PIT-NZI

Iwona Maczalska

Minister Finansów w drodze rozporządzenia wprowadził nowy druk PIT-NZI będący załącznikiem do deklaracji PIT-36. Związany jest on z podatkiem od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax.

Przypominamy, że podatek od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193). Konsekwencją ustawy było wprowadzenie przepisów, które opodatkowały nierealizowane zyski kapitałowe w związku:

  • z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa swoich aktywów, w tym również tych wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub,
  • ze zmianą rezydencji podatkowej.

Stawka podatku związanego ze zmianą rezydencji podatkowej (siedziby bądź miejsca zamieszkania) zależeć będzie od tego, jaki podatnik decyduje się na tę zmianę oraz od wartości przenoszonego za granicę majątku.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-NZIInformacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków - druk dostępny niebawem


Nowe druki PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT/NZI

Odpowiedzią na opodatkowanie niezrealizowanych zysków tzw. exit tax było rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12  czerwca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1089).

W drodze rozporządzenia wprowadzono nowe druki dotyczące podatku od niezrealizowanych zysków. Mowa tu o formularzach:

  1. PIT-NZ – deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków,
  2. PIT-NZS – deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku,
  3. PIT/NZI – informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Druki te mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku.

 

Do kogo skierowana jest deklaracja PIT-NZI?

Druk PIT/NZI nie jest samodzielną deklaracją. Stanowi on załącznik do deklaracji: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.

Do wypełnienia informacji PIT-NZI zobowiązani są podatnicy, którzy uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Informację należy złożyć za rok podatkowy, w którym podatnik uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, określoną przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Warto mieć na uwadze, że na podatniku ciąży obowiązek dołączenia do druku PIT/NZI dokumentu o wysokości wartości rynkowej tego składnika - wydanego bądź potwierdzonego przez właściwy organ państwa.

PIT-36Exit TaxRozliczenie roczne