.

Gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu również tej nieodliczanej nadwyżki.

Kwota, o której zwrot dodatkowo podatnik może się ubiegać od organów skarbowych nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28 (jeżeli podatnik składa takie zeznania).

W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

  • rodzicom,
  • opiekunom prawnym dziecka,
  • rodzicom zastępczym

– do ustalenia wysokości składek, które stanowią górny limit zwrotu ulgi na dziecko, przyjmuje się łączną kwotę ich składek (czyli składki obojga małżonków się sumuje).
 

Zwrot kwoty niewykorzystanej dla rozliczających się

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, możliwe jest wykazanie zwrotu niewykorzystanej ulgi na jednej deklaracji. W przypadku rozliczenia osobno, tak samo jak w przypadku odliczanej ulgi, zwrot dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. O zwrot mogą wystąpić w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Załącznik PIT/O

W załączniku PIT/O wykazać należy wyłącznie kwoty ulgi na dziecko - w pełnej przysługującej podatnikowi wysokości. W załączniku nie wspomina się o wniosku o zwrot kwoty niewykorzystanej. Tę wykazać należy wyłącznie w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Ulga na dzieciOdliczenia w PITRozliczenie roczne